I -20- De VeeR_,iTTZE antwoordt, dat bur -e meester en wethouders dit voorstel unaniem hebben gedaan op grond v n nadere gegevens. wp7Tl^'''' ;'°jr ae ^e^r MAEEEHS gestelde vraag antwoordt de hebb-n ovc-ngena, dat de wijziging geen terugwerkende kracht zal nc"- r DNDRIES wil de heer Rademakers att nderen on het feit de de vorige maal de stemming verkeerd voor hem uitviel, omdat Cli°:-lan^0benden Scen boeken-onderzoek wilden. Dat .ft nu echter De heer RA DE MAKERS antwoordt, dat dat niet de vorige, maar de voor-vorige keer het geval was. - ..pi. S li JOITS wethouder, zegtdat er de laatste maanden erandering in deze materie gekomen is. Omstreeks medio november kwam de neer Bruglemans bij hem met cijfers, die aantoonden, dat het bezoek terugloopt. Hij we t dat onder meer aan de televisie. Ook uil de cijfers van de bioscoopbond bleek dat. Dit is de reden van het voorstel. Pj noer R_aMPAAR!L gelooft, dat burgemeester en wethouders v °r ae helf', of voor een derde bekeerd zijn. Eerst is de be- V v ,n 55/.; verhoogd. Hu is het percentage in biina alle gemeenten verlaagd. Waarom kan nu hier het percentage niet ineens op 20/o worden^gebrachi In Amerika is de teruggang in het bioscoopbe zoek desas oreus Iu de televisietoestellen uit de grond rijzen tjora o rut s ceeds erger. Het zal eerlang wel 30 ?o moeten worden; laten we daarom nu dat percentage maar vaststellen. y-50 J-le!:r we'^°uderzegt, dat de meeste grote gemeenten hl Daarbij neb burgemeester en wethouders zioh aange- s i o te n .P° ^OORZilfDR merkt op, dat het nog radicaler zou zijn, de belasting helemaal af te schaffen. Tilburg heft overigens nog 35/. ?6er 5WPIS' wethouderzegt, dat ook Broda dat nog doet- daar is toe verlaging besloten, maar het besluit is nog niet goed- ?c ^e' r .^.CEIE-ISE merkt op, dat de meerderheid van de raad °°"1 1va';.J ,zljri standpunt mag terugkomen, als de omstandigheden veranderd zijn Anders zou zij conservatief zijn. K'~!LvS Z0U da-fc de exploitanten geen belasting beho ven te bemalen, wanneer zc hun zalen beschikbaar stellen vo-r kindervoorstellingen. De VOORZITTER antwoordt, dat voor d rgelijke voorstellingen ep voor_ voorstellingen met een liefdadig karakter e.d. vrij stelling tcan voorden verleend als ze erom vragen. ^i'°ndir ho°f(reliOke stemming wordt hierna het onderhavige voor stel aangenomen (zie het besluit nr. IV/948) p6a.' VOORSTE:! VAH BURGEMEESTER EU WETHOUDERS BSTRBEEEUDE AAUKOOP V TI GROHDEH BI HET UITBREIDBIG-SPM "PAROOHIECEUTRUM" (PRIE-ADVIES Zondei beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het ondernavige voorstel aangenomen (zie het besluit nr. 1/996 het besluit tot 17e wijziging van de begroting 1958 van de gemeente en het besluit ton le wijziging van de begroting 1958 van het grondbedrijf). -21- 36b. AIS VORE li BETREPf'EÏJDI; HET AAIIGAAH VAU VASTE GEIDIEHIIGEU MET DE H.V. BA UK VOOR HED. GEMEEHTEU T-B.V. DE BOUW VA1T HOODLOKALEU Eli AAUIEG DIEHS T IE PD IH GE li OP DE lilEUVE MARKT (PRAE-ADVIES HO. 1148) De heer MOERIHGS zegt, dat hij zich misschien vergist, maar hij meent, dat er gelden aan de gemeenten zullen worden uitgeleend voor De VOORZITTER antwoordt, dat het 4^ is, maar dit betreft dan de zuivere woningbouw. Het onderhavige voorstel wordt hierna zonder hoofdelijke stem ming aangenomen (zie de besluiten nrs. IV/949 en IV/950) - Op verzoek van de VOORZITTER doem de SECRETARIS vervolgens voor- 1 lezing van ae brief dd. 28 januari 1958, no. 3692, van de H.V. Bank voor Hederlandsche Gemeenten, waarin deze mededeelt, dat uit hoofde van de rentespaorbrieflening 1957 voorkeur ten gunste van de gemeente is uitgesproken tot een "bedrag van f 84.525,-, welk bedrag ter be schikking van de gemeente kan worden gesteld zodra een daarop en op eventuele volgende voorkeursgelden betrekking hebbende leningsover eenkomst tussen de gerne nte en de bank is gesloten. Het ontwerp daarvan 1 zal binnen enkele dagen worden aangeboden. De VOORZITTER zegt, dat het hier wel om algemeen geldende voor- waarden zal gaan. Hij vraagt, of de raad ermee accoord gaat, dat burgemeester en wethouders die voorwaarden zullen beoordelen en of de raad wil besluiten, deze lening en ook de verdere voorkeursgelden te aanvaarden. De RAAD besluit zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming dienovereenkomstig; de voorwaarden worden "blanco" geaccep teerd. (zie het besluit nr. IV/I263). Hierna doet de SECRETARIS op verzoek van de VOORZITTER voor lezing van het door de heer Rademakers onder dagtekening van 25 ja- I nuari 1958 ingediende voorstel artikel 65 van de Algemene Politie verordening zodanig te wijzigen, dat het sluitingsuur voor de in dat artikel bedoelde inrichtingen ook voor de nacht van carnavals-zaterdag op oarnavaIs-zondag >w'n uur na middernacht zal zijn. Dit voorstel blijkt voldo nde te yvorden ondersteund. De heer RADEMAKERS zegt, dat hij het heeft ingediend, omdat I in praktisch alle naburige gemeenten, zowel grote als kleine, oarna- I va Is ba Is worden gegeven. Hij zou niet graag hebben, dat de inwoners van Roosendaal naar elders moeten gaan om te kunnen dansen. Voor zon dag- en maandagnacht is het sluitingsuur al 1 uur. Hij hoopt, dat de raad welwillend tegenover dit voorstel zal s.taan. De heer MARTEHS de It mede, dat hij hierover heeft gesproken met de secretaris van de bond van hotel- en caféhouders. Die zei, dat alle exploitanten achter dit voorstel staan. De heer MACHIEISE is tegen dit vo' rstel. Geruime tijd geleden echter hebben enkele mensen een voorstel ingediend om de mogelijk heden voor verenigingen om feest te vieren te verruimen. Hij gelooft, dat dat voorstel moet voorgaan. Dit is maar een lapmiddeltje. -De- P L P 3 uS §G~ :8 u 6 x?IG Cl LL i L 1 H f

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 12