™ïftUSrSgeLefctraujfet5anS Jrt htSk^ -10- taakV''r J k' Qdert0elage ls segeven or, basis van. een volle dag- een 6ehele?ofSS™Soegegeheïe'<iartaakarDe0rnSeSPr0k:eI1 W°rdt 7311 40 uren per week, de a'nfere veeleer "erfct eohter de ene llerliL^^Lvffï't^J K°tat ook go kan stellen ander zoveel Z0V"1 tl3d nodlg om «*3» le« te leren, de De VOORZITTER antwoordt, dat niet nreoipq •*- v i noeveel tijd de wet'mnflor-q --t precies te bepalen is, nodig hebben. Hoeveel tijd Iaat tv Jftl TOn.hui? functie gen an der^-ni-i -iira o r m zit een in commissievergaderin— fs moeten fe h3lC|tukke^oo^afe 611 hsbbon 30 een^andere3richting.sulïligbod^ «orden Rtfach? en'dit ^sTin111®0 heer R-mna-r?EZïTTEPl merE 2Pdat h13 ook het voorstel van de grond^n^ in stemning kan^brengen?0611 °P de dMÏ hem «^vS realiserenhSLrt^°HIEEE flooft' da* de raadsleden sich moeten dat er ^i?nS 0 «angelegenheden. Dit alles heeft tot gevolg aar er zijns inziens een behoorlijke dae-tasi- rr^ -p ,*4. i te torpederen®bezulnlSi,1S «ens0P> hehoevèn we dit toch nog nïet Mevrouw ELSIPGA-IOOY zou graag willen weten hoe men -in S?deheS:??envolïP be\VX>»tel--van''gedepAeërdfstaïen ge^ea- fer pfi S'J 'i merkt zij op, dat het standpunt van de raad al voor 26 oktober jl. meegedeeld had moeten worden. aangehoSden°isZ: w dJelt mede dat de zaak in BerS^ op Zoom niet Wel' h f+ vu n er.,nü in die gemeente bijstaat, weet hij ?en ot hl,D geconstateerddat het in verschillende gemeen- een politieke kwestie werd; daarom heeft hij geen advies ge geven, in elk geval mag het standpunt van de raad ook nu noe aan gedeputeerde staten worden medegedeeld. Er wordt geragd naafL nie itaan®de^road®is T»elf'dabifatsfeRoord door do kroon goedgekajrd ffloe^worden? 8tateD' Wler beslu" -De- -11- De heer MO. RUIGS heeft enkele malen de opmerking gehoord, dat deze zaak in het politieke vlak is gekomen. In de fractie, waartoe spreker behoort, heeft deze zaak een punt van bespreking uitgemaakt, maar r was helemaal geen sprake van het politieke vlak. Er zijn cijfers getrokken uit de gegevens betreffende -vorige jaren,er is toen een berekening gemaakt. Maar de persoon van de wethouders is toen helemaal buiten beschouwing gebleven. De zaak heeft ook betrekking op de toekomst. De VOORZITTER m rkt op, dat dit laatste aan de zaak hu ar politiek cachet niet ontneemt. De heer DE JOEG is ervan overtuigd, dat er in deze raad verscheidene leden zitting hebben, die, als ze geroepen werden t wethoudersambt te vervullen, financiële offers zouden moeten br en gen. Dat is z.i. niet juist en in het nieuwe ontwerp wordt naar sprekers mening daarmee rekening gehouden. Dé heer R&DEMA.EBRS zegt, dat we dan weer terugvallen op de vraag, of het >en volle dagtaak is of niet. Als er een stemming komt, zal die z.i. impliciet gaan over de vraag is het een volle dagtaak of niet De VOORZITTER is het dnarm n niet e'-ns. Er zal alleen gestemd worden over de vraag van gedeputo rdo staten. Maar omdat de he r Rampaart een voorstel heeft gedaan - ertoe strekkende, dat er be zwaren zullen worden ingediend - brengt spreker dat voorstel in stem ming. Het voorstel van de heer Rampaart wordt met 14 tegen 8 stem men verworpen. Tegen het voorstel hebben acht ereenvolgens gestemd de leren de Jong, Simons, Hendriks, Ko pre nolBruijns, Machielse, Theunisse, van Passou, mevrouw Els inga Looy en de heren van Beek, Vos, Br 00a en Doorman, alsook mevrouw van Overloop -Boddaert Voor het voorstel hebben achtereenvolgens gestemd de heren Schaafsma, Loos, van Overveld, Moéririgs, van Gorp, Rampaart, Rade- ma kers en de Jorge Da VOORZITTER merkt 00, dat hi rdoor is uitgemaakt, dat do raad zich aan het door gedeputeerde sta.ren ge'zonden ontwerp con formeert. Er zal aan gedepute röe staten worden meegedeeld, dat de wethouders hebben m- ogestemd. 12, 15, 14 EP 15 JVOOR 01ECHRIJVIDGBP ZIE DE AGBIIDA- Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming word n de onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten tot 122e wijziging van dé -begroting 1550 van de gemeente en tot 16e wijzi ging van de begroting 1958 ven het waterleidingbedrijf, alsook het besluit nr. 1/10440) T 16. AIS.VORElï TOT VERHOGING VAR DE RIOOLBSIASTUIG ER VAD DE RECHTER OP DE PNEUMATISCHE IEDIGIPG (PRAE-ADVIES 11046). -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 121