u 1 -26- De heer R-ADEïl-lKERS merkt op, dat het; gedeelte van de Bre- daseweg tussen de Kapellerlaan en de Rondweg thans big' de Gemeen te in onderhoud is. Kunnen langs dat gedeelte twee ventwegen worden gemaakt, zoals dat ook in Bergen op Zoom het geval is Be VOORZITTER zegt onderzoek en antwoord toe. Be neer RaBEMAKERS zegt, dat een bewoner van de Professor- Aalbersestraat met de exploitatie van een winkel is begonnen. Het Ov. gtjj_ o s jn mano.ie eoa gezin van vijf kinderen moei onderhouden# Hij heeft nu de aanzegging gekregen, onmiddellijk met de exploi-" tatie van die winkel te stoppen, anders zou zijn premie vervallen. Er zijn daar echter - in woningwetwoningen - ook andere winkels. Be VOORZITTER antwoordt, dat deze zaak in onderzoek is. Het is hem bekend, dat^het gaat over de heer Vos. Be zaak bevindt zieh nog nie u in haar eindfaze. Be volgende keer zal antwoord worden ge ge ve n Be heer HEHBRIKS zegt, dat een Rotterdamse Import- en Export-Steenkolen-maatschappij overweegt, haar schepen niet meer in Roosendaal te lossen. Er waren verscheidene schroefbladen verdwenen. Spr eer geloo:. fcdat de rsad enige tijd seleden een crediet heeft verleend voor verbetering van de zeehondenplaat. Be VOORZITTER antwoordt, dat de situatie daar niet ideaal is. Bij de structurele verbetering van de waterwegen naar Roosendaal zalook^ deze zaak bezien worden. Kan de heer Hendriks de belangheb bende niet in overweging geven, precies op te geven, welke klachten, hij heeft en wanneer die zijn ontstaan Als het de geul door de Zeehondenolaat betreft, zal hij een brief moeten schrijven aan het Heemraadschap. Be heer HEBBRIiS zegt toe, dat hij nadere gegevens zal vra gen. Be heer HEKBRIKS vraagt, of het niet mogelijk is, dat Ir. Bongaerts de raad in een informele vergadering zal inlichterï over de veranderingen, die in West-Brabant straks zullen plaatsvinden als gevolg van o.a. het Antwerpen-Moerdijkkanaal. Be VOORZITTER antwoordt, dat daarin nog maar één man gelooft. Overigens is spreker van oordeel, dat Ir. Bongaerts daarvoor'niet de juiste man is. Burgemeester en wethouders kunnen echter wel na gaan, of ze daarvoor eens iemand bereid kunnen vinden, bijvoorbeeld de directeur van de FjB of iemand van de Provinciale Waterstaat. Zij zullen nagaan, of ze deze zaak in een informele versa de ring kunnen betrekken. Be heer HEHBRIKS vraagt, of het misschien mogelijk is, in het voorjaar de Belta-werken eens te gaan bekijken. Be VOORZITTER zegt onderzoek toe. Reze vraag zal de volgende keer beantwoord worden, Be heer MOBRIBGS zegt, dat in februari 1958 onder auspi ciën van openbare werken de inschrijving is gehouden voor het grond werk in plan West-I en in Be Stok. Plan-I werd gegund, aan de Roo sendaler Heeren en de Stok aan Verkooijen uit Seppe, Verkooijen heeft dat werk niet uitgevoerd, maar Heeren heeft"dat gedaan. Het -bevreemdt- -27- bevreemdt spreker nu, dat de Stok toen aan Ver kooi gen is geguno. en ook West-I voor dit jaar, alsook nog twee andere projecten, zonder-dat Heeren gelegenheid heeft gekregen om in te schrijven. Spreker is destijds, naar aanleiding van de slechte afwerking van de Rucphensebaan, accoord gegaan met een onderhandse aanbesteding, maar hij vindt het zeer vreemd, dat Heeren, die het werk van m ander heeft afgemaakt, nu viermaal is gepasseerd. Be VOORZITTER zegt onderzoek en antwoord toe. Be heer BROOS merkt ondat in plan-West de dorpelhoogte van de laatste nieuwbouw aanzienlijk lager ligt dan die van de gebouwen, die erachter komen. Hij denkt, dau di« we 1 60 a 65 om. scheelt. Het betreft de continubouwDestijds gaf de heer Vergouwen, directeur van openbare werken, altijd de hoogte van de dorpels aan. Be VOORZITTER zegt, dat openbare werken dat nu nog doet. B he r Va3J ÏL-.S .U zegt, dat de dorpel tenminste 15 cm. boven de kruin van de weg moet liggen. Be VOORZITTER zegt onderzoek en antwoord toe. Hij sluit hierna, om 5» 50 uur, de vergadering met de Christelijke groet. Be bovenstaande notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld door de RAAD van de gemeente ROOSEHDaAL .oH NISPEH in zijn openbare ver gadering van 4 december 1958. DE SECRETARIS E VOORZITTER

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 129