belaQ£en hoftopeS De Nederlandse Christelijke Vrouwenbond -n advies over de moeilijkheden om thans wïngls en^dSi^n bezoeken. Nat heeft spreker al weerlegd1^ winkeliers zijn aoorsiaggevenc.zegt deze organisatie. Spreker" heeft echter ietf gSl™en ov- Dd- r?-?"1®* Eooaendaalse organisatie ook maar belangen zwaar wegen wart de mcv.Him4 1 eens> da o juio o d„e v fi v -a--o-K kt koop lieden maken de markt. Wat de currerendf^-i'ïvp'n ^reiding van de markt zal leiden tot con- dp PvdA doof dP S economisch onjuist. De vrouwenbond van half'ias-V A w suggestie, een proef te nemen gedurende een bond is tón? v, ^?lïPreker een Sezonc-e suggestie. De Boerinnen- ■I p yer.plaa usmg, maar noemt geen enkel motief. De Boe renbond spreekt zich ook uit -nor verplaatsing en'noemt als enig 1 dar het angzame vrachtverkeer van de boeren gediend is ning maar'lSrt-n dG Bit gast naar sprekers me ning maar ze_i ten dele op. De boeren, die uit de richting: Pr<->ds oofv'pfhït0?1310?11!111 door ?e Brugstraat en de anderen kunnen ook veel boter een andere weg kiezen dan die over de Harkt upt ZJë\ *atïV.:*k0^° parkeer^oble^iefl qnmmi„0 1 ;-ogen verpla^ toSing is eigenlijk niemand, maar sijmmige voors uanaers zeggen, dat liet niet goed zou ziin de mirvt nu te verplaatsen. Nat zegt >ok de marktmeester. Deze wijst erop omdaïeziiehP?i??Ün Tan dc ^nrkfckooplieden niet mag Onderschapen, omdat, zij hei zijn, die de markt maken. Indien door een of andere' ^esSelflaïl^l3?Sf 3oaD1£ 6=goff3n „orden, aïdSs elfmat- 4- -u 1 neer de moeiue loont, de RoosendaaJse markt lïiïfn »8^'- a?ze 010 korte "termijn een kwijnend bestaan gaan ieidon eïi^c.a.i zou de genomen "uatregel ernstigere gevolgen hebben dan voorzien waren. Zijn conclusie is daarom, dat de tijd voor verplaatsing van de markt nog niet ge kamen is. ju Boofdbearijischap voor de Detailhandel waarschuwt met klem cegen vergroting van het aantal kooplieden, verwacht afne- stateerf LPP mke /l£:nëstelling> althans in het begin, con stateert, dau de kooplieden merendeels tegen verplaatsing ziin en concludeert, dat de markt wel verplaatst dient te worden 'maar 1 r g e- dan wanneer de omstandigheden daarvoor gunstig zijn. Dit is nog niet het geval, daar de onmiddellijke omieving vin het marktterrein nog niet voldoende ontwikkeld is. Daarom wordt h_ ij advies gegeven bouw de Nieuwe Markt vol. Be Katholieke Marktbónd St.Joseph zegt, dat 75$ van zijn leaen tegen verplaatsing isverzoekt de kramen te saneren omdat de markt zich teveel uitbreidt en spreekt als zijn oordeel uit dat, als de markt wordt verplaatst/dat moet gebeSren ïot de nieuwe wijk zich beter zal hebben ontwikkeld. De Marktmeester, het Hooidbedrijfschap en de Marktbónd zeggen dus nu nog niet verplaatsen maar eerst als de tijd rijp is, d.w.z. als de Nieuwe Markt volgebouwd is. De raad heeft nu te oordelen in h-t belang van geheel Roosendaal. Spieker concludeer ijdat de deskundigen adviseren, de markt te verplaatsen na voltooiing van de Nieuwe Markt en dat het publiek adviseert, de markt ie verplaatsen in het verkeers- belang. Spreker vindt, dat het nodig is, alle facetten van deze zaak te bezien. Ook de ingekomen dreigbrief wil spreker niet -onvermeld- -15- onvermeld laten. Deze is afkomstig van verscheidene bezoeksters uit de omgeving en luidt '''Wanneer de maandagse markt verplaatst wordt naar de Nieuwe Markt, komen we niet meer1'. De VOORZITTER merkt op, dat het hier een anonieme brief betreft. De h r BRAAT zegt, dat de kwestie niet zo simpel is, dat ra n kan zeggen omdat ik per auto, per fiets of te voet niet op de markt kan komen, mo t de markt maar weg. Dit doet denken aan de zegswijze omtrent Mohamed en de berg. Spreker he ft n lang b.toog gehouden, omdat hij al deze zaken in het pr -advies v rmeld had will n zien. De heer DE JONG zal niet zo diep op de zaak ingaan. Na de oorlog hebben we d uitbreiding van de gemeente gezien. In tegenstt lling tot vele andere geme-nton verk erd'e Roos.-ndaal in de gelukkige omstandigheid, dat ook het centrum van de stad benut kon worden voor uitbreiding van de bebouwing. Dank zij die mogelijkheid ontstond de Nieuwe Markt. Dat plan is nog maar gedeeltelijk gerealiseerd, maar spreker gelooft, dat het goed Was, die wei op te ruimen. Met de vorige spreker is de heer de Jong het rover eens, dat d ontwikkeling z.ker niet storm achtig is. Velen zullen zeker verwacht hebben, dat het vlugger zou gaan. Nu zitten we met hot probleem we hebben A gezegd, moeten we nu ook B zeggen De heer Braat h. ft ook gezegd, dat het gemeentebestuur iets zal moeten doen. Spreker is van oordeel, dat verplaatsing van de weekmarkt een schitterend middel is om de ontwikkeling ven de Nieuwe Markt te bevorderen. Hij deelt niet do vrees, dat de weekmarkt erdoor zal teruglopen. Men gaat immers speciaal van huis orn de markt te bezoeken. Die vrees zou gerechtvaardigd zijn, als de weekmarkt bijvoorbeeld naar het Marconiplein ver- pl atst zou worden, m r thans niet. Bovendien zal het verkeers probleem een hele rol moeten spelen. De 'Joude Markt is eigenlijk geen markt, maar een brede straat. Even verder ligt een riant plein, dat uitstekend voor hot houden van een weekmarkt geschikt is. Spreker wil burgome ster en wethouders w. 1 vragen, met de wensen van het Bedrijfschap rekening te houden. Misschien kan er met behulp van gelden uit do gewone dienst ook wel wat worden gedaan. Niet uit liet oog dient te worden verloren, dat verschei dene argumenten tegen verplaatsing ook in de toekomst zullen gelden, als de Nieuwe Markt wel verbeterd wordt; bijvoorbeeld de bezwaren van de middenstanders,die op en in de onmiddellijke omgeving van de oude Markt wonen. Spr .k r is het met de heer Br-'at niet erover eens, dat het aantal kooplieden beperkt moet worden; hij heeft altijd het meeste v rtrouwen in d concurren tie Mevrouw VAN OVERLOOP-BODBaERT gelooft, dat dit prae-advies is tot stand gekomen na zorgvuldig afweging van alle voor- en na delen. Het is naar h ar mening niet nodig, er lang over te spreken. Tussen de kr men op da outiMarkt zijn smalle pijpen. Als daar huismoeders met kinderwagens lopen, kan men er nauwelijks doorheen zonder kleerscheuren. Om in deze situatie verbetering te brengen is verplaatsing van belang. De oude Msrlrb is trouwens in het alge meen op marktdagen een verkeersobstakel. Spreekster is zeer voor verplaatsing van de we kmar kt -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 137