LI» IPordlt^T^aa^^irieKfaSee'^otTSefLld&^ilL'tïp1^ SfeeeVgnrSrL^hSUnS ta" -12- Spflf Whftt flefotef SaMïf al het mogelijke wordt gedafn om teoorïen da l d- ili t ffad aal worden volgebouwd. Het enige dat hifLefis aafrtte KMS°£ tSSÏW* bl"nen een na^t'legin $»W *rkt moet ter hanS bekendInt,! 2?t+eShgeld?n- Tan bepaalde plannen is hem ntets geopendLTaf winkel moet liggen op verplaatsing van de weekmarkt maar f J neJ yan de Hieuwe Markt. Verder vraagt spreker ei oh aï V Tol!°"e" ^enZL°™°|rootetelli®4^®^1®^ni^ freqSentlr^1? Boven-' omzetten in fef-in-;+^ vraaS> °f anderen hun opties willen ingeljc htdit zou voot zi jf oLdef vorLnf W°rdSn ./a ie de accomodatie van de aan- en afvoer betr^-ft cma-F-h ze wapent!ich6dus nu JlV f waohMerS°d na aanleS TOn tunnel; de tunnel efLnmla?i ff ,!de1toestand> dle et zal ontstaan als men kan o^ dp nnri^ ma 6n ongeddlS argument. Het aantal kra- Spreker verrijst te hfnfeer w,ordeïï beperkt als op de nieuwe. welke het onverantwoord is^fataal S fSff°fP< ^oofdbedriifspha-n ot0i+ h. f! lcraDlen Ult bS breiden. Het markt 'omdat in L in Roosendaal slecht gaat met de in 1 id de omSevinê vsn Roosendaal verscheidene marktpn zijn ingesteld en omdat de markt geen Beleen mp-r +r2E? argument is hoe meer marktkooplui-zielefhoe Lef kopeïvreÏÏdef d.w.z. meer kooplieden, lagere prijzen. Men bedenke e?htef dit o k hier een minimum geldt. Weinig kooplui betekent schema pon" currentie. De prijzen worden gevolmd door aankoopSs?en SansSört markt te bekorten Dit leatfrl 3 r de 01 Jd van de week~ overigens kanode6 vrS| wordLfgSf?^ ofitfrSetffoexlfiffn gepSLefLohLfLLLirmaof^" bekende redeSSfÊef1 -daar- daar is plaats genoeg en het is vlak bij de Markt. De onbereikbaarheid van het postkantoor wordt wel aan de Nieuwe Markt geweten, maar ook op andere dagen staan daar veel fietsen voor. Dat het gemeentehuis niet of moeilijk te bereiken zou zijn, is erg, maar als de politie in de doorbraak bij leijs de auto's dwars op het trottoir deed zetten, zou daardoor een prachtige parkeergelegenheid ontstaan voor bezoekers van het westelijke gedeelte van de markt, -n grote lijnen pleiten de ver keersproblemen zeker voor verplaatsing. Men denke echter eens aan de situatie in Breda. Daar is de Markt maar voor de helft per voertuig te bereiken, maar men denkt n .et aan verplaatsing. Twee argumenten zijn nergons aangeroerd, maar voor spreker van zeer groot belang. Als er op de oude markt brand zou uit breken, zou dat leiden tot een calamiteit. Dit ligt spreker wel op het hart. Ook acuut ziekenvervoer zou niet mogelijk zijn. Deze beide zaken wegen zeker zwaar, raar kunnen deze problemen niet onmiddellijk op andere wijze worden opgelost Spreker zal straks een voorstel doen. De contra-argumenten heeft spreker gehaald uit de adviezen, die het college van burgemeester en wethouders van vele zijden heeft ontvangen. Tot zijn spijt moet spreker constateren, dat er geen verbetering voor de 'ieuwe Markt is te verwachten door verplaatsing van de weekmarkt dat de accomodatie alleen lijdelijk beter zal worden, dat het gemeentebestuur het in eigen hand heeft, ervoor te zorgen, dat de markt niet overvol blijft en dat de verkeersproblemen beperkt kannen worden door het aantal kooplieden te beperken en door de duur an de markt te bekorten. Spreker wil thans overgaan tot beschouwing van de verschei dene adviezen. De K.A.B. acht de verplaatsing urgent. Zij zegt, dat de Nieuwe Markt moet gaan beantwoorden aan de bedoelingen, waarmee zij destijds is ontworpen en in (ten dele) is gerealiseerd. Is dit zo Spreker heeft enkele raadsleden, die langer zitting hebben dan hij, hiernaar gevraagd en die zeiden, dat verplaatsing van de markt naar hun oordeel niet in overweging was genomen. Evenals bijna alle adviserende instanties haalt de K.A.B. ook de verkeerstech nische bezwaren aan. Spreker verwijst naar hetgeen hij hieromtrent reeds heeft gezegd. De Christelijke Centrale van het Christelijk Nationaal Vak verbond wijst op de traditie. Daarvoor is spreker gevoelig, want een volk zonder traditie is een volk zonder cultuur. De oude Markt is van oudsher het centrum en spreker vindt het jammer, dat men met deze traditie zou moeten breken. Dit zou zijns inziens slechts dan verantwoord zijn, als het door duidelijke belangen werd ge wettigd. Het C.N.V. zegt ook, dat er op de Nieuwe Markt meer ruimte zou zijn. Dit is naar sprekers mening onjuist. Dat Roosendaal in verband met zijn groei behoefte zou hebben aan een grotere markt, bestrijdt spreker. In Breda heeft men ook de markt niet uitgebreid. -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 136