1 -12- "H t zal TJ 'hek-nel zijn, dat in de jaren na de tv;eede wereldoorlog in verband met de uitbreiding van de gemeente op ver schillend terrein de zorg van de gemeente voor de verkrijging van gronden aanzienlijk is toegenomen. Ha 1945 werden honderden hectaren aangekocht of door ruiling of onteigening in eigendom'verkregen en het ziet er naar uit, dat ook in de toekomst voor de verdere uitleg van o ui tbreidingsplan no; vele transacties zullen roosten worden ai, lo e' Dit zal uiteraard een gedegen voorbereiding vereisen en te verwachten val dat ook de zorg voor een goed beheer van de in iigendom verkregen bezittingen aanzienlijk zal toenemen* Tot-nu toe rustte deze taak geheel op de chouders van het co 11 ge van burgemeester en wethouders, doch het wordt raadzaam geacht in de -toekomst het college hierin te doen bijstaan door oen raadscommissie, die vooraf over de tè nemen maatregelen inzaka grondverwerving en omtrent de wijze vabeheer van verkregen eigen dommen het colt..ge van advies kan dienen. Hierm -do wordt naar de mening van het college tevens be reikt, dat de commissie uit de r ad eerd r georionte. rd is omtrent de planning voor de verdere toekomst van de gen: ntelijke uitbrei ding. De praktijk moet nl vaak wel zijn, dat onderhandelingen voor grondverw. :vin* moeten worden gevoerd en vaak ook reeds transac ties moeten worden afgesloten ver voordat de bestemming van de grondert, volgens de wettelijk-- bepalingen daaromtrent volledig uit- gew rktofficieel aan de Raad kan worden voorgelegd* Het zal de behandeling van dergelijke voorstellen ten goede komen, wanneer al thans een gedeelte van de raadsled n, nl. de commissie leden, om trent de bedoelingen van de te neren besluiten tijdig op de hoogte gast ld is" Spreker heeft er geen bezwaar tegen, dat da oommissie ook zal gaan adviseren omtrent de- aankoop van woningen, maar op dat gebied is s-' raker .-en 1 De heer DE JOHG- zegt, dat er nu vandaag een woningaankoop aan de orde geweest is, welke niets met een uitbreidingsplan te ma ken had. Dat zal echter, maar zeer weinig voorkomen. Er is naar spre kers mening aanleiding om het voorstel van de heer Braat aan te ne -en. De hee^RAMPAART merkt op, dat de commissie voor openbare werken thans een voorzitter heeft, maar dat wethouder Vos komt, als ér iets aan de orde komt, dut op zijn terrein ligt. Hu zou toch wet houder van Beek in de nieuwe commissie kunnen komen, als er iets aan du orde komt, dat tor zijn competentie behoort MEVROUW EISIHGA-iöOT zegt, dat enige tijd geleden de wet houders gekozen zijn* Is het de bedoeling, dat de raadsleden nog over de taakverdeling worden ingelicht De VOORZITTER antwoordt, dat er ten aanzien van die taakver deling n:' mes ver: nd .-rd is. MSVROUU ELS INGA-100Y zegt, dat toch d woningbouw en de- aankoop van woningen aan wethouder Vos kunnen worden opgedragen. De VOORZITTER zegt toe, dat aan de raadsleden een opgave zal worden ge-zonden van de taakverdeling. -De- -13- De he -r MOERIHGS acht het van belang, dat die taakverde ling ook in de pers bekend gemaakt zal worden. Dat gebeurt c^Lders ook. De VOORZITTER zegt ook dat toe. Ook d spreekuren zullen erbij vermeld v;ord :n. cia De h r BRAAT wil zijn voorstel nog in die zin uitbreiden, artikel 1 en in de titel zal worden gesproken van de "com missie voor onroerend goea en pacnozaken" Zonder hoofdelijke stemming wordt tot aanneming van het doos de heer Braat gedo.n. voorstel en vervolgens tot vaststel ing van do ontwerp-verordening met inachtneming van dat voorstel besloten (zi hot besluit nr. 1/9165). Hierna stelt de VOORZITTER aan de orde de benoeming van de led'n van de nieuwcommissie. Bij stemming voor die benoeming worden uitgebracht 19 stemman op do ho va'i Hasswu, 22 stemmen op do iic -r Braat, 20 stemme n de he er He nd r i ks 21 stemmen d heer Söhaafsna 1 ongeldi ge s tem op d: heer A.IC 1 stem op d - r Loos 5 blanco-s te mme stom op de li 6 r vr.n Over veld 1 'stem op do er Machielse en 1 stem op de. he r do Jong. D heren van Hassau, Braat, Hendriks en Schaafsma zijn dus benoemd. Zij verklaren desgevraagd, hun benoe lingen aan te nemen. 17. AIS VORE H TOT EEHOEMIHG VAK' RAADS IEDER IH DE JEUGDRAAD, DO SPORTRAAD EK Dl CULTURE IE RAAD (PRAE-ADVIES HO. 20). Do VOORZITTER wijst erop, dat stemmen, die zullen worden uit gebracht op anderen den raadsleden, ongeldig zullen zijn. Hij stelt vervolgens de stemmingen aan do orde. Bij do stemming ter benoeming van loden van de jeugdraad blijken te worden uitgebracht 21 stemmen op C he r Rarapaart, 21 stemmen op de ïk r Bruijns, 1 stem ow d Ik- v Rad- wakers, Jon, :ïl 1 sta rn op de h 2 b1an c o-s temmen. De heren Rampaart en Bruijns zijn dus benoemd. Zij verklaren desgevraagd, hun benoemingen aan te nemen. Bij de stemming ter benoeming van leden van dc sportraad blijken te worden uitgebracht 20 stemmen op de he r van Gord 19 stemmen ow de h. r de Jong, 2 blanco-stemmen, 3 stemmen op de heer Rade makers 1 stom op de he - r li?, chic Is e en 1 stem ow de heer Rampaart. Do horen van Gorp en de Jong zijn dus benoemd. Zij verklaren desgevraagd, hun benoemingen aan te nemen. -Bij- OP OP il U

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 109