-16- stel aaiJeSoren^f^ï1^ sïe™ias w™at hierna het onderhavige voor- I nëenomen (zie hst besluit nr. 1/924 en het besluit tot TSe wijziging van de begroting 1958 van de gemeente). 4JT0JI. EBT MET 18 VDÖR OMCLRIJ VINGEN ZIE DE AGENDA l.0 -ia r oer as ds laging en zonder hoofdelijke stemming worden al de onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten nrs. 1/950 t/m. I/_;37} neb besluit tot 128e wijziging van de begroting 1957 van de gemeente, de besluiten tot 3e, 4e, 5e6e7e, 8e', 19e en 20e wij ziging van de begroting 1958 van de gemeente, de besluiten tot le, 2e en 5e wijziging van de begroting 1958 van d: dienst van openbare werken, de besluiten uot 2e en_3e wijziging van de begroting 1958 van het rondbeörijj de besluiten tot le wijziging van de begrotingen 1958 van resphet gas-, water- en electriciteitsbedrijf en het besluit tot 2e wijziging van de begroting 1958 van het woningbedrijf. /-ISYOREU TOT WIJZIGING VAN DE 0VSREEMDM3 T INZAKE DE CONTI1TUBOUW BRABANT II:i (PRAE-ADVIES NO. 1129). Op een door de heer MOER INGS gestelde vraag antwoordt de VOuRZITTER, dat de verandering van de peildatum geen financiële con sequenties zal hebben. Het onderhavige voorstel wordt hierna zonder hoofdelijke stem ming aangenomen (zie het besluit nr. 1/925). 20. AIS VOREN TOT VIJZIGING VIN DE "ALGEMENE SALARIS VERORDENING 1954" I.V.M. BEZOLDIGING VAL HOGER PERSONEEL (PRAE-ADVIES 10. 1130)'."' De hoer DE JONG stemt volledig in met de verhogingen. Ook de motivering is z.i. zeer juist, maar geldt die ooi; niet-voor het middel bare en lagere personeel Verder schreef de minister op 15 juni 1957, de.t hi.j nog in sissi was? mastaroge len voor do niiddolbsro en lagere ambtenaren te nemenBurgemeester en wethouders vonden dat niet goed. I; 1 thans al iets in bewerking in dat opzicht Zijn de bewerkingen, die burgemeester en wethouders nodig achten, al op komst De VOORZITTER antwoordt, dat daarover officieel nog niets is vernom n. Spreker h cf t wel in de' krant gelezen, dat er overleg gaande De he ?r RADE MEERS wil zioh a ans luiten bi j de centrale commissie voor georganiseerd overleg, die haar teleurstelling heeft uitgesproten over het niet doorwerken van de voorzieningen voor de middelbare en lagere ambtenaren. De VOORZITTER antwoordt, dat de hele raad het daarmee wel eens zal zijn; het is eenter een zaak van het regeringsbeleid. Zonder hom±c.e li jke stemming wordt hierna het onderhavige voor stel a ngenomen (zie het besluit nr. IV/939). 21 en 22 (VOOR 0IS C - EI J V IN GEL ZIE AGENDA) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de ondernavige voorstel en aangenomen (zie de besluiten nrs.1/940 t/m. 1/ y 4 23. AIS VOREN TOT TOEKENNING VAN SUBSIDIE T.B.V. DE KATHOLIEKE LEVENS SCHOOL VOOR JONGE ARBEIDERS (PRAE-ADVIES N0-. 1133). -De- -17- De VOORZITTER wijst erop, dat, nu de school niet op 1 januari 1958 begonnen is, het subsidie met een evenredig deel zal worden verminderd. Spreker heeft vernomen, dat er pas begonnen zal worden, als de verkrijging van het subsidie vaststaat. Het lijkt hem echter het beste, het voorstel maar san te nemen; financieel zal er dan een me e va 1 le r kome n Het onderhavige voorstel wordt hi rna zonder beraadslaging en zonder hoofd lijke stem ing aangenomen (zie het besluit tot 10e wij ziging van de begroting 1958 van de gemeente). 24. AIS VOREN BS TREE EENDE VOORZIENING VACATURES IN HET BESTUUR VAN DE BURGERLIJKE INSTELLING VOOR SOCIALE ZORG (PRAE-ADVIES NO. 1134) - De VOORZITTER stelt de stem ing over de oandidaten aan de orde en wijst erop, dat het hier een voordracht geldt, zodat daarvan niet mag worden af ge waken. Bij de stemming ter benoeming van de eerste oandidaat blijken te worden uitgebracht 14 stemmen op de heer Pree, 3 blanco-stemmen .en 3 ongeldige stemmen, zodat de heer Eree benoemd is. Bij de stemming tor benoeming van de tweede oandidaat blijken te worden uitgebracht 13 stemmen op de heer Raaijmaakers 1 blanco-stem en 1 ongeldige stemf zodat de heer Raai jmaakers benoemd is. 25 TOT EN MET 29 (VOOR OMSC .RIJVBTGEN ZIE DE AGENDA) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten nrs. 1/943 t/ïn 1/945, de besluiten tot 11e en 12e wijziging van de begroting 1958 van de gemeente en de besluiten tot 3e en 4e wijziging van de begroting 1958 van de dienst van openbare werken) 30. AIS VOREN TOT BESCHIKBAARS TE LM G VAN AANVULLEND CREDIET T.B.V. HET OPLAKEN VAN EEN SURVEY-RAPPORT DOOR HET E.T.I. (PRAE-ADVIES NO 1140 De hm r RADEMAKERS merkt op, dat, als hij juist ingelicht is, ook onderdeel VI al in het bezit van burgemeester en wethouders is. De VOORZITTER antwoordt, dat daaromtrent wel een zogenaamd ''speldenkussen" vorkregen is, maar het ra;' ort zelf nog niet. Het ETI zal nog een meer gedifferentieerd onderzoek instellen. Daarvoor zal eerst het erediet beschikbaar moeten zijn. De heer RADE MAKERS heeft voor dat onderdeel van het rapport bijzondere belangstelling. De VOORZITTER zegt, dat burgemeester en wethouders wel kunnen vragen, het uitbrengen van dat onderdeel van het rapport te bespoe digen. Eventueel kan ook wel een formele of een informele raadsver gadering worden gehouden ter bespreking van de onderdelen, die er al zijn. De heer RADEMAKERS vindt de onderdelen III, VI en VII het bela ngri jks t -De- IS

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 10