- 20-- 21 TOT EN MET 25 (VOOR OiBCHRÏ JYINGEI? ZjE_ JS_A_GBI©A) Zonder beraadslaging én zonder hoofde lijk© stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten nrs1/9361, slsooic 1/9168, IV/9169, IY/S170 en rv/9171 en het besluit tot 115e wi jzi ing van d. begroting 1958 van de gemeente). 26. AISVORSN BETREFFENDE WIJZIGING KINDERTOE LAGERE GE LING VOOR S .01:8- TARÏSSEN, ONTVANGERS EN 1VETH0ÏÏEERS (PRAE-ADVIES NO. 29). De heer RADEMAKERS merkt ondat hij dit voorstel gaarne ondersteunt Hot wordt hierna zonder beraadslaging en zonder'hoofdelijke stemming aangenomen. 27. (VOOR OMSCHRIJVING ZE Dl -GEIDu) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit nr. 1/9172 en de besluiten tot 116e wijziging van de begroting 1958 van de gemeente en 54e wijziging van de begroting 1958 van openbare werken). 28. ALS VOREN TOT BENOEMING VAN BEDEN VAN Dl HUURGQMH3SSIE (PRAS- ADYISS NO. 31). •- De heer MOER IV GS ver la au om 6 uur de vergadering. - De VOORZITTER stelt stemmingen aan de orde. Bij de stemming ter benoeming van een voorzitter en een vice- voorzitter blijken te word en uitgebracht 18 sremmen op de he r van ITass; 10 stemmen op de he r J. .Vos, 8 stemmen op do he .r A.Keij, 1 stem op de heer Scheepers en 3 lauc0-stemmen De heer van Nassau is dus benoemd tot voorzitter en do hoor J.H.Vos, tot vice-voorzivuer Jij de stemming ter benoeming van een lid-huurder zijn uit gebracht 15 stommen op de hu r I. de Jong, 15 stemmen op do neer Noorman, 5 stemmen op do h r A.Keij, 1 stem op mevrouw van Over loop-Boddaert en 4 bla nco-stemmen. D heren de Jong en Noorman zijn dus benoemd. Bij do stemming tor benoeming van een lid-verhuurder worden uitgebracht 16 stemmen op d he. r van dor Krui jssen, 14 stemmen op de li 0 Scheepers, 4 stemmen op G- li oer A.Keij, 3 blanco-stemmen, 1 stem op de heer Rampaart, 1 stem op de heer P. de Clercq. en 1 stem op da heer v n D< mme. De heren van der Kruijssen en Scheepers zijn dus benoemd. -28a- /De heer RADEMAKERS protesteert tegen de benoemdverklaring van de heer Vos, omdat zijns inziens de stemming niet juist is verlopen. Goedgekeurd deze tussenvoeging van een zin van twintig wporden, -21- 28a. ONDERZOEK VAN DE GELOOFS BRIE? VAN H8T NIEUWBENOEMDE RAADSLID F.M.ÏÏ. PETERS PRAE-ADVIES NO. 32). Do VOORZITTER benoemt tot leden van de commissie van on derzoek MEVROUW EISINGA-IOOY, alsmede de heren; BRAAT en MACHISISE. Samen met de gemeentesecretaris verlaat deze commissie de ■vergaderzaal,-waarna d VOORZITTER de vergadering schorst. Na do terugkeer van de commissie en van de secretaris hero pent de VOORZITTER de bijeenkomst. De oommissie rapport©?rt bij monde van MEVROUW EISINGA-LOOY. Het r-poort resulte rt in hc-t advies, de mor Peters a'.s raadslid toe te laten. D. hoor RADEMAKERS acht diu een eigenaardig geval. Nog geen maand geleden zag do h< er Peters van zijn lidmaatschap af. Nu is het wèer anders. Er wordt gezegd, dat hij wegens ziekte ontslag heeft genomen en dat mën wilde voorkomen, dat de stoel lang onbezet zou blijven. laar de bu ?r Goossens is toch ook voor een jaar w pj'e- gaan. Spreker acht de gang van zaken in strijd met de waardigheid van de raad, die op deze manier gaat lijken op een duiventil. Spreker blijkt over het voorstel tot toelating van de heer Peters tot raadslid, omdat niemand hem inlicht over d. motieven van deze gang van zaken, stemming te verlangen. Met 17 tegen 3 stemmen wordt dat voorstel aangenomen. Voor het voorstel hebben achter< .nvolgens gestemd de neren TheunisseMachieIsevan NassauSchaafsmaNoormanmevrouw E1- singa en de heren Broos, Rampaart, de Jong, A.VosBruijns, Hen riks, vai Over veld, va Beek, Koppenol, Brast en Simons. Tegen dat voorstel hebben achtereenvolgens gesterad de heren Loos, van Gorp en pLa de makers. De VOORZITTER vraagt hierna nog aandacht voor een kwestie van formele aard. Hij zegt li t volgende !iIn de raadsvergadering-van 7 augustus jl.hebt U besloten tot het garanderen van stipt betaling van rente en aflossing van .en door J.A.B.M. Siebe-n met de HAV-B&nk te Schiedam aan te gane hypo thecaire geldlening vo )r de bouw van een woning aan de Laan van Luxemburg B.dofld raadsbesluit wordt door Gedepute ,rde Staten nog niet goedgekeurd, omdat dit col egc enkele wijzigingen in de voorwaarden aangebracht wenst te zien. Deze wijzigingen zijn a. hét rentepercentage moet onveranderd blijven gedurende de gehele looptijd van-de lening en de gemeente mag dus geen borg zijn voor een te drag van f 5000,- voor eventuele verhogingen van de rentej b. do hypotheek mag niet opeisbaar zijn bij overlijden van de hypo* tb c kg ever c. extra aflossing voor het geval bij herschatting de overwaarde te gering blijkt te zijn, mag niet worden geconditioneerd. De HA V-Ba uk te Schiedam gaat ermee accoord, dat deze voor waarden kunnen vervallen, omdat de garantie van de gemeente vol'0 '--do waa rbor g biedt Het.in de vergadering van 7 augustus jl. genomen raadsbesluit zal echter op deze punten gewijzigd dienen te worden. Namens burgemeester en wethouders stel ik U voor, bedo ld raadsbesluit zodanig te wijzigen, dat aan de wensen van gedeputeerde staten wordt voldaan" -Zonder- 0

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 113