-10- Mocrings de laatste tijd nogal critiok geleverd op d, cijfers van lid van de commissie voor die dienst zal hij meer invloed nebben op de begroting van d. besrijven, Be heer MOBRHTG-S wilde dit alleen maar weten. Het is een zoaani^kliit^^SÏ"0^6' iem?na' aie in a' oppositie is, als zodanig taijt raken door hem een tenoeming als öezs te Keven Spreker neemt zijn benoeming graag aan. geven. °0k de °v-rise henoemSen verklaren, dat zij hun benoeming BiP de stemming tor benoeming van de leden van de commissie voor openbare^per_ken worden uitgebracht 22 stemmen o~ de heer van Overveld, 21 stemmen op de lieer Bruijns 2 stemmen op de heer Hoorman, 21 stemmen op de heer Rampaart 3 blanco-stemmeli en i sten O'') de n z~c Mo '""in 's Be heren ven Overvnld, Bruijns, Boorman en Rampaart zijn aus benoemd. Zij verklaren desgevraagd, hun benoemingen aan té nomen. Bij de stemming ter benoeming van leden van de vleeskeuring- oohimissi -j blij kern i g zijn ui i 1 g o b ur q c ni 20 s '.1331316*.1 op de lier S cli3 is pz 21 sten :en op r. -vrouw Eising; -Looy, 20 stemmer: os cd per II n ri 3 21 stemmen .p de heer van G-orp en 10 blancos te mmen. Mevrouw Els inga-looy en de heren Schaaf sma Hendriks en van Zox? z 3n aus benoemd. Zij verklaren desgevraagd, hun benoemingen aan ue ue on Bij de stemming ter benoeming van de leden van de commissie voor culturele zaken blijken te worden uitgebracht 21 stemmen op hoer do Jong, 21 stommen op do hoor MachieIse 20 stemmen op cl: ho r "loos, 20 stemm op do he r Rampaart, 2 stemmen op d. he, r Bi" t, s;e 0 elk van de baron Koppenol,Bruijnsdo Jonge en Broos en 4 Dlanco-stemneü. Be heren de Jong, Machielse, loos en R--mpaart zijn dus be noemd. Zij verklaren desgevraagd, hun benoemingen aan te nemen. Bij c! s stemming ter benoeming van de 1 on van de commissie vooj. socialezaken olijken te worden uitgebracht 20 stem;'.en op h or Koppenol, 20 stemmen op de heer Mac liolse, 20 stemmen op de heer de Jonge en 20 stemme: op cl: heer Bruilns, 3 blanco-stemme 11, 2 stommen op do he.-r Schasfsma, 2 sterns n op cl he r Br- ;t, 1 stom op do h r van G-orp 1 stem op d he..r loos en 1 (ongeldige) st.m op de h er Peters. -De- -11- D heren Koppenol, Mac helse, de Jonge én Bruijns zijn dus benoemdZij verklaren desgevraagd, hun benoemingen te aanvaarden. Hierna stelt de VOORZITTER aan de orde het door burgemeester en wethouders gedane voorstel tot instelling van een commissie, wc Ike hen van advies kan dienen omtrent de verwerving, de bestemming en het beheer van geme ente-eigendommen. D h- er BR .AT juicht het ontwerp van harte toe, maar hij Vraagt zich af, of het niet beter is, artikel 3 te wijzigm, wanne r het althans de bedoeling is, dat do commissie van advies zal dienen over de verwerving van alle onroerende zaken. De verordening spreekt thans in haar aanhef van een commissie voor grond- en pachtzaken'5. Het lijkt spreker juister, artikel 8 aldus te wijzigen, dat daarin grond'verw rving" zal worden vervangen door "verwerving van onro- - rend goed" au dat daarin (sub a) hot gedeelte vanaf "welke" tot on mot "uitbreidingsplannen" zal worden vervangen door "en het uit brengen van advies omtrent de overeenkomsten dienaangaande". Be heer A.VOS, wethouder, antwoordt, dat gesproken is van de commissie voor grond- en pachtzaken, omdat de aankoop van grónd en van boerderijen tot nog toe is verricht door spreker. Woonhuis, n werden echter steeds aangekocht door wethouder van Beek. Wie zei ingeval van de voorgestelde uitbreiding de commissie mo te n bijeen— roe c-n Be heer BR ft at had oorspronkelijk een andere wijziging van de verordening op papier staan, maar in verband met de opmerkingen betreffende de aankoop van het huis aan de Bredaseweg begreep hij, dat het de bedoeling is, dat de commissie ook ontrent dergelijke aangeleg:nheden zal adviseren. Yoor het door de wethouder genoemde praktische probleem zal dan een oplossing gezocht moeten worden. Het gaat niet aan, hiervoor twee commissies in het leven te roepen. Het zal het boste zijn, de voorgestelde wijziging in te voeren on de beide wethoud urs zullen dan telkens met elkaar overleg kunnen plegen. De heer RAMPAART vraagt, of het niet mogelijk is, dat twee wet houd ;rs naar de commissievergaderingen zullen komen, zoals dat tot nog toe ook gebeurde ten aanzien van de vergadering :n van de comrais i - voor openbare werken. De VOORZITTER heeft dat systeem,.altijd al omslachtig gevonden. Zijns inziens is het ook niet juist. Een wethouder is voorzitter en deze ten altijd vooraf met een collega overleg plegen. D heer MOERIiTGS markt op, dat één wethouder altijd de zaak in de commissie kan toelichten nadat hij met zijn collega overlegd heeft De heer YOS wethouder, zegt, dat er nog een mening zal moeten worden gevormd over de praktische gang van zaken. De verorde ning is spoedshalve uit Bergen op Zoom overgenomen. Er zullen nog wensen blijven en dat is begrijpelijk, maar het lijkt spreker het best, alvast te starten en dan eventu.ee 1 later de regeling fee wij zigen. In dit verband wil spreker nog deze toelichting geven, welke hij ho. ft mo gebracht -11 Het- dLILj.'cr MG II#

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 108