-6- De heer MOER UTGS merkt op, dat het neerkomt op een bedrag van ongeveer f 20,- per woning voor lichtdrukken. Er zou kunnen worden nagegaan, of dat bedrag verantwoord is, maar het lijkt hem het beste, dat de raad alvast het orediet voteert. Ook de heer RADE MAKERS is van oordeel, dat het crediet be schikbaar gesteld zou kunnen worden en dat de raad dan naderhand over de kwestie van de lichtdrukken ingelicht zal worden. De VOORZITTER zegt toe, dat aan Boxtel zal worden gevraagd, of men daar een specificatie van dit bedrag heeft. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit tot 118e wijziging van de begroting 1958 van de gemeente). U 4 IS VORE R VAR OREDIST VOOR DE BOUW VAD EED MAGAZIJR VOOR HET WONING BEDRIJF DAB IJ DE EDISODSTRAAT (PRAE-ADVIES DO. 35). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit tot 119e wijziging van de begroting 1958 van de gemeente en dat tot 11e wijziging van de begroting 1958 van het gemeentelijk woningbedrijf). 6. AISVORED TOT HET VERTEDER VAD MEDEWERKING VOOR DE UITBREIDING VAD DE PRIRSES -BEATRIXSCHOOI MET TWEE KLAS DOKA EEN (PRAE-ADVIES DO. 36). De heer RAMPAART merkt op, dat zich vorig jaar een soortge lijk geval voordeed met de Pius-X-school De school, waar het nu om gaat, staat er een jaar en nu is al uitbreiding nodig. De VOORZITTER antwoordt, dat dit ligt aan de urgentieverkla ring van de minister. Het is al een meevaller, dat hij twee klassen heeft toegestaan, terwijl er feitelijk maar een nodig is. De bedoelde- verklaringen worden afgegeven aan de hand van de bouwcapaciteit. Als de bouwcapaciteit niet geregeld werd, zouden de aanneemsommen veel hoger worden. Er zal straks nog een voorstel komen tot beschikbaar stelling van het benodigde crediet. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voor stel aangenomen (zie het besluit nr'1/10437 7. 8 EP 9 (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE DE AGENDA) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten tot 120e en 121e wijziging van de begroting 1958 van de gemeente, alsook het besluit nr. 1/10438) 10. AISVORED TOT BESCHIKBAARSTELLIDG VAD EED TERREIN VOOR HET ONDER WIJS IR LICHAMELIJKE OEPERIRG AAR DE MARIA PRESEDTATLESCHOOL (PRAE-ADVIES DO. 40). De heer VAD GORP heeft dit prae-advies met veel belangstelling gelezen. Volgens de tweede alinea zal van het sportveld gebruik'ge maakt mogen worden op alle schooldagen, behalve op dinsdag- en vrij dagmiddag. Dan zal er niet zo heel veel overblijven, want op woensdag en zaterdagmiddag zijn de scholen ook vrij. De VOORZITTER antwoordt, dat toch de maandag- en de donderdag middag, alsook alle voormiddagen overblijven. -De- ■•7 - De heer VAD GORP veronderstelt, dat de mogelij kneden toch zeer beperkt zullen zijn. Hij weet niet, hoeveel klassen er zijn, maar per klas zal er toch niet veel gebruik van het terrein ge maakt kun-en worden. Overigens is hem de juiste figuur niet be kend, maar exploiteert "Roosendaal" dit terrein Het is toch van 1 Vrouwe nho f De VOORZITTER heeft hieromtrent een onderzoek laten instel len Het blijkt aldus te zijn. dat "Roosendaal" en "Oosama" samen van de stichting Vrouwenhof dit terrein en twee zijterreinen hur --n voor f 800,- per j- ar, waarbij de huurders tevens het gehele om' ~r- houd dragen (inzaaien, vernieuwen van goalpalen e.d."Roosend betaalt f 275,-, "Cosama" f 125,-; "Roosendaal" verhuurt onder m geeft de opbrengst door aan de stichting Vrouwenhof. Zo betaalt bijvoorbeeld de ambachtsschool f 125,- en het missiehuis f 245- Verder zijn ar wisselvallige opbrengsten van gebruik voor zomer avondcompetities. Z verdienen er dus zeker niet veel aan. De heer VAD GORP kan na deze mededelingen met de bedoelde rechtsfiguur aceoord gaan. De VOORZITTER merkt op, dat de school nog een gymnastieklo kaal heeft ook. De heer VAD GORP zegt, dat een onderzoek heeft uitgewezen, dat u- in Reder land in een jaar 23 dagen goed weer hebben. Als het nu goed weer is en men kan er niet op, dan is dat heel erg. De VOORZITTER antwoordt, dat het terrein in elk geval op, acht van de tien schooltijden beschikbaar zal zijn. De heer RAMPaART acht de situatie vrij ingewikkeld de stichting Vrouwenhof huurt van de gemeente, ze verhuurt het terrein onder aan "Roosendaal"' en "Roosenda 1" verhuurt het weer onder. Ove rigens zou hij het onjuist vinden,' als ze eraan verdienden. De VOORZITTER antwoordt, dat dat laatste niet het geval is. Ze betalen f 800,- plus het onderhoud. Het is zeker geen winstgevend object. De heer RAMPAART zou, als RBC niet mag onderverhuren, tegen de stichting Vrouwenhof willen zeggen, dat het niet gebruikelijk is, dat een terrein wordt onderverhuurd. De VOORZITTER merkt op, dat de stichting Vrouwenhof niet van de gemeente huurt; zij heeft het behe r en de exploitatie. Hij ge looft overigens niet, dat bepaald is, dat RBC niet mag onderverhuren. Er zal wel staan niet dan net toestemming van burgemeester en wethouders. Overigens denkt hij, dat RBC niet ontevreden is. Als dat wel het geval is, moet ze zich maar tot het gemeentebestuur wonden Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voor- j stel aan,r-enomen (zie het besluit nr. 1/10439). 11. BRIEF VAD GEDEPUTEERDE STATER INZAKE RU' IGIRG VAN DE WETHOU DERS BEZ0LD1GIDG (PRAE-ADVIES DO 41). De heer RAMP -.ART wil allereerst opmerken, dat deze stukken vrij laat bij de raadsleden zijn aangekken. Volgehs het reglement van orde moeten de stukken tien dagen voor de vergadering bij de raad zijn. Overigens wil spreker terzake het volgende mededelen -"De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 119