is uitsegaan' °-Si- -22- VRAAG YAM" DE HEER RA DEM KERS BETREURENDE SPEELKASTEN. ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS overl^fnpt^f, Zalk n°S iri studie en Plegen daarover ook echter med-delen0SdateSJan andere gemeenten. Reeds nu kunnen we tot noo- top 23!n' f vanwege net gemeentebestuur of de politie DERTSEDEGRA™MAZERS BETREURENDE VERBETERING VAN DE ZUN- ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS De werkzaamheden aan de Zundertseweg naderen hun voltooiing: ïïaepnopc gereed zijn de gedeelten van het Alïiance-terrein af tot aln !fSen°es HetHgedeeltela nes"hef3AVH AUla^ ^rein~tot aan de Kortendijk. opn 5 Sw Bangs Alliance-terrein is voorlopig voorzien van een noodbestrating, omdat de desbetref ende eigenaal de nodige rïidbaa?êziin affes1;aan- Je yveg zal dus spoedig geheel be- SnnïS 3 a°°r de vaagste lier bedoelde voetbalclub zal i m|nlnS geen schadevergoeding kunnen claimen, omdat de fan «e|ln Ie veSiohteS? k®6"' onaerhoads" en verbeterlngswerken 3)003 BEIEEI,pBIriË BRIETCtfHISSEH H BE I38 WOHIH- ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS dv bedoelde woningen zullen smallere brievenbus klep jes worden aangebracht,zodat de kinderen de bussen niet meer kunnen leeg halen. De^huiaige klepjes zullen dan worden aangebracht bii °pn- gezinswoningen, waar geen kastjes worden gemaakt, zodat de brieven haald 89 terechi:;komen en niet door de jeugd kunnen worden wegge- VRAAG VAN DE HEER RALEMAKERS BETREURENDE HET OPHALEN VAN HUISVUIL. ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS °P-°aler. wordt, behalve op zaterdagen in de zomer, na half k®p_ Jie zaterdagen wordt begonnen om ruim zeven uur. ?-t -p ln de praktxjk nodig te zijn om overuren te vermijden, .ij hebben geen aanleiding kunnen vinden om de regeling te veran deren. Het invoeren van een rouler ingssysteem zou" her haalde publi caties nodig maken en naar ons oordeel verwarrend werken. Ook daar toe menen wij niet te moeten besluiten. Enkele overige vragen, t.w, die van de heer van Gorp betreffende een parkeerverbod m het smalle gedeelte van de Hoogstraat en betref- fen-ce een ongewenste toestand in de Voltastraat, die van de heer Rade ma kers betrefi ende inrichting van een garage in plan-West tot winkel en die van de neer Rampaart betreffende een uitweg in de Groenstraat, alsook die van mevrouw Els inga Looy betreffende de Sn? van.d.eJ.Rcctf:!>-ïïe1Iemonsstraat, zijn nog in behandeling. Daarop zullen wij terugkomen. -De- -23- De heer KOPPEN01 verkeert in de mening, dat voor de rond vraag nog mededelingen zouden worden geda n over de eventuele verplaatsing van de weekmarkt. De VOORZITTER antwoordt, dat hij dat niet heeft toegezegd. Hij heeft gezegd er kan een brief zijn ingekomen, die niet aan de raad is meegedeeld; dat is dan een omissie, maar het zal de- bedoeling zijn, in een volgende vergadering een prae-advies over deze zaak uit te bron ;en. Wel verwacht spr-ker, vóór hij gelegenheid geeft on ni.u-;e vragen te stellen, nog een voorstel omtrent een bandrecorder* De heer RAMPAaRT stelt voor, ten behoeve van de notulering van de raadsvergaderingen een bandrecorder aan te schaffen, waar door onjuistheden vermeden zullen kunnc-n worden. Overigens wordt door die onjuistheden geen'blaam geworpen op de heer de Clercq. De VOORZITTER vraagt, of het de bedoeling is, dat er dan "en stenografisch of o m analytisch verslag zal worden gemaakt. Spre ker is van oordeel, dat door een bandrecorder de zaak niet volledig zal worden^opgelost. Ieder raadslid zal dan waarschijnlijk een mi crofoon voor ziel moeten hebben. H.t voorstel blijkt overigens voldoende te worden onder steund De hoer Rn.DE.AKERS mekt op, dat hij eenzelfde voorstel in het verleden al enkele malen heeft gedaan. De bedoeling is, dat een bandrecorder de notulist een gemakkelijkere taak zal versch f- fen. Hij kan de besprekingen dan nogmaals beluist :-ron. Nu komt het vaak voor, dat iets er wel ongeveer staat zoals het bedoeld is, maar dat de weergave toch niet helemaal juist is. De VOORZITTER antwoordt, dat dit ook zo zal blijven als met behulp van een bandrecorecr een analytisch verslag zal worden opgemaakt. Spreker heeft indertijd zelf ook het rondsverslag moe ten samenstellen. D: t is een verbazend moeilijke taak. Spreker streefde er altijd naar, elke nieuwe gedachte in het verslag op te nemen* Hij z gt echter toe, dat burgemeester en wethouders de zaak in studie zulleu nemen. Hierna bi dt spreker gelegenheid tot het stellen van nieuws vragen. De heer RAMPAART zegt, dat de gemeente destijds voor de bouw van middenstandswoningen aan de Laan van België grond heeft verkocht aan van Hasselt c.s. Bij nadere opmeting is gebleken, dat wederrech telijk voor die bebouwing ook 55 m2 oppervlakte, die toebehoor! aan Weijnen, in gebruik is genomen. Weijnen is daarvoor "nog steeds niet schadeloos gesteld, ook niet voor de waardevermindering van zijn pand De VOORZITTER zegt onderzoek n antwoord toe. De he ;r RAiDAART z"gt, dat do eigenares van het huis Emma- straat 72 daaraan verbeteringen h sft aangebracht. Er liggen nu golfplaten op. Het is niet volledig afgewerkt,. Kan het gemeentebe stuur do belangheb en" ?rop wijzen, dat ze zo spoedig mogelijk voor volledige afw rking moet zorgen -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 127