1 en 2 novemberwanneer RAMP A. Ah. 1 antwoordt, dar daaraan de overwezinc ten ff0n^'s e Ilrc' (^a'b tabaksartikelen ook in oafé's te krijsen ziin Daardoor zouden tabakswinkeliers schade kunnen li jden/ov~rig«ns zoucien de initiatiefnemers wel graag zien, dat on de mlevins van de verordening werd toegezien. -i -Ll—eR zegt ooe, de politie dat te zijner tiid te zullen vragen. J -tv, - 4. £e keer HIAAT wil enkele redactiewijzigingen voorstellen. In u-o tweede lid van artikel 3 staat echter uitsluitend voor do verkoop van genoemde waren'-' aan het 3inde van het lid. Dat is mooier dan in artikel 2. In dat artikel zou hij "doch uitsluitend voor ae v.-rkoop van de in dit artikel genoemde waren" overgebracht wil] n zien naar net slot. m het derde lid van artikel 3 wordt gesproken v«n "zond: - 1 en zondag, 2 november". Duidelijker is een van deze dage' op zondag valt". In arlx nol 3 zo hij do woorden -'dames- of herenkapper" gewijzigd willen zien in «dames- en/of herenkapper", zodat iemand die een o.ubuel oenrijf heeft, ook van de regeling kan profiteren.' -Ö® ■^•f-D_ gaat met deze wijzigingen aocpordMot inachtneming daarvan worv.r hei onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit nr. 1/9164). 19. AIS VORE lï TOT TOEKENNING VAD SUBSIDIE AAN HET EERSTE ROOSEND *ISE MANDOLINE ORKEST (ERAE-ADVIES NO. 18). _xuuü„.^.^ De heer RA33EMAKERS heeft geen enkel bezwaar tegen dit voorstel. Hl d wi! ja il on opmerken, dat bij ar nvnarding ervan dit orkest f^ 30e - zal lm 3 gen, terwijl de Tromrae laere van Roesenda- le een subsidie ad f 270,- ontv ngen. Dit acht spreker oen ernstine wanverhouding. Bovendien moeten de Trommelaere wél instrumenten kopen. -0 i 'RZIT'.vuR zegt, dat de he r Rademak rs zijn doel kan trachten te bereiken. door wijziging van de subsidieregeling voor 1- stellen. De heer RADE MAKERS antwoordt, dat hij al drie ma 1 een der se- lijk voorste 1 h f b gedaan, dat telkens werd afgewezen. Hii zou willendat nu de grote fractie het deed. De VOORZITTER wil de zaak wel eens in de Vergadering van burgemeester en wethouders bespreken. Als hij stem had in de raad, zou hij voorstemmen. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voor stel aangenomen (zie het besluit tot 113e wijziging van de begro ting 1958 van de gemeente). 16. VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WEIHOUDERS TOT BENOEMING VAN DEDEN IN Da COMMISSIES VAN BIJSTAND (PRAE-ADVIES NO. 19). De heer RADE IMKERS wil gaarne enkele persoonlijke opmerkingen maken. Hij zal geen enkele benoeming in welke commissie dan ook aan nemen en wel op deze grond, dat wie daarin zitting neemt ook mede verantwoordelijk is voor het bestuur van de gemeente. De uitspr ;k van d kiezers drong aan on een wethouderszetelverdeling nat r da V-- lo 2 - 2. Spreker zou i Hen zeggen, dat de kiezers hem ggkd :e wi -hebben- hebben gevraagdals hij door de wethoudersverkiezingen in de oppositie zou worden gedrongen., ook geen benoeming tot lid van enige commissie aan te nemen.Overigens zijn de commissieleden al oe <b j^dyoOAZITTER wil de heef Ra de ma kers erop wijzen, dat hij als raadslid wel degelijk mede-verantwoordelijk is voor he 0 bestuur van de gemeente. De h.-er R-m. DE MAKERS is daarvan overtuigd. Hij voert echter een "non-possumus"-politiek. Als de kiezers een 2-2-verhouding willen en de raad maakt daarvan 4-niets dan blijft hem mets anders over dan een. derg lijke politiek. De héef HENDRIKS heeft do indruk, dat de heer Radenakers in de oppositiehoek wil zitten om altijd "non possumus" te kunnen zeg gen ia RAMPA RT deelt mede, dat het standpunt van de ai- gevaardigden van lijst zoals spreker dat in de vorige vergadering heeft meegedeeld, onveranderd is gebleven. De VOORZITTER begrijpt daaruit, dat de heer Rademakers cm individu' 1 standpunt heeft geuit. Spreker stelt hierna aan de orde de stemmingen ter benoeming- van de leden der commissies v.n bijstand. Bij de stemming ter benoeming van leden van de commisoie voor d bedrijven blijken te worden uitgebracht 2.0 stemmen op mevrouw van Overloop—Boctd-joi c, 20 stem en op de h- r Broos 20 stemmen on de heer Moerings, 21 stemmen op de heer Koppenol, 8 bl ncostemmen, 1 stem op de heer van Overveld 1 stem op de heer Loos en 1 stem op de heer Schaais ia. Mevrouw van Ovorloop-Boddaertalsook de heren Broos, moerings en Koppenol zijn dus benoemd. Du heer MOERINGS heeft gehoord, dat er voorbesprekingen ovr deze oommissiebenoemingen heb en plaatsgevonden. Dat is hee1 normaal en democratischAlleen is het zo, dat spreker van 1946 tot 1949 wethouder van openbare werken en dus voorzitter van de commissie voor openbare werken is geweest en daarna steeds lid van die oommissie.Hij is nu in déze commissie benoemd. Hij zou daaromtrent graag een jm- lichting vernemen'. Hee ft hij het niet goed gedaan Als deze toelich ting hem niet zal worde 1 verstrekt, zal hij van geen enkele commissie het lidma tschap aanvaarden. De VOORZITTER merkt op, dat het best mogelijk is, dat oen raadslid, dat in ;en commissie wordt benoemd, verplicht 13,213 benoeming aan te nemen. Overigens kan spreker op de vraag van du heer Moerings geen antwoord geven. De heer DE JONC- is bij de onderhandelingen over de commissie- benoeminnen aanwezig geweest. Er is getracht, zoveel mogelijk lede raadslid een plaats te geven en rekening te houden met de wensen van allen. Nu wilde men, de kwaliteiten van de verscheidene raadsleden ian ïerking genomenook eens een snder lid van. lijs 3 contaissie voor openbare werken benoemd zisn. Bovendien heeft de heer -Moerin ;s-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 107