'M> i A - -18- De VOORZITTER zegt toe, dat zal worden nagegaan, of er al voldoende stof is om er een informe le raadsvergadering aan te wijden. Ook de heer Kurstjens zal dan aanwezig moeten zijn. De rapporten zul len tijdig aan de raadsleden worden toegezonden ter bestudering. Maar burgemeester en wethouders zullen eerst nagaan, of er al voldoende materiaal ter bespreking aanwezig is. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige ■voorstel aangenomen (zie het besluit tot 13e wijziging van de begro ting 1958 van de gemeente). 51 en 32 (VOOR OIBOIffilJ VINGEN ZIE DE AGENDA) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie het besluit nr. 1/94-6 en het besluit tot 14e wijziging van de begroting 1958 van de gemeente). 33* A1SVOREE HE TREEEERDE SU BSIDIËRIE VAR 'DE TRO MME 1AERE E VAE ROESEE- DAEIE" (PRAE-ADVIES EO. 1143) De heer RADE MAKERS doet het voorstel, aan :iDe Trommelaeren" een ex ora-subsidie toe te kennen ten bedrage van de volledige kosten van deelneming aan het concours te Kerkrade, t.w. f 1500,-. voorstel blijkt niet voldoende te worden ondersteund, zodat het geen onderwerp van beraadslaging kan uitmaken. De heer MAOHIEISE heeft zitting in de commissie voor culturele zaken. Deze neeit in haar voorstel de beperking opgenomen, dat gemid deld per jaar nietmeer dan ongeveer f 400,- extra-subsidie zal wor- den verleend. Dit is door burgemeester en wethouders niet overge nomen. Spreker zal nu tegenstemmen. ^9 VOORZITTER antwoordt, dat burgemeester en wethouders die restrictie niet hebben overgenomen, omdat zijzelf dat in ieder inoi- denteel geval zullen bezien. De heer MAOHIEISE heeft de indruk, dat het korps wat teveel in de watten wordt gelegd. Op het ogenblik zetten ze al een zeer noge borst op. Bij elke gelegenheid durven ze aan te kloppen en ze doen, oi ze de harmonie van Roosendaal zijn. Spreker zal tegenstemmen. i ?e. k®er MARTERS zegt, dat de zaak in de commissie voor cultu rele zaken breedvoerig besproken is. Spreker is ervoor. Twee jaar geleden hebben de Trommelaeren iets soortgelijks gevraagd. Dat is natuurlijk hun goed recht, maar spreker zou willen, dat^ze in Roo sendaal eens iets presteerden, opdat we andere korpsen in Roosendaal zouden krijgen. Eu gaan ze weg en daarvoor krijgen^ze subsidie. Het geld gaat naar buiten Roosendaal. De VOORZITTER weet niet, of het organiseren van een marsen concours of iets dergelijks wel op hun weg ligt. De heer RAMPAART vindt het voorstel heel redelijk. Spreker is £°ï>Jfan .oordee:i' dai: iedere keer bezien kan worden, of ze boven de f 400,- komen. Overigens verzorgt "Vlijt en Volharding" al een nersen- eoncours; er is dus geen reden om een tweede te organiseren. De woorden van de heer Machielse hebben de heer RADEMAKERS wat Kregel gestemd. A.'.s ze de naam van Roosendaal uitdragen, moeten we ze daarop niet lelijk aankijken.Op de woorden van de heer Martens kan snreker antwoorden, dat "De Trommelaeren" volgende week het kinder carnaval al openen en dat ze voor volgend jaar, als ze vijf jaar zul len bestaan, ook festiviteiten voor Roosendaal op het programma hebben -staan.- -19- staan De heer MOERINGS is het in de grote lijn met de heer Rade makers eens. Hij herinnert eraan, dat het koros vorig jaar op de Markt is opgetreden. Velen van buiten Roosendaal spraken toen hun bewondering uit voor de prestaties. Andere gemeenten hebben duizen den guldens over om ze te krijgen. Spreker acht het verzoek volkomen redelijk. De heer PETERS vraag;, waarom ze zich tot de raad van Roo sendaal wenden, als andere plaatsen er blijkbaar duizenden guldens voor over hebben om ze te krijgen, De heer HENDRIKS is voor het voorstel. Hij vindt het zeer redelijk, dat ze aankloppen voor een extra-bijdrage om een festivi teit als de onderhavige op te luisteren. Ze maken inderdaad veel reclame voor Roosendaal De uitnodiging om naar Soestdijk te komen was zeer eervol;/die van Kerkrade schijnt ook zeer eervol te zijn. De heer BROOS zegt, dat Erato ook gevraagd is en naar aan leiding daarvan ook heeft ingeschreven. De VOORZITTER antwoordt, dat dan Erato het ook kan krijgen, behoudens instemming van gedeputeerde st. en. De heer MAOHIEISE merkt naar aanleiding van de woorden van de heer Rademakers op, dat het niet zijn bedoeling is, het korps te beperken in zijn activiteit. Hij wil graag aannemen, dat het de naam van Roosendaal uitdraagt, maar spreker blijft toch van Qordeel, dat'het wat teveel in de watten wordt gelegd. Hij zal tegenstemmen, uitsluitend omdat het advies van de commissie voor culturele zaken niet overgenomen is. De heer MOERIEC-S wil nog vaststellen, dat het een hij heeft gezegd geen contradictie inhoudt; als er in de Schouwburg of in het Gildenhuis een gezelschap van elders komt, dan krijgt dat van de gemeente wel eens subsidie. Maar het wordt dan eveneens gesubsidieerd in de plaats van herkomst. De heer MACHIELSE verzoekt aantekening, dat hij geacht wil wor den, te hebben tegengestemd. Zonder hoofdelijke stemming wordt het onderhavige voorstel hierna aangenomen (zie het besluit tot 15e wijziging van de begro ting 1958 van de gemeente) 34- AIS VORE E TOT AANKOOP VAR' DE HOE IE G BADHUISSTRAAT EO. 10 (PRAE- ADVIES EO1144) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit tot 16e wijziging van de begroting 1958 van de gemeente en het besluit tot le wijziging van de begroting 1958 van het woningbedrijf). 35- AISVOREE TOT VERLAGING VAN DE VERMAKELIJKHEIDSBELASTING OP BIOS COOPVOORSTELLINGEN (PRAE-ADV LES EO. 1145). De heer RADE MAKERS vindt dit e en wat eigenaardig voorstel. Hij kan niet goed aannemen, dat er nu plotseling motieven bestaan om een dergelijk voorstel te doen. Vier maanden geleden werd het nog afgestemd in de raad. Toon leefde het dus al bij het college van burgemeester en wethouders. Spreker is blij, dat hij niet in'.de schoenen staat van degenen, die nu moeten voorstemmen. /spreker acht het juist, dat voor dergelijke gelegen- -De neden een bijdrage wordt gegeven; goedgekeurd deze toevoeging van 12 woorden,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 11