-24 MEVROUW EISIFGA-LOOY zeri, dat het H.Hartplein mooi ver licht is. Zij zou het op prijs stellen, als nu ook een of twee lantaarns geplaatst zouden worden in de Reetor-ÏÏelleraonsstraat. Baar zijn nu de huisnummers niet zichtbaar. De VOORZITTER zegt onderzoek en ahtwo ord toe. De h r IkCHIEL-SE zou gaarne v rnemenhoe de tijdens do kermis gehoude1 proef betreffende het houden van de weekmarkt om de Fie uwe Markt is bevallen. Misschien kan deze zaak, sa mei niet het tunneInlan en met de vestiging van v.& D.eens in .mn informele raadsvor ;adering worden behandc ld De VOORZITTER antwoordt, dat er over de gehouden proef een rapport zal worden uitgebracht door de Marktmeester. Spreker heeft vernomen, dat de Vrouwenbond ora verplaatsing van de marlet naar de Fie uw e Ma r kt zal v rg 9 n MEVROUW EIS IFGA-LOOY merkt opdat de meningen in die organi satie verdeeld zijn. De VOORZITTER merkt op, dat .er misschien vóór de eerstvolgen de informele raadsvergadering al een rapport zal zijn. Anders ken liet in die vergadering aan de orde komen. De heer MACHIEISE vraagt de aandacht voor het volgende. Do begroting bevat een post ac f lonO,- voor culturele werklozenzorg. In de aanstaande winter zal er waarschijnlijk nogal wat werkloos heid komen. Zijns inziens is f 1000,- te weinig. Kan dat bedrag niet verhoogd worden door een begrotingswijziging Dan zal het comité wat meer grond onder de voet hebben. Do VOORZITTER zegt toe, dat burgemeester en wethouders dir zullen bezien. Do heer MACH JE IS E wijst erop, dat er een mogelijkheid bestaat van verkrijging van een rijksbijdrage voor dit doel. Daarom is er spoed geboden. De iie r RADE'. .AKERS vraagt, of het rapport van het ETI over de spreiding van de winkels al binnen is. De VOORZITTER antwoordt daarop ontkennend. Er is alleen e n rapport over de winkelplanning in plan-West. Telefonisch of schrif telijk zal bij het ETI naar het andere rapport worden ge inferno ra. De heer RADE1A>.KERS informeert, of, nu de Stok gesloten is, kan worden gezegd, hoe de proef betreffende het gesepareerd zwemmen is bevallen. D VOORZITTER kan daarop niet onmiddellijk antwoord geven. Hij zegt ond -rzoek en antwoord toe. Dheer RADE MAKERS zegt, dat er onlangs een congres van stedebouwkundigen is gehouden in Den Haag. Is onze stedebouwkundige daar ook g n st en is zijn rapport bekend De VOORZITTER zegt onderzoeken antwoord toe De h r RADE ..KERS vestigt vervolgens de aandacht om het feit, dat er in de eigen stoepen bij dolhuizen Burgemeester-Prinsen- singel 37 en 39 löss# stenen liggen. Vóór het huis, genummerd 39, zijn er veel stenen weg. Velen maken daar-een duikeling. -De- 25- De VOORZITTER zegt onderzoek en antwoord toe. De heer RADE MAKERS vraagt, of het wc ar is, dat alle bezitters van speelkasten een aanschrijving hebben gekregen, dat deze toe stellen opgeruimd moeten worden. In Fis pen staan kastjes, waarmee om veel geld wordt gesr *eld. In Roosendaal wordt alleen om punten gespeeld. Fu schijnt het zo te zijn, dat die onschuldige kastjes omgeruimd moeten worden. De VOOR ITTER herinnert eraan, dat bij de jongste wijziging van de APV biljarts v. ilig zijn gesteld. Dat is aan de hoer RA DB MAKERS bekend. Biljartswaarin men 10 cent moet stoppen, schijnen echter allemaal verboden -co zijn. De VOORZITTER zegt onderzoek tóe. Er is hém wel gebleken, dat de kwestie van do speelkasten in verscheidene gemeenten san do or e is De heer RADE MA KEKS merkt om, dat een voetbalvereniging heeft gevraagd om ver bet..-ring van de Zunaertseweg. Ze heeft toen ten antwoord gekregen, dat bepaalde gedeelten nog geen eigendom van de gemeente waren. De bewoners hebben er ook voel last van, dat do weg opgebroken is. Hoe kan or een spoedige om lossing konen ?-Kar. die club om schadevergoeding komen Overigens staat in de desbe treffende brief de aanduiding commissaris van politie"Dar zal toch wel "waarnemend commissaris van politie" moeten zijn. De VOORZITTER veronderstelt, dat hot gedeelte voor her voetbalterrein al wel afgewerkt kan worden. Hij verwacht echter dat in oktober alles zal gereedkomen behoudens het gedeelte, waar voor grond van var d n-: Eyken nodig is De heer RADER .KEES zegt, dat -oen bepaalde firma oen garage in "West" heeft gekocht om daarin een kruidenierswinkel te vesti gen. Fu zou or gezegd zijn, dat daar geen dergelijke winkel in msg\ ko me n Do VOORZITTER meent, dat daartegen bezwaar bestaat* omdat die winkel afbreuk zou doen aan do bw-sta- nde winkeIgalerlj Hij zegt overigens onderzoek en antwoord toe. De ha r BROOS heeft een afwijking geconstateerd tussen de cijfers betreffende de gasafgifte in hot laatstverschere n kwartaal- overzicht en die in een overziohtsstaat van de bedrijven. D heer TBEUFÏSSE, wethouder, was van deze vraag al om $e hoogte. Hij geeft de heer Broos in overweging, ze eerst te steil.n in de commissie voor de- bedrijven. Zo nodig kan daarna een wijziging plas tsv inden. Hierna, om 6.50 uur, sluit de VOORZITTER de vergadering met de Christelijks groot. De bovenstaande notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld door dc RAAD van de gemeente ROOSEFDAAL EF FIS RE F in zijn omenbare ver gadering van 3o oktober 1958,na wijzigingen op de bladzijden 9,20 en DA SECRETARIS DA VOORZITTER ff

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 115