jssms-s ssj&jrtstsi K!'te; ^m^n^thtsn *- -14- voorstel zu\lJn^if^rlxL'~0f^fiVndP hy z^n fractiegenoten tegen 't niet erger worden gemaakt "dan het al islnzlens wordt v?rLTbSe?^olnVZoS'adC'f t ^IfPV W*» beschadigd ia. Maar wat gebeurt er, ala'éo.'n eLef y™aleïenTf m,i J: ^OORZiTlBR antwoordt, dat, als een emmer werkelijk 'v gra ais een nieuwe wordt verstrekt "Pr wordt nph-'-ov een gebruiksduur van lo jaar aangenomen. een oer alleen die binnefdfkom^ Scio™™^^8 buitln.aJ^SedoJld gfmaar volgt beantwoorden °°8 niet beant«"de vragen en opmerkingen ala -en oohênrA 2e Serae --ntewet de heffing toelaat. De wetten zijn on schendbaar. Burgemeester eh wethouders hebben van de door die wet geschapen mogelijkheden nog maar voor een klein SeteelS-eehruït gemaakt. Men kan nu zeggen, dat het voorstel te laat Lmt naai dot moe|eaanr| 4Soom-h^t?a t Mordaad betaalt de geieerte hp-.-ft i o-M •™'.+kJ'A ^>Cj~ ^3ar a ^-s' verhoging doorgaat. Dat '•ke kreet van riet woningbedrijf uit elokt. Toch hebban burgemeester en wethouders besloten, het voorstel te toen Se h=t - ermee eens is, ten straks tegenstemmen. De belasting drukt inderaaad alleen op de huiseigenaren, die al in vele opzichten het kind van de rekening zijn, naar het is de vraag, of de e^enteliiko rine S V ,ten wor?en afgestemd op het beleid van de landsrege-" hru?k vnnt Btaf°ns iieeft een heffing naar de mate van het ge-" bru k bepleit. Dar zou een gedifferentieerd tarief nodis maken en rMV,l5ïï ft perceptiekosten hoger zoSdlkwordlS dan u op orengsm. De voorsteller neeft echter inzoverre eeliik do als er straks in verband met punt 3 van de hSidige afenda 'en zuiveringsrecht geheven zal moeten worden, per fabriek naseeaan aal moeten worden, hoeveel die per etmaal'a^oert Mar^n S! niet den Er°2al dan"d jphte Taa vervuiling zal dan bekend moeten wor- ppn'an 00k een Perceptie-apparaat moeten komen en dat sou dan misschien ook in dienst gesteld kunnen worden vsn de hooi- ?^inf" lllsscnien is er dan trouwens aanleiding voor af schaf fine belasting. Op het ogenblik lijkt spreker hehvoorghtlldo Sn s - r n°S nXet "OSeUlk. Haar aanleiding van de fnmhkin- gen van de neer Rampaart zegt spreker, dat het hem biïl™jteï -zou- zou lijken, als de belasting op de huurders zou worden gelegd, maar dat mag nu eenmaal niet. De heer MOERIHG-S wil opmerken, dat hij de wettigheid van de gemeentewet niet in het geding heeft gebracht. Het gaat alle n om de huidige redactie van het desbetreffende artikel. Daarop kan men tegen zijn zonder dat men de wettigheid betwist. De heer Hendriks heeft gesproken over de rekening 1955, maar spreker zou het vol komen onjuist achten, dat het tekort zou worden godragen door e- n beperkt aantal inwoners. Als het erom gaat, dat'tekort He verminde ren zou spreker iets anders willen.; bijvoorbeeld verhoging van de rechten voor de reinigingsdienst. Daardoor zou de verdelende rechtvaardigheid beter worden gediend. De VOORZITTER antwoordt, dat de gemeente op die di nst inderdaad heel veel geld toegeeft. In 1957 was de opbrengst f 46000,-, terwijl de kosten f 106.000,- bedroegen. Maar daarvoor gelden andere motieven; er moet nl. worden voorkomen, dat het vuil op de straat worêt gedeponeerd. De heer RADEMRKERS ziet geen aanleiding om van zijn r >r medegedeeld standpunt terug te komen. Hij wil daaraan nog het voorstel toevoegen, het bedrag ad f 2,-, dat voor de lediging v een put geldt, te verlagen tot f 1,50 Die mensen wonen toch e.1 ongerieflijk. De heer HENDRIKS weet niet, of hij duidelijk genoeg was. Hij zou hot tarief voor woonhuizen gehandhaafd willen zien op het huidige niveau en de rechten voor pneumatische lediging niet willen verhogen. En voorts brengt hij dit prae-advi s nog in verband met unt 3 van de huidige agenda. Daarom stelt hij deze vraag hoe komen we straks uit de kosten van het wegpersen van water naar de Westersche1deOorzaak daarvan is de verontrei niging van de Vliet en die komt van de fabrieken. De VOORZITTER antwoordt, dat die ook een gevolg is vat de uitmonding daarin van cle gemeentelijke riolering. Hij kan overi gens meedelen, dat de suikerfabriek in dit opzicht gelijkgesteld kan worden roet 50-000 mensen. Dat zal later allemaal getaxeerd en berekend moeten worden. Breda heeft de rioolbelasting al verhoogd en Bergen op Zoom ook. De heer SCHAAFSMA h t in de woorden van de voorzitter geen aanleiding kunnen vinden om zijn standpunt te veranderen. Als het voorstel aangenomen wordt, zullen de huiseigenaren weer worden belast en ze zullen de kosten niet kunnen verhalen.^Mon kan naar cle geme ntewet verwijzen, maar deze verhoging behoeft niet ingevoerd te worden. Al sinds de oorlog wordt de huiseigena ren onrecht aangedaan. Baar sprekers, mening ligt het voorgestelde systeem het minst voor de hand. Van wethouder Vos heeft spreker vernomen, dat de kosten van het ruimen van buitensloten niet in de cijfers zijn begrepen. Dat is anders dan hetgeen hij van de secretarie heeft vernomen. De voorzitter heeft gezegd, dat na oprichting van een waterschap de mensen van de wal in de sloot zullen komen, maar dat is naar sprekers oordeel aanvechtbaar. Bij een klein waterschap, zijn de kosten niet zo hoog. Als er zo' 11 waterschap zou komen voor de gronden ten zuiden van de Rondweg, zou er een klein bestuur uit de belanghebbenden gevormd worden. Spreker denkt, dat de boeren dan wel eens ?en slootje zouden -reinigen-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 123