Ik VOORZITTER merlrt op, dat de nood van de gemeente ni-t Sn K^lef eniSd d°°r h6t b3draS ad 15 °9** te v^hogen tot- Zoom heffen. °r BR°°S Vr" ast' wat de gene enten Breda en Bergen op is Br-?- SS antwoordtdat 15 cent -en normale heffing is. Breda heft 15 oentBergen op Zoom en Goes 2C oent. Spreker as™; c^Rstaat"/* ln °ton"" onn bedrag «agens ia^eh^te^S'fc'toestana^n het' tamp^verigens Ireselijk Men ging boven op de w.c.'s staan. vresenjfv. "^,e 1 Ö.QRZITTER antwoordt, dat er toezicht moet komen. Hii houdt zich aanbevolen voor een go-do kampbewaker. Zond.i-r hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige ï°°fSïel a?^genomen (zie het besluit tot 133e wijziging van dl bv.',...-.-ocing 1958 van de gemeente en het besluit tot 3<3e wijziging de begroting 1958 van de dienst van openbare werken). 187002 VERBETERING VAN DE VERLICHTING Vil DE RECTOR-HE LLEMONS STRAAT (PRAE-ADVIES MO. 64). hpt onS2Svi.SSadSia?ins en-zoride? hoofdelijke stemming wordt - j -_ - V1 :e voorstel aangenomen (zie het besluit tot lS4e wijziging van de begroting 1953 van da geme„ ntQ en dat tot 2?e wij ziging van de begroting 1958 van het electriciteitsbedrijf 19. AISYOREM TOT HET APS XFITEN VAM EEM ONGEVALIEMVERZEKERING VOOR SECRETARIS EM AMBTENAREN De heer SCHAaPSMA wil vooropstellen, dat dit voorstel hem verne 1 1.1 hoopt, dat de ver ze Ir ring niet; zal worden verzorgd Goor een overheids- of seml-overheidsinstélling. maar door een gewone Roosendaalse assuradeur# h- vO;R.l. aat'..oordn, dat dit laatste inderdaad zal gebeuren Zelfs ais ge Roosendaalse verzekeraar iets duurder zou zijn, zal hi.] ;e t krijgen. D ,h'K- Y-'v' HASSLJT vraagt, of men zich nog kan lat -n ver zekeren Is men ouder is dan 65 jaar. De VOORZITTER antwoordt daarop bevestigend. Fat gaat hier immers met om de ongevallenwet. 5 heer MACHESISB is van oordeel, dat er aanleiding is om go regeling ook te doen gelden voor lagere ambtenaren T D.. VOORZITTER antwoordt, dat het de bedoeling is, de rege- dlQf v".g toepassing te doen zijn op twee ongenoemde functionarissen. De hoogte oi^laaguo van de functie is nier geheel buiten het eeding. Ook de jongste bediende kan tot die twee behoren. De heer MACEIEISE merkt o-, dat personeel van openbare werken 1; 00 -k°rast^heen en weer zal moet n rijden naar de leemputten in Vouw. M n .i-nt bedacht te zijn op de mogelijkheid van een on- gelu^. Daar-' oor zou iemand invalide kunnen worden. -De- -9- De VOORZITTER antwoordt, dat dat personeel verzekerd is ingevolge de Ongevallenwet. Misschien kan worden overwogen, een aanvullende verzekering te sluiten. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voor stel aangenomen (zie het besluit tot 135e wijziging van de begro ting 1958 van de gemeente). 20. AISVOREM TOT HET AAMC-AAM VAM EEM VASTE GELDLENING T.B.V. DE P 3MAMC IER IM G VAM DE UITBREID IMG VAM DE ST. MICHEISCHQOL (PRAE- ADVIES MO. 66). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit nr.IV/1688). 21. AISVOREM TOT BEMOEMIMG VAM BES TUüRS IE DEM VAM DE STICHTIMG ROO SENDAALSE MUZIEKSCHOOL PRAE - ADVIES MO. 67). Overgegaan wordt tot stemming. Uitgebracht blijken te zijn 23 stemmen op de heer de Olercq, 21 stemmen op de heer Boeren, 1 stem op de heer Blijdenstein, 1 stem op de heer Baaten, 1 stem op de heer van Hooydonk en 1 stem op de heer Schaafsma. De heren de Olercq en Boeren zijn dus herbenoemd. 22. ALSVOREM VAM BESTUURSLEDEN VAM DE STICHTIMG ROOSENDAAIS BADHUIS PRAE-ADVIES MO68 Overgegaan wordt tot stemming. Uitgebracht blijken te zijn 22 stemmen op de heer Baaten, 23 stemmen op de heer van Hooijdonk, 1 stem op de heer J. van Gorp en 2 blanco-stemmen. De heren Baaten en van Hooijdonk zijn dus herbenoemd. 23. AISVOREM TOT VERDAGING VAM DE BSSLISSBTG OMTRENT VASTSTELLING VAM HET PARTIEEL UITBREIDINGSPLAN "E TT INGEN" (PRAE-ADVIES MO. 69). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit nr. 1/11689). 24. AISVOREM TOT VERPLAATS ING VAM DE MAANDAGSE MARKT Mi,AR DE NIEUWE MARKT (PRAE-ADVIES MO. 70). De heer BRAAT zegt, dat we hier te maken hebben met een pro bleem, dat in Roosendaal veel meningen heeft losgeslagen en o.a. een polemiek in de krant teweegbracht. Het is een complex vraag stuk, dat van vele zijden bezien moet worden en gedegen beoordeeld dient te worden. Het prae-advies heeft spreker minder informaties gegeven dan de krantenartikelen. Hij heeft het agendapunt bestu deerd en in de stukken veel wetenswaardigs gevonden. Op 7 juli 1958 -schreven- i

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 134