1 s I Wf I fï IOIUIEI VAN DE YERGADERUGEN VAN DS GEME-NTERAAD VAN ROOSENDAAL EN NIS EEN in 1958. 12e_ vergadering. VERGADERING OP DONDERDAG, 4 DECEMBER 1958, bijeenroepingsuur 2.45 uur n. m. ONDERWERPEN TER BEHANDELING la. Beëdiging van hot raadslid p.M.M.Peters lb.Vaststelling van de notulen van de vergadering van 30 oktober 1958. 2. Mededeling van ingekomen stukken en mededelingen van burgemeester en wethouders betreffende besluiten, door hen genomen met gebruik making van de door de raad aan hen gedelegeerde bevoegdheid (zie schriftelijke mededeling). 3. Voorstel van burgemeester en wethouders tot verhoging van de riool belasting en de rechten op de pneumatische lediging (prae-advies 110. 46, aangehouden in do vorige vergadering) 4. Alsvoren tot beschikbaarstelling van orediet voor het herbouwen van de brug over de Deurlechtsevaart (prae-advies no. 50). 5. Alsvoren tot het verlenen van medewerking en orediet voor de aan schaffing van schoolbanken voor de Ste .ïlar ie school (prae-advies no51) 6. Alsvoren tot beschikbaarstelling van orediet voor het aanleggen van trottoir e.d. voor de panden Essenseweg 20 t/m 40 (prae- advies no. 52). 7. Alsvoren tot het verlenen van medewerking voor de stiohting van een nieuwe meisjesschool voor u.l.o. (prae-advies 110. 53). 8. Alsvoren tot aankoop van grond van H. Maas (prae-advies no. 54) 9. Alsvoren tot vaststelling van het partieel plan voor uitbreiding "Herziening Nieuwe Markt Noord" (prae-advies no. 55). 10. Alsvoren tot vaststelling van het onteigeningsplan "Rondweg-Heerma van Yossstraat" (prae-advies no. 56) 11. Alsvoren tot verkoop van industrieterrein aan de Y.O.S. (prae- advies no. 57)' 12. Alsvoren tot het verlenen van medewerking en orediet voor de uit breiding en verandering van inrichting van de meisjesschool te Nispen (prae-advies no58). 13. Alsvoren tot het treffen van voorzieningen aan de verwarmingsin stallatie van het gymnastieklokaal van de StYincentiusschool (prae-advies no. 59). 14. Alsvoren tot ruiling van grond met de Stichting R.K. Landbouwwin- terschool (prae-advies no. 60). .-15.- <i I

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 130