-14- 5e^temQingen ter benoeming van leden van de culturele x u b X i j 1 j Q T/G wor Cl en ui u e: brac i X 21 stemm io_o de heer Braat 19 stemmen op cl heer Machielse, 2 stemmen o de he r de Jon:.„ 1 stem o-" i e 7i, r van 'oro, 1 stem op de heer loos en 2 blanco-stemmen D- l:i" n Braat en MachieIse zijn dus benoemd. Zii verklaren desgevraagd, hun benoemingen aan te nemen. 18. AJEYQRBH TOT BBEOBMIEG VAlï DB IEDEE VAN DE WOEIEGGQWISSIE (PRAE-ADVIOS 10. 21). vP0--u..Iv,23Pl merkt op, dat In deze commissie niet uitsluitend r adsl.rd a Benoemd behoeven te worden. - MEVROUW VAR OVERLOOP-BODDAERT verlaat on R uur de versa- o...ring. De VOORZITTER stelt de stemmingen aan de orde'» Bij cu stemming ter benoeming van oen lid in de vacature va luenbrrg-Hopstaken worden uitgebracht IS s torna en on Mevrouw Valkenburg-Hopstaken 2 stemmen op el vrouw Elsinga-looy en 1 blanco-stem. Mevrouw V 1 ke nbur g-Hops ta ken is dus buio ,mcl. Bij e s wij.' ing ter benoeming van een lid in de vacature Hendriks word n uitgebracht 19 stemmen on d h r H, n riks. 1 stem op de heer A.Vos, stem o cl. h er ..ICeij en 1 blanco-stem. D hw r Hendriks is ":us benoemd. Bij o. sc na .mg t r be aoeminp van een lid in de vacature E#B. Mathijssen worden uitg bracht 19 stemmen op d h: r E.Mathijssen, 2 st 'mme op de hoor A. Keij en 1 stem op de heer Eoldus De heer P. Mathijs, en is dus benoemd. Bij e.-? stemming ter benoeming van een lid in de vacature ei.j. Mar sijsser wor .en uitgebracht 19 stemmen on mevrouw Elsinga-looy en 3 stem a on de heer A.kEij Mevrouw Elsinga-looy is dus benoemd. Bij ae s cem ing ter benoeming van een lid in de vacature P.Peters worde:n uitgebracht 16 stemman op de h. -r Peters, 1 stem op de he >r 1. d Jon;-, 4 stemmen op de heer K_ij en 1 blanco-stem. De n. ..r Peters is dus benoemd. -19.- ..-15- 12. AISVOAEE TOT HET AAIGAAE VAE SE EP EEBUWE OVERE EKOMST JEZAEB DE PNEUMATISCHE IEDIGIEG (PRAE -ADVIES EO. 22) De baar DE JOEG wil een door Mevrouw van Ov rloop-Boddaert gemaakte opmerking doorgeven. In het contract is sprake van de kom van Roosendaal, maar zij dacht aan de Zundertseweg en de Kor- tencli jk. De VOORZITTER meent, dat aio wegen gedeeltelijk in de kom liggen Do heer VAD BEEKwethouder, zegt, dat dit inderdaad wanr is voorzover er een a neengesloten bebouwing is. De VOORZITTER is van. oordeel, dat hier de kom ingevolge de algemene positieve rordening geldt. Er is ook nog een kom ingevolge de 'Wegenwët, die door gedeputeerde staten wordt vastgesteld en gen ingevolge d wet op de lijkbezorging en zo zijn er nog meer. Burgemeester en wethouders Zullen de zaak oe zien. De heer BRAAT wil enkele opmerkingen ma ken over hem contract. In de eerste plaats acht hij het woord "mogen* in artikel 2 sub 1 ni -t juist De. VOORZITTER is hot daarmee niet eensDo gene -nte heeft gezorgd voor een verbodsbepaling in de APV. Als dab niet gebeurd was t zou iemanddie- een put op andere don pneumatische wijze ledigde, ni w smrafbvar zijn. Do h r BRAAI is het na der uitleg met do redactie eens. Voorts verwijst hij naar artikel 5- Boor de tweedê alinea wordt de e rste al dadelijk gewijzigd. Het lijkt hem juister, in de eerste alinea meteen maar te zetten, noovc .*1 er betaald wordt. Bovendien we t hij niet-, of die kor ving me nd li jks pl~i... os vindt of op het einde van de termijn. Hot lijkt h.-o het beste, dat de inhouding maandelijks 'o sc" i' dt De VOORZITTER zegt, dat dan dus bepaald zou moeten worden in loco ZCti zoveel nor maand betaald worden, in 1960 zoveel por ma and "en in 1961. zovel per maand. Elke maand kon dus 1./12 van het desbetreffende aftrek-bedrag worden gekort. D rrae gc-t d j Rw.nD accoord De heer RAMMAKERS vraagt, of hot niet dienstig zou zijn, een commissie van advies te creëren voor do redactie van verorde ningen, wijzigingen van de APV. en dergelijke. Hij heeft de indruk, dat burgemeester en wethouders daaraan behoefte he bben. De VOORZITTER antwoordt, dat er voor de redactie van strnf- verord ningen aigenlijk een commissie van bijstand moet zijn. Bur gemeester r we thouders zullen ie c eens bezion. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorst elmet inachtneming van de door de heer Braat voorgestelde wijzigingen, aangenomen (zie de besluiten nr, JV/9166 en TV/9* 167) 20. AISVOR 3E TOT HESCHIICBAARSTELLIEC- VAI? CHBDIET VOOR DE AAESC £AE- EIEG VAE EEE ROLTROMMELAUTO VOOR DE VUILNIS OPIIAaLD IE E3 T (PRAE- ADVIES EO. 23). -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 110