-24- dacbt ^FjK' ^nouder, zegt, dat deze zaak de aan- beantwoord.° Sn woninStoezlch1;De vraag zal nog worden ro1-T.., ^c'l"'r KopDSKOL deelt mede, dat hem klachten hebben be- qtP?iïr°S8ïS ?U1Zen in de omgeving van het nieuwe heb^"nÜdaa? allemaal eeïl br?ratoon bi3 de radio-ontvangst. Ze n d a daar allemaal last van. Die bromtoon wordt veroorzaakt door inXs-eïr v?^?nS^-n0n' KaS daarontrent een onderzoek worden 0eSur.iel ea kan a^araan iets worden gedaan De VOORZITTER antwoordt, dat storing in de radio-ontvanest aoor ue jurisprudentie wordt aangemerkt als hinder ingevolap de *roTa™bl;aHvhnS^ P5-,tetton blVin#t èoh'el op £t e klacht aan Rucphen doorgevenfSmees"^er «ethouders kunnen de sendaal^ecSSc^s®551'01 dat het Sta"ian toch TOOr R"- t> 'jgR'-IEKH is het daarmee eens. Het staat echter op Hucphens gebied. De naak zal onderzocht worden. zou lcunneenhvSdS?0S ®>6t' misschie0 W Philips er wat op De heer KOE: ENOI zegt voorts, dat hij al geruime tiid Risegaaga heeft on een dubbele rijbaan voor dl Parklaan Hfï 'f? geopperddat dit lelijk zou kunnen «orden. Er is aÏÏ}» I S' 0f,?roiessor Bijhouwer en spreker heeft de mede deling ge-kregen, dab die er geen bezwaar tegen had. De VOORZITTER zegt onderzoek en antwoord toe. MEVROUW VAN OVER10OP-BODDAERT vraagt, of, als er van ge- STtaSEf SRT R®de\Korden aangelegd "in een gemeentewoning, drac-e 11 die de belanghebbenden zelf hebben aangelegd, niet yaSbïS^t«t name het o§8 ol het hu\s De VOORZITTER zegt onderzoek en antwoord toe. h 5e heff BRUI JUS deelt mede, dat hem de laatste weken vragen nebben bereikt over de publieke tribune in de raadzaal. Is het niet fcï13 e;r °-r) de Publieke tribune een verhoging wordt e-enaairb zodst net publiek de raadsvergadering niet alleen zal taRen hdr^' "f 001 zal tonnen zien Oudere mensen moeten nu over "de ba lustra de hangen en het is spreker bekend, dat verscheidene mensen door t! bez2kfn?n VQn °utlllage worden weerhouden om de vergaderingen De VOORZITTER zegt onderzoek toe. De zaak is overigens vroeger al eens aan de orde geweest. pla tst^ ïle8r RlDpMaKSRS bevestigt dat- er zijn toen stoelen ge- De heer VAN GORP heeft in de voorlaatste vergadering de woorden beiuisterd, welke devoorzitter sprak omtrent hjt lidmaat schap van raadscommissiesHij heeft toen aangevoeld, dat een commissielid moreel verplicht is, zijn benoeming te aanvaarden. -Spreker- -25- Sp .-ker heeft nu enkele uitnodigingen ontvangen. Het fr peert hem, dat di vergaderingen des middags worden ge houd- n. Als men nu moet komen en .-en vrij middag moet nemen om te gaan vergaderen, terwijl het presentiegeld, zodanig is, dat men door het bijwonen van dis vergadering zijn gezin schade doet, is na r spre k rs oordeel de vraag verantwoord kunnen de commi i - vergaderingen niet des avond*- worden gehouden D VOORZITTER is van mening, dat de heer van Gorp dit in de desbetreffende commissies moet bespreken. Er zal misschien een reglement voor gewijzigd mo .-ten worden. D- heer VOS, wette: ?rzegt, dat het als volgt gelorer is. In de eerste vergadering ven een commissie heeft spreker altijd aan de leden gevraagd, of ze g en bezwaar hadden tegen middag vergaderingen Persoonlijk vergadert spreker nl liever 's-middags als dè leden daartegen althans geen bezwaar hebben. Als er wel bezwaren zijn, wordt er in het vervolg s-avonds vergaderd. Tot nog toe heeft spreker altijd het geluk gehad, dat de leden smid dags konden vergaderen. Nu is er echter een nieuwe commissie. De heer V JJ GORP vraagt, hoe het dan gaat, als een com missielid tegen avondvergaderingenis D' li r VOS, without :-rantwoordt, dat dan t s-middags ver gaderd wordt. De VOORZITTER merkt op, dat do zaak blijkbaar veel kanton heeft. Hij ge ft heer van Gorp in overweging, zijn voorstel schriftelijk te formuleren. De he r VEN GORP zegt vo artsdat er in verscheidene nicve wijken wandelpaadjes tussen de Woningblokken zijn. Deze zijn door de regenbuien heel slecht geworden. Is er nu geen mogelijkheid, oen koolasverhard ing wan te brengen De VOORZITTER zegt, dat hierom al eer is gevraagd. Toen zijn er verscheidene paadjes verhard. Tegen een plensbui is echters niets bestand. De heer VAN GORP zegt, dat hij graag aan openbare werken enkele paden wil opgeven, waar de situatie het ergst is. Mevrouw EIS INGA-IOOY zegt, dat het fietspad in de parklaan er na een regenbui gew lo'ig slecht uitziet. De VOO: ITTER antwoordt, dat dat pad zal vervallen, als r een dubbele rijbaan komt. De heer REDEoAKERS merkt op, dat de Zund-ertseweg nu bo* vraat is maar deze wc is naar sprekers mening voel te smal, voor: 1 als er 's-zondags auto's parkeren. Wie zijn auto 10 cm. uit het trottoir zet, derangeert heel het verkeer. In Plan-West schijnen de straten ook te smal te zijn. Is het waar, dat ze daar verbreed worden De VOORZITTER bevestigt dat en zegt toe, dat de vraag be treffende de Zundertseweg de volgende maal beantwoord zal worden. -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 128