-4- De heer RAMPAART heeft tot zijn verwondering geconstateerd, dat geen advies is gevraagd aan de Middenstandsbond. De VOORZITTER zegt, dat de Nederlandse Vereniging van Huis vrouwen zelf een verzoek tot burgemeester en wethouders"heeft ge richt. De heer RAMPAART zal het op prijs stellen, dat ook de Midden standsbond nog gehoord zal'worden, alsook de verscheidene vrouwen bonden. Spreker noemt deze laatste,* het zijn zes organisaties. 3. VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TOT BESCHIKBAARS TELLING VAN CREDIET VOOR HET OPMAKEN VAN EEN PLAN TOT WEC-PERSING VAN AFVALWATER NAAR DE WESTERSCHEIiDE (PRAE-ADVIES NO. 33). De VOORZITTER zegt, dat het prae-advies nog een onduidelijk heid bevat, die hij door de volgende mededelingen wil wegnemen. De kosten van het opmaken van het voor ontwerpplan hebben be dragen f 14.770,-, welk bedrag op grond van de subsidiebeschikking van 10 augustus 1953 bij de DACW is gedeclareerd. Het gedeclareerde bedrag is in augustus 1956 van het rijk ontvangen. Uit de thans voorliggende subsidiebeschikking van 27 februari 1957 blijkt, dat de vroegere beschikking van 10 augustus 1953 wordt ingetrokken. De secretarie verkeerde aanvankelijk in de mening, dat de laatste beschikking moest worden beschouwd als een aanvulling van de eerste beschikking, zodat na het opmaken van het definitieve uit voeringsplan bij de DACW nog kon worden ingediend een declaratie van f 128.714,-. Dit blijkt - volgens telefonische mededeling van de DACW - niet juist te zijn. Gedeclareerd mag te zijner tijd nog worden f 128.714,- verminderd met het reeds ontvangen bedrag van f 14.770,- f 113.944,-, welk bedrag, berekend volgens de door de Delftse Ingenieurs-vereniging vastgestelde honorarium-berekening, voor het opmaken van het definitieve uitvoeringsplan nog aan de gemeente in rekening mag worden gebracht. In verband met het bovenstaande stelt spreker namens burgemees ter en wethouders voor, in plaats van f 128.714,- beschikbaar te stellen een bedrag van f 113.944,-, welk bedrag door de subsidiebe schikking geheel wordt gedekt. De heer SCHAAFSMA zou in de eerste plaats willen weten, of principieel is uitgemaakt, of dit een waterschapskwestie is of een gemeentelijke kwestie. In de loop der jaren zijn daarover besprekin gen gevoerd, maar spreker heeft er sindsdien niets meer over verno men. Eventueel zou er ook een zuiveringschap opgerioht kunnen worden. Toorts heeft spreker vernomen, dat het nu gevraagde orediet tot ruim f 113.000,- kan worden teruggebracht. Dit scheelt natuur lijk, maar het bedrag is toch enorm hoog. Als Bergen op Zoom ook zo veel op tafel moet leggen, vindt spreker het wel een buitengewoon duur project. De VOORZITTER antwoordt, dat de DACW dit bedrag heeft voorge steld. Spreker vindt het ook veel, maar er is ook veel werk aan en de gemeente krijgt de kosten geheel terug van de DACW. Bergen op Zoom zal een aparte declaratie krijgen. Wat de eerste vraag betreft, zegt spreker, dat het de heer Schaafsma bekend is, dat spreker het in feite een Heemraadsahaps- kwestie vindt. Maar omdat het Heemraadschap in dit opzicht stilzit, heeft de gemeente de zaak aangepakt en die nu zover gekregen, dat -subsidiëring- -5- subsidiëring van de voorbereidingskosten is toegezegd. En overi gens gelooft spreker, dat het, nu het geen plaatselijke zuivering wordt, maar een wegpersing, moer op de weg van de gemeente is komen liggen. Als er n zuiveringsinstallatie was gekozen, zou de gemeente nog met het Heemraadschap hebben moeten onderhandelen. Nu zal er een gemeentelijke regeling gemaakt moeten worden. Het zal toch wel zo zijn, dat de voor rekening van de gemeente blijvende kosten door een retributie zullen mo ten worden gedekt. Misschien kan echter straks de vraag worden gesteld, wie het werk moet aanbe steden. Do heer SCHAAPSHA vraagt, of over deze zaak door Den Haag niets wordt gezegd. De VOORZITTER antwoordt daarop ontkennend. Als het Hcemr..-d- schap de zaak ter hand genomen had, had de 'gemeente dat niet 'gedaan. Het staat echter niet vast, dat de gemeente het project ook zal uitvoeren. Of het een gemeenschappelijke regeling wordt, of er een zuiveringschap komt e.d., dat zijn zaken, waarover thans nog niets gezegd kan worden. De hoer BROOS informeert, of de gemeente Wouw in de kosten zal deelnemen. De VOORZITTER antwoordt daarop ontkennend. Wouw heeft oen eigen zuiveringsinstallatie gemaakt. Misschien gaat Woensdrecht meedoen. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voor stel, met inachtneming van het mondeling door de voorzitter namens burgemeest r en wethouders gedane aanvullingsvoorstel, aangenomen (zie het besluit tot 117e wijziging van de begroting 1958 van de gemeente en dat tot 35e wijziging van de begroting 1958 van open bare werken) - Tijdens de behandeling van dit punt heeft de heer DE JONGE de vergaderzaal betreden. - 4. AIS VOREN VAN CREDIET VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN VAN DE CONTINU BOUW "BRABANT II" (PRAE-ADVIES NO. 34). De heer RAMPAART heeft de specificatie gezien, welke de gemeente Boxtel heeft overgelegd. Daaruit blijkt, dat aan licht drukben reeds is bet ald f 24-759,-. Er moet thans f 108.000,- betaald worden, waarvan f 63.638,- voor lichtdrukken. Dit lijkt spreker fantastisca veel. De VOORZITTER antwoordt, dat deze opgave betrekking heeft op 4500 woningen. Wie zal dit kunnen narekenen De heer RAMPAART zegt, dat die 4500 huizen toen over 5 jaar verdeeld moeten worden. De VOORZITTER is het daarmee eens, maar de lichtdrukken be hoeven maar een keer gemaakt te worden. De heer RAMPAART is van oordeel, dat de ambtenaren toch enig idee omtrent deze kosten zullen hebben op grond van hun erva ring in dit opzicht. De VOORZITTER zegt, dat nagegaan zou kunnen worden, of dit bedrag verhoudingsgewijs hoger is dan dat voor kleinere complexen. -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 118