lic. wis o hij bovendien op tec misc"gebied vaak wa roe volle ai^s ue geven. was 11 - vsra u'« college sinds 1 september 1953 en had oov zitting m cte commissie voor openbare werken. Toen hij zijn plaats m deze zaal innam, volgde hij zijn vader als raadlid op. ,Ik ^treur het, dat deze traditie thans is verbroken, maar ue g verheugt me, dat J •Vos o*r> -en andere "oost de ge 321e en te is komen dienen. Moge de gemeente ook van zijn werkzaamheid op die post veel voorde len ondervinden: TOT_i)W I-ET j5 JT00R_ OI^OIRIJVIEGEE ZIE; JE _AGEloDA) Zonder beraadslaging en zonaar hoofdelijke stemming worden de ondernavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten nrs.ï/9156 t/m 1/9159 en het besluit tot 107e wijziging van de begroting lcc3 van de I gemeente). 7. AISYOESI TOT AAEKOOP VAE HET PAND BREDASEWEG 205 (PRAE-ADVIES ii 10 Do 10'. "^1; OVERVEIiD vraagt, of het mogelijk is, dat voortaan bij i.r nsacties onderhavige een officieel taxatierapport ter mza ge wo rd t go 1gd De VOORZITTER verwijst naar het op de agenda vermelde voor stel, een aparte commissie ven bijstand in te stellen voor zaken als dezé. Die commissie kan dan altijd zeggen, dat ze een officieel sciic, fetmgsrappor wil zien, maar als teIkens eeti b^edlgdo schatter zal moeten optreden, zal het veel geld gaan kosten» Bovendien krijgt men van elke be"\igde taxateur gewoonlijk ren ander bedran opgegeven; er zouden dan. drie schattingen moeten komen en het ge- telde bedrag aou gekozen kunnen worden, haar dat is een omslach tige mots-ode 1 Een rapport van openbare werken kan natuurlijk altijd wel overgelegd worden. Het gemeentebestuur gaat soms boven en blijft soms benec en dat bedrag; dat hangt er van af, waarvoor het object nodig is. De heer SCHAAPSMA is het ermee eens, dat taxaties kostbaar zijnop inzage var- h.-u sch. ttin ;orapport van openbare werken zou hij echter in do toekomst prijs st Hen als het zaken als do onder- ha vi-se geldt. De heer R-RvIEAART merkt op, dat do nieuwe commissie daarvoor zal kunnen zorgen, als tenminste de r nkoop van woningen ook tot hot terrein van die commissie behoort. De- heer SCHAAESMA zegt, dat in het ontwerp-bes luit enerzijds staat, dat het gekochte zal worden geleverd vrij van hypothecaire inschrijvingen en van beslagen, anderzijds, dat de kosten van het royeren van d on het gekochte- rustende hypotheek voor rekening v°n de gemeente komen. u De VOORZITTER ziet geen tegenstrijdigheid tussen die beide be pa 1 inge n De he r SCHAAESMA wijst erop, dat hot algemeen gebruikelijk is, dat de koper alle kosten op zich noemt, behalve die van doorha ling van d- hypotheek; hier echter wordt voorgesteld, de gemeente die ook te laten betalen. -De- D VOORZITTER gelooft, dat dit laatste bij de gemeente ge bruikelijk is. Bovendien is het maar de vraag, of de belanghebbende anders tot verkoop bereid is. De he r SCII- JSi.iA is van oord.;el, dat de transactie o dat kleine bedrag niet zou afspringen. Het is maar f 28,-. De heer I00S heeft in Loon or Zand, Borgen op Zoom en Wouw de ervaring opgedaan, dat het bij de a.-me nten op^dezelbde wijze -raat als in het particuliere gebruik, De VOOR ITTER antwoordt, dat de raad kan besluiten, do be paling te veranderen» Dan gaat de zaak misschien niet door. De h r VOS, wethouder, zou jurisprudentie kunnen laten zien naar aanleiding van de werkzaamheid van de commissie grondgebruik van de ECB en van de commissie grondgebruik van het Landbouwschap. Die wijst in andere richting. In Tilburg moest een vervangende woning worden gegeven en de gemeente moest zelfs de kosten dragen van het overschrijven van de hypotheek van het oude naar het nieuwe gebouw» D heer LOOS antwoordt, dat dit .en abnormaal geval geldt. Do VOORZITTER vestigt ->r .e aandacht op, dat d ge me ent; hier zelf ora het huis heeft gevraagd en dat de verkoper f 10.000,- heeft gevraagd De heer LOOS zegtdat het in andere gemeenten meermalen voor- kont, dat die f 28,- gekort worden» De VOORZITTER acht het toch wel et bestedere transactie op de aangegeven voor /u rden te laten doorgaan; er kan dan de vol- ge nd e ma a 1 beter op worden gelet. De heer SCHA-lPSRA blijft met de her Loos van oordeel, dat de voorgestelde methode niet geheel normaal is. Het verdient aanbe veling, het een volgende keer beter te bezien, ook in de nieuwe com- mis ie Het onderhavige voorstel wordt hierna zonder hoofdelijke stem ming aangenomen (zie het besluit ar. 1/9150 en het besluit tot 108e wijziging van de begroting 1958 van de gemeente, alsook dat tot 10e wijziging van Ie begroting 1958 van het woningbedrijf). 8. (VOOR OMSCHRIJVING ZIE DAGEEDA) Zonder beraadslaging en zon', -r hoof- lijk; stemming wordt h t onderhevige voorstal aangenomen (zie het besluit nr. 1/9161) 9. ALSVORBE TOT BiS ÖHIKBAARS TB LLIEG VAI CRSDIET VOOR GROEDBORIEGEE T.B.V. HET OPMAKER VAR EER HAVEEPLAE (PRAE-ADVIES EO. 12). De heer RADEM KIRS heeft mot belangstel ing gelezen, dat ie gemeente bezig is met het doen maken van een havenplan» De raad is eraan gewend, dat eerst zo n plan wordt gemaakt en dat het dan pas in de commissie en in de raad komt. Kan daarover niet een informele raadsvergadering worden gehouden De VOORZITTER antwoordt, dat ook de kwestie hoogflat en andere zaken nog in een informele vergadering behandeld moeten wor den. Behandeling van het havenplan in een dergelijke vergadering zou thans nog praematuur zijn. Aan de DAOW zij., de voorbereidingskosren -gevra- gd- R-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 105