-12- De heer MOERILlGS zegtdat de oijfergroepen een zeer duide lijke taal spreken. De verhoging, die door burgemeester en wet houders wordt voorgesteld, zou echter op een kleine groep van de bevolking drukken, nl. op de huiseigenaren. Gezien nu het beleid van de landsregering, waarin sprake is van loon- en prijspolitiek en gelet ook op de huuroptrefcking, die in strijd met door de mi-' nis ter gedane toezeggingen wel doorwerkt in de personele belasting moer spreker in dit opzicht tot voorzichtigheid aanmanen. Deze vernoging zou de huiseigenaren weer gaan belasten en omdat zij een onoillijkneid zou berekenen tegenover deze bevolkingsgroep zal hij tegenstemmen. De heer RADEih-\.KERS is in de eerste plaats tegen het voor stel omdat de verhoging een kleine groep van de bevolking zou be lasten en voorts ook, omdat hij een verhoging met 50ineens on aanvaardbaar vindt. Ds gemeente is in gebreke gebleven, tegenover de stijgende kosten geleidelijk belastingverhogingen te plaatsen eU oftjredölijknu incsns een vernoging V8ii 30% in ie voeren# De heer HEHDRIIS zegt, dat dit voorstel waarschijnlijk wordt gedaan naar aanleiding van net verslag van de -door en uit de raad gekozen commissie, die de gemeenterekening van 1955 heeft onder zocht. Hij verwijsr naar dat verslag. De raad zou hot dus in feite moeten toejuichen, dat op deze wijze wordt gestreefd naar verho ging van de gemeentelijke inkomsten. Hij wil echter deze zaak ook bezien in verband met unt 5 van de huidige agenda. Er wordt nu voorgesteld, ook degenen, die geen watercloset hebben, hoger te belasten. Het wegpersen van het afvalwater zal echter naar sprekers oordeel in hoofdzaak nodig zijn omdat de fabrieken dat afvalwater afvoeren. Hij zou willen voorstellen, het ledigen van putten op netzelfde prijspeil te hand. aven en de kosten van d rioolbelasting voor fabrieken te verhogen. Do heer SCHaA.ES!IA. merkt op, dat het gemeentebestuur de voor gestelde verhoring wil argumenteren door de kosten tegenover de in komsten te plaatsen. Maar is daarbij niet uit het oog verloren, dat in 1958 de huiseigenaren de kosten konden doorberekenen in de huur en dat ze dat nu niet kunnen Spreker ziet geen reden, waarom de gemeentelijke wetgever de huiseigenaren, die toch al zo zwaar zijn belast, nog eens extra zou gaan belasten, als het anders kan. Hierdoor komt dadelijk de vraag aan de orde kan het inderdaad anders Spreker verwijst naar de vierde alinea van het prae-advies. Daarin staat, wat de kosten en do opbrengst in 1938 bedroegen. Er bleek he dat ook de kosten van het schoonmaken van open waterlopen eronder vallen. De eigenaar van een flat betaalt ook mee in de kosten van het ruimen van dergelijke sloten buiten de kom. Haar sprekers mening is de meest juiste oplossing deze, dat de gronden ten zuiden van de Rondweg worden ondergebracht in een waterschapEr is spreker meegedeeld, dat de kosten van het ruimen van sloten ongeveer f 40.000,- per jaar bedragen. Ie VOORZITTER antwoordt, dat die kosten feitelijk erbijgeteld moeten worden; ze zitten in elk geval niet in de nu in het proe advies opgenomen specificatie. Overigens wil spreker erop wijzen, dat de belanghebbenden, die in dat "buitengebied" wonen, ook riool- belastiig betalen. -De- -13- De he -r SCHAAESMA merkt op, dat die betaling in geen enkele verhouding staat tot de kosten van h 't ruimen der sloten. D VOORZITTER zegt, dat het schouwen van di sloten vooral plaatsvindt ten behoeve van de afvoer van het hemelwater. De heer SCHae.ESïIA. anrwooröt, dat dat een red n terne t is om de huiseigenaren daarin niet te laten meebetalen. De VOORZITTER zegt, dat de rioolbelasting gebasf-, rd is op de gemeentewet. Die wet kent bijvoorbeeld ook een hondenbelasting en geen kattenbelasting. Daarmee heeft men nu eenmaal rekening te houden. De heer SCéL-..ES Ma acht instelling van een waterschap als door hem aanb volen de juiste rem die. De VOORZITTER zegt, dat de mensen dan van de wal in de sloor zullen raken. Een waterschap heeft hoge top kosten. Men denke aan de salarissen van d- voorzitter en do secretaris. De gemeente h. jft er niet aan meegewerkt, ue gronden ten zuiden van de Rondweg in en v;a terschap onder te brongen. Hu kan daartegenover gesteld worden, dat de gronden ten noorden daarvan wel in een waterschap bijeen gebracht zijn en daarin zit dan zeker een grond van waarheid. Van hogerhand is men overigens aocoordgegaan met die heffing van f 1,- voor afvoer van water en vu.il, ni, t door middel van een buis le iding. Mevrouw VAH OVER DOOP-BODDAZRT heeft bezwaar tegen het twe?de deel van het prae-advies, dat betrekking heeft op de pneumatisch:, lediging. Haar haar mening worden de minst draagkrachtigen het zwaarst gedupeerd. Wie zijn put vierra. al per jaar laat ruimen is toch minimaal viermaal f 2,- en in de toekomst viermaal f3,- kwijt Als het een put van anderhalve kubi ke meter betreft, wordt dat thans 4 x f 3,50 en, als de verhoging doorgaat, 4 x f 5,25- De VOORZITTER antwoordtdat driemaal ledigen, por jaar spo radisch voorkomt. Volgens openbare werken is tweemaal per jaar ledigen regel. Dat kost dus na de verhoging voor een normale put f 2,- per jaar meer dan thans. De rioolbelasting zal voor nor ma L gevallen f 2,50 per jaar hoger worden. Mevrouw VAH OVERLOOP--BODDAERT is echter tegen verhoging van de rechten voor de pneumatische lediging. De heer BRUIJ_.S zegt, dat deze zaak behandeld is in de fracti vergadering. Z heeft; daar veel stof doen opwaaien. Hij kan zich indenken, dat voor -en rioole.ansluiting van een woonhuis f 5,- por jaar wordt ge even en dat c-n woonhuis zo'n 20 m3 per jaar afvoer Maar hot lijkt hem. niet juist, dat ook fabrieken, werkplaatsen en dergelijke voor f5,- per jaar aangesloten zijn. Fabrieken mot v el personeel belasten de riolering zeer Kunnen fabrieken niet hoger worden aangeslagen en kan dan öa v rhoging voor andere panden ni t achterwege blijven Zeker de rechten voor de pneumatische lediging zou hij willen laten zoals ze zijn. 75c* van het afgenomen water zal ongeveer terugkomen in de riolering. Dc fabrieken zouden cl naar rato van de wat)rafname aangeslagen kunnen worden. De heer DE JOHG merkt op, dat aanneming van het voorstel tot gevolg zal hebben, dat <r in 1959 een meor-opbrengst zal zijn -van-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 122