Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voots1j8_ aangenomen (zie nei besXuü ioi X29e wijziging van cle begroting 1958 van de gemeente en hef besluit nr1/11686) H UI. ("VOOR 01BCHRIJVIRGER ZIE DE AGERDA) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden ondernavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten tot 130e i' 7 /--izi ing v n c\: begroting 1958 van de gemeente, die tot i-2e wijziging van de begroting 1953 van het grondbedrijf en 38e w: izigmg van de begroting 1953 van openb.werken en het be slui! nr. 1/11687). 16VOORSTEL VAR BURGEMEESTER bh W" THOÜDERS BETREPPEHDE SUBSIDTZ- RIRG l.B.YBBJARDEI IDE PAROCHIE WOUW (HIAE-ADVIES 10. 62). De heer RADE'aAHSRS vindt, dat hier gemakkelijk tot subsidie ring wordt overgegaan, terwijl het zoveel moeite heeft gekost een Roos end aa Is e organisatie aan subsidie te helpen. Hij denkt aan van genension.er'-" spoorwegpersoneel. Krijgt die nu subsi- De OORZITTER antwoordt, dat die bond inderdaad gesubsi- c,i rel zal worden, als aan de voorwaarden voldaan wordt. He heer RARE/iaKERS vraagt, of daars n al voldaan is. Do V00*, lil'ER m ent, dat cle bond!, al een ledenlj jst heeft ingezonden, maar nog geen plan van culturele acties. De heer THEURISSEwethouder, merkt op, dat de bond een ledenlijst heeft gezonden, maar dat daarop verscheidene mensen staan, die ook lid zijn van de katholieke of de algemene bond. Die zullen dus geschrapt moeten worden» Daarover is nu een brief uitgegaan. MEVROUW EIS INGA-L00Y vraagt, of naar aanleiding van die brief nog geen nieuwe lijst is ingezonden. De VO RZITTSR antwoordt daarop ontkennend. De heer RAi.ïPnART merkt op, dat burgemeester en wethouders ook de andere ledenlijst; n zullen moeten nakijken, waaraan de heer MOER lilGS toevoegt, dat burgemeester en wethouders geen namen moeten gaan schrappen. De VOORZITTER is het daarmee eens; de belanghebbenden moeten zelf kiezen. De heer RiDEMaKERS zegt, dat het destijds al zeer reëel was, dat deze bond ook subsidie kreeg. Toen is dat afgestemd. Er is ge zegd ze moeten met een lijst komen. De VOORZITTER antwoordt, dat cle zaak zo niet ligt. Burgemees- t r en wetnouders hebben de notulen erop nagezien. Er is gezegd als ze aan de voorwaarden voldoen, is het goed. Zonder hoofdelijke stemming 'wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie net besluit tot 132e wijziging van de be groting 1958 van de gemeente). -7- 17. AIS VOREN" TOT BESCHIKBAARS TEL LIEG VAR OREDIET VOOR HET AAR- BRERGER VAR VOORZIE RUIGER AAR HET WOORWAGE RKAMP (PRAE-ADVIES Ro63 De heer RADEMAKERS vraagt, of men al met de werkzaamheden begonnen is. Spreker heeft gezien, dat er volop gang achter het werk zit. De VOORZITTER antwoordt, dat het vandaag gaat om beschi - ba ars te Hing van het tweede orediet. Het eerste is allang door de raad gevot rd en door gedeputeerde staten goedgekeurd. Het kamp is nu aan het gezicht onttrokken. De heer RADE MAKERS merkt op, dat ter plaatse een definitief ka mp wo rdt a angelegd De VOORpITTBR antwoordt, dat er te Roosendaal een B-kamp komt. De kwestie van de kosten is geregeld in een gemeenschappe lijke regeling, waarin Bergen op Zoom als centrumgemeente is aan gewezen. "H t geld zal dus gedeeltelijk terugkomen. MEVROUW EISIRGA-IOOY vraagt, of er al een kampbewaarder is. De VOORZITTER antwoordt daarop ontkennend en voegt raan toe, dat hij zie" voor go .e suggesties aanbevolen houdt. De heer SCHAAESKa veronderstelt, dat Roosendaal door dit kamp goed te maken op de nominatie zal komen te staan voor een definitief kamp. De VOORZITTER antwoordt, dat Roosendaal aangewezen zal wor den voor het hebben van een B-kamp. Een dergelijk kamp is een door gangskamp na. r een A-kamp en het neemt ook wagens op als een A- kamp vol is. In Bergen op Zoom komt een A-kamp. Elke gemeente moet ofwel een eigen kamp hebben ofwel aangesloten zijn bij een gemeen schappelijke regeling. H t Roosendaalse kamp kan geen A-kamp worden. Da heer ICOPPLoOL vraagt, of de bezitters van de wagens staan geld moeten betalen. De VOARZITTER antwoordt, dat per dag 15 cent per wagen moet worden betaald. Dat steunt op de wet op de woonwagens en woonschapen. De lener KOPPEHOL acht de nieuw; situatie heel wat; beter dan die op Visdonk. De heer MOERIIGS is het in principe met hst voorstelieens Bij het voorstel tot verhoging van de rioolbelasting is echter verwezen naar de jaren voor de oorlog. Hier geldt nu een staangeld van 15 cent per dag. Elk gezin heeft een eigen w.c. Moeten die 15 et. nu niet worden verhoogd Wanneer men elders gebruik maakt van een w.c. kost dat altijd 10 cent plus fooi. De VOORZITTER zegt, dat ingevolge de wet een matig recht geheven kan worden. In feite komt het hier n er op de huur van een klein stukje grond. De heer MOER Hf GS acht het begrip "matig recht" erg rekbaar. Is 15 cent niet erg matig in dit verband -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 133