-18- leden a^^reenvolgens gestemd de sau, van Beek Tos Brnoq i\Tn Macnielse, ïheunisse, van Bas en de Jong. S' Br°°S' horman, Mevrouw van Overloóp-Bodöaert loos, vI°0OverveTa°rMoeJ1n®sbeL®°Tef;TVO:Lgens Sestemd de leden vrouw Blsinga-iooyÈffisS,?31'' BTUl3nS' He" gedane voorstel^beter^e^Dlïïïd^móe?8); het d?°r de heer Bruijn3 geeft de heer Rr/iOO "Igende maal behandeld kan worden. Hli te dienen. verwegang, dot voorstel schriftelijk in accoordZ?fgaran0meta1elddoofbüSTebe?1Uit de raSd ^volgens onderhavig prae-advies ten aanzien vant-i Tiw,?thoudsrs ln betreffende de uitgifte van vuilnisemm rs'gelane® voo^stenfn"11® DE JOHGE de kergadering^verlatenT3- d" PUnt heeft de h=« 16*'aoSi19W ^™EDAG, 22 IIHGSWET llll' (SSsw®/?)/ 113 x' TAlf DE 'm'KEisroi- midaelsDzijn°ontvan'eene0zJ zivi'sllf 81 adviezen in tussen radioaler gevonden hebben als®men Z0U het *>- had voorgesteld in nl-atc, ™V' 00 regeling voor altijd wethouders met het^voorstel^accoor^kunn^n^ hlj ®n Zi;in fractieSenoten wel zaak aanhangiv is Semaaw S?s?tSrt-"ar dJ n,8nler' "»rop deze gedaan door vie?rl™sled'n leu bevreemd- Het voorstel is katholieke middenstandsbon^ SSexSStoowntoS'to6?,?" 36 - viezen gevraagd. Yan do winteliersvelnivlna ta ElJn m ai' zoek ingekomen en aan dez iq 1'^ f b echter geen ver zou liever zien, dat zóin"voorsteel van deViSrê£7raaêdSprc'ker aat stel stStfaat^f gtdalS^o'dfób^eraoek van'ta^f U het e RE. Middenstand en dat ,mn nL, i bestuur van van de RE. Bond van'Handelt jKnntoor- In fifj? w?enden te8tUKr vraogd ?S b. VOOH|™H HJHGE1E531ER^EH^ÏCiJHODIBRS 101 HET MHGAAH YAÏ HooGSPAirtïiHGSET{ra&Èinis^w™® EH rmm*aa as® -De- -1 c._ B heer RAMP-uiRT zou graag zien, dat het werk zo gauw mogelijk uitgevoerd werd. Be heer ÏHEUIIBSE, wethouder, antwoordtdat nog gewacht wordt op goedkeuring van een klein crediet. Eerst na var kr ij gin,: daarvan kan de zaak volledig afgewerkt worden. Zonder hoofdelijk., stemming worde hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit nr. IV./1044-1) 16c. AIS TOREN TOB "AANKOOP TAN GROND ONDER KA IS BOM TAN ME J.LOOS (PR Lta-.BVr S NO. 49). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit tot 123e wij ziging van de begroting 1953 van de gern e-nte en dat tot 10e wij ziging van de begroting 1956 van het grondbo- .rijf Hierna zegt de VOORZITTER het volgend-) "De rechtb nk heeft op 27 o tober jl vonnis gewezen inzs1 de onteigening van.de panden BredaseWêg nos. 180 en -182 met bij behorende gronden, welke nodig zijn voor do uitvoering van nvt goed gekeurde uitbreidingsplan "Bredasewog-Rondweg" vastgesteld in verband - met de bouw van de marechausseekazerne en dienstwoningen. B z- onteigening is ges cv ied krachtens Uw besl it van 19 juli IS 56, oedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 18 februari 1957, no. 32. Be te betal -n schadeloosstellingen werden conform de adviezen van de commissie van'deskundigen door de rechtbank bepaald op res pectievelijk f 5.403,- en f 16-732,-. Hoewel nog geen inzage kon worden genomen van de overwe ging. in hot vonnis, welke tot a ze uitspraak hebben geleid, zijn burgemeester en wethouders van mening, dat de mogelijkheid dient te worden opengehouden om tegen déze vonnissen in cassatie te gaan. Be Hoge Raad spreekt zich in cassatie weliswaar niet uit over de bedragen van de schadeloosstellingen, doch kan de zaak terugwij zen naar de rechtbank om opnieuw omtrent di schadeloosstellingen vonnis te wijzen met inachtneming van de door de Hoge Raad gecon stateerde juridische aspecten. Be procureur van de gemeente is voor- loeig van mening, d t de rechtbank o ,m. ten aanzien van de bij de vaststelling van de verkoopwaarde van de opstallen en de toekem ing van pachtersvergoeding en bijkomende schade wegens noodkoop gevolg-, de methode ook juridisch niet juist heeft gehandeld, in het bijzon der in hot geval van Bredaseweg 132, waarin z.i. aanknopingspunten voor oassatie aanwezig zijn. Be termijn, waarbinnen voorziening in cassatie moet plaats vinden, is slechts 8 dagen na uitspraak en binnen 14 dagen daarna dient een dagvaarding voor-de Hoge Raad te zijn uitgebracht. Bit verweer in rechten dient echter te worden gevoerd kr ti tans een door Gedeputeerde Staten goedgekeurd besluit van Uw R ad. Omtrent de cassatiemiddelen en de kans op succes kan thans echter nog weinig definitiefs worden gezegd, nu de rechtsovorv;gin gen van de rechtbank nog niet bekend zijn. Hot verdient bovendien aanbeveling tevoren daarover advies in te Winnen van een cassatie- advocaat, die gespecialiseerd is in het voeren van gedingen voor do Hoge Raad. -Als-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 125