-18- De heer A.YOSwethouder, zegt, dat de dingen, waarvan hij .roomt, nog niet altijd worden verwezenlijkt. Met behulp van de Marsha11-gelden hebben bepaalde steden compostverwerkende be drijven gekregen. Spreker heeft er wel eens van gedroomd, dat ook Roosendaal voor een afvalverwerkende industrie in aanmerking zou komen. Hij heeft wel e ns het voornemen gehad, daarvoor naar do Directeur-G-eneraal van d landbouw te gaan, maar door de beste dingsbeperking is.dat -fgestuitSpreker is thuisgebleven. De 'VOORZITTER merkt op, dit de kosten van vuilnis storten in de putten van de st rnfabriek op Kalsïonk hoog zijn. Het zal in Wouw misschien niet zo zwaf r zijn. De heer M03R3UC-S zegt, dat deze zaak een oud stokpaardje van hem isDestijds was het gemeentebestuur blij, dat het voor f 20.000,- het recht kreeg om te storten. Als er nog eens terreinen opgehoogd moeten worden en meh laat een machine komen,, dis hét zand wegzuigt en putten achterlaat, ontstaat pr misschien voor een rooks van jaren een mogelijkheid om vuilnis te storten. De ophoging van het Parochiecentrum was destijds zeer duur.*,Verwezenlijking van het door spreker gedane'voorstel zou veel beter zijn. De VOORZITTER heeft el aan de Rijkswaterstaat aangeboden, dat men, als men voor de Rijksweg 17 de grond niet kan halen uit de nieuwe haven, d.t moet doen uit de gronden bij de Noord De heer MOERINGS acht het van belang, deze zaken in breed verband te bezien. Dat gebeurt ook elders. Het zou voordelig zijn, een vuilnisstortput te maken ten behoeve van het ophogen van een groot gebied. De VOORZITTER antwoordt, dat dit zeker te bekijken is. Voor ontgronding heeft de gemeente overigens toestemming van gedeputeerde staten nodig. In Den Bosch heeft men indertijd vijvers gegraven, die geprojecteerd waren. De heer MOERINGS merkt op, dat men in Amsterdam en Rotterdam ook overal zandvijvers ziet. Als er eens een enkele vijver over blijft, is dat ook al niet erg. De VOORZITTER zegt, dat de Stok ook zo ontstaan is. Burgemees ter en wethouders zullen graag met de door de he r Moerings gegeven tip rekening houden. Het door de heer BRaAT gedpne voorstel, een benzine-auto aan te schaffen, blijkt voldoende ondersteund te worden. De heer MOERINGS merkt op, dat d- heer Rampaart en spreker lid waren van de commissie voor openbare werken. Naar aanleiding van het gesprek in de commissievergadering is van deskundige zijde ver nomen, dat beter een dieselauto aangeschaft kon worden. later werd het van andere zijde weer anders gesteld. Naar aanleiding van hetgeen de wethouder van openbare werken heeft meegede ld zou spreker vil len zeggen, dat het voor een commissielid, dat niet deskundig is, heel moeilijk is, zijn standpunt te bepalen. Spreker voelt wel iets voor het standpunt van de heer Braat. Die heeft ook gegevens van d ;sk- ndigen verkregen. Er zijn inlichtingen gevraagd aan andere ge meenten, maar spreker zou de waarde daarvan niet willen overdrij ven. Hijzelf zou ook nooit erkennendat hij een strop gekocht had. De inlichtingen, die Mr.Braat heeft veriaregen, komen echter van ge heel neutrale zijde. -De- -39 De heer MACHIEISE is van oordeel, dat het gevraagde crediet gerust gevoteerd kan worden zonder dat nu al bepaald wordt, of e .n diesel of een benzine-auto zal worden aangeschaft. Het crediet zal voor beide gevallen wel voldoende zijn. .als de inlichtingen van de heer Braat van neutrale zijde komen, is het naar sprekers mening zeker van belang, eveh de .ver scheid ene inlichtingen te vergelijken. Overigens kan spreker zich ni:-t voorstellen, dat de ene gemeente - dienst een andere gemeentedienst verkeerd zou inlichten. Hij gelooft, dat de door de wethouder verstrekte gegevens wel onbevooroordeeld zijn. Dé heer RAÉPAARf was ook lid van dé vorige commissie voor openbare werken. Hij heeft echter de desbetreffende vergadering niet kunnen bijwonen. Hij vraagt zich echter vaak af als ik een_ auto zou kopen, welk merk zou dat dan zijn. Iedereen zweert namelijk rj bij een bepaald merk. Zo zal het hier ook wél zijn. Dit zegt spreker niets. Het lijkt ook hem van belang, de verscheidene opmerkingen aan elkaar te toetsen. De heer KOP72ENOL weet, dat het dieselproces veel economischer is dan het benzine procesAanvankelijk kon hij met de bezwaren, wel aceoord gaan, maar nu hij de inlichtingen heeft vernomen, welke /I van de grote gemeenten zijn verkregen, neemt hij toch aan, dat di- betrouwbaar zijn, Men gaat toch niet ruim 30 diesela uto* s koren, als die tor klachten aanleiding hebben gegeven Als zé oneconomisch a zijn, gaat men er toch niet mee door D VOORZITTER vraagt, of de raad ermee accoord gaat, dat een crediet wordt gevoteerd voor een diesel en dat dan aan burgemc s bor en wethouders machtiging wordt verleend om eventueel een benzine auto te kopen, als ze rvan overtuigd raken, dat die beter zal zijn en omgekeerd. De heer RADE MAKERS reageert op de mededeling van de voor zitter,. dat zo'n auto 40.000 kilometer per jöar aflegt. Dit zou 135 kilometer per dag zijn. Dip kan toei niet. De VOORZITTER wijst erop, da| die afstand afgelegd zou wor- den, als de wagen inderdaad bleef rijden. De heer HEHDRIISjis ervoor, een proef te nemen met e -n diesel. Door aanschaffing van een auto zul en we niet failliet gaan. De heer BRa .T zegt, dat deze auto ni.-t alleen veel walm, maar ook veel stof doet opwaaien. Hij kan ermee accoord. gaan, burgemeester.' en wethouders machtiging te geven om naar bevind van zaken te man- j delenmits tevoren aan de vorko rsbonden advies zal worden g >vr gd». De VOORZITTER kan daarmee accoord gaan. Als de Verkeersbonden voorstelleneen benzineauto aan te schaffen, zal de zaak opnie.uw in de raad worden gebracht. Adviseren zij, een diesel aan te schaffen, dan behoeft z.i. de zaak alle n nog bij (3e ingekomen stukken aan j de raad te worden voorgele gd. Intussen lijkt het spreker het beste, - LI de begrotingswijziging maar aan gedeputeerde staten in te zenden en m erbij te vermelden, dat nog niet vaststaat, welk type auto voor het gevoteerde bedrag zal worden gekocht. Dienovereenkomstig besluit de RAAD zonder hoofdelijke stem- t- ming (zie het besluit tot 114e wijziging van de begroting 1958 van j de gemeente en dat tot 33e wijziging'van de begroting 1958 van de d 1 e ns t va. n o pe nb a re wérken). -Tijdens de behandeling van dit punt heeft de heer DE JONGE de vergaderzaal verlaten.- -2L- -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 112