16. Als varren tot verhoging van de rioolbelasting en van de rechten op de pneumatische lediging (prae-advies no. 46). 16a.Voorstel van vier raadsleden tot aanwijziging van zaterdag, 22 november 1958, ingevolge artikel 11, lid van de Winkelslui tingswet 1951 (prae-advies no. 47). 16b.Voorstel van burgemeester en wethouders tot het aangaan van een vaste geldlening t.b.v. verbetering en verzwaring van het hoog spanningsnet (prae-advies no. 48). 16o .Als voren tot aankoop van grond onder Ka la-donk van Me j Loos (prae- advies no. 49). 17. Rondvraag. VOORZITTER de heer A.M.F* EREIJTERS burgemeester. AANWEZIG MET DE VOORZITTER de heren l.Theunisse, A.G«M.Vos, L.H. van Beek en A.H.Simons, wethouders, de heren F.Q-C.Broos en E.H.Foor man, mevrouw M.C. van Overloop-Boddaertde heren L.J.B.L. de Jong, S.Schaafsma J.J.A.Loos, J.P.M. van Overveld, W.Moerings, M.G.Hen driks, A.J.P. van Gorp, M.Koppenol, P.J.C. Rampaart, J.A.Bruijns, M.Machielse, G.P. van Nassau, mevrouw A.A. Elsinga-Looy, A.A.J.M. Rademakers en F.J.L.M. de Jonge (de laatstgenoemde heeft de verga dering even na de opening betreden) AFWEZIG met bericht van verhindering de heren W.J.A. Brsat, A.A. Goossens en F.M.M. Peters. SECRETARIS de heer H«J. VERSTEGENgemeentesecretaris. De VOORZITTER opent om 3 uur de vergadering met gebed en ver welkomt de aanwezigen. Hij deelt mede, dat de heer Braat heefr doen weten, dat hi.j licht ongesteld is, dat do heer Goossens in Canada verblijft en dat de heer peters «ick is. hierna stelt spreker achtereenvolgens de hier na vermelde punten aan de orde, w aromtrent de mede hierna omschreven besprekingen worden, gevoerd, resp. besluiten worden genomen 1. VASTSTELLING- VAN DE NOTULEN VAK DE VERGADERING VAN 2^ SEPTEMBER 1958. De heer RADEMAKERS mist op bladzijde 20 de opmerking, dat hij protest heeft aangetekend tegen het verloop van de stemming ter benoe ming van een voorzitter en een vice-voorzitter van de huurcommissie Hij vraagt aanvulling van de notulen met de zin De heer RADE MAKERS protesteert tegen benoemd -verklaring van de heer Vos, omdat volgens hem de stemming niet juist is verlopen". De heer RAMPAART zegt, dat op pagina 9 "lijst 4" staat in plaats van "lijst 3Hij vraagt wijziging. De heer VAN GORP verwijst naar de voorlaatste alinea van blad zijde 23. Hij heeft niet gezegd, dat aan de Voltastraat woningen wor den gebouwd, maar hij^had het oog op reeds bestaande woningen, tussen de Wattstraat en de RontgenstraatHij verzoekt om dienovereenkomstige wijziging. -Met - -3- Met inachtneming van de wijzigingen en aanvullingen, voort vloeiende uit de evengemelde vragen en opmerkingen, worden de onderhavige notulen conform het voorgelegde ontwerp vastgesteld. De heer RAMPA.ART do^t namens zijn fractie het voorstel, ten behoeve van de notulering een bandrecorder aan te schaffen. Daardoor zullen vergissingen als de vorenbedoelde, die overigens heel menselijk zijn en geen'enkele blaam werpen op de notulerende ambtenaar, voorkomen kunnen worden. De VOORZITTER geeft de heer Rampaart in overweging, dit voorstel onmiddellijk voor het begin van de rondvraag te her-malen. Spreker deelt voorts mede, dat de heer Noorman zondag jongst leden zijn vijfentwintigjarig huw lijksjubileum heeft gevierd. Burgemeester en wethouders hebben hem en zijn echtgenote gefelici teerd. De heer Noorman wil nu graag de raadsleden trakteren op sigaren en sigaretten (Applaus). De bode gaat met deze rookwaren rond. 2. MEDEDELING VAN INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS BETREFFENDE BESLUITEN, DOOR HEN GENOMEN MET GE BRUIKMAKING VAN DB DOOR DE RAAD AAN HEN GE DEIE GEERDE BEVOEGD HEID (ZEE SCHRIFTELIJKE MEDEDELING) Be VOORZITTER zegt, dat, wat punt 1 betreft, het gemeentebe stuur aan het crediet, dat gedeputeerde staten willen goedkeuren, voldoende hebben. Ze zijn het overigens niet geheel met de opmer kingen van gedeputeerde staten eens; daarover hebben ze een brief geschreven. Maar het crediet is voldoende. Voorts deelt spreker mede, dat er nog zijn ingekomen twee brieven - een ondertekende en een niet ondertekende - van de heer van derSande te Breda. Het ondertekende exemplaar van de brief, waarvan burgemeester en wethouders een niet-ondertekende coeie ontvingen, blijkt in handen van de heer Rademakers te zijn. Voor verwisseling wordt gezorgd, waarna de SECRETARIS, op verzoek van de VOORZITTER, de beide brieven voorleest. De VOORZITTER merkt daarna op, dat deze brieven eerst gis teren binnengekomen zijn. Wat de adressant zegt over de riolering is voor spreker volkomen nieuw. Namens burgemeester en wethouders stelt hij voor, de beiae verzoekschriften ter fine van prae-advies in handen van burgemees ter en wethouders te stellen. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig dat voorstel en tevens overeenkomstig het voorstel, vervat^ in de door bur geme ester en wethouders onder dagrekening van 22 oktober 1958 aan de raad gerichte brief. MEVROUW ELSINGA-LOOY merkt op, dat de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen een brief aan de raad heeft gericht betreffende de overplaatsing van de weekmarkt naar de Nieuwe Markt. De VOORZITTER antwoordt, dat over deze zaak adviezen zijn ge vraagd aan verscheid.ene organisaties. De bedoelde brief had inder daad bij de ingekomen stukken vermeld moeten zijn. Nu dit niet ge beurd is, moge hij daarvoor namens de secretarie zijn verontsci: il- digingen aanbieden, maar misschien is de brief niet op de lijst op genomen, omdat de zaak toch binnenkort in de raad zal komen. De gevraagde adviezen zijn nog niet binnen. -De „2-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 117