15- Alsvor i tot toekenning van subsidieaan het Eerste Roos^n- daalse Mandoline-Orkest (prae-advies no. 18). 16. Alsvoren tot benoeming van leden in de commissies van bijstand (prae-advies no. 19). L7» Alsvoren tot benoeming van raadsleden in da jeugdraad, d snort- raad en de culturele- raad (prae-advies no20). loAlsvoren tor benoeming van de leden van do woningoommissie (prae- advies no. 21). 19. Alsvoren tot hot aangaan van een nieuwe overeenkomst inzake do pneumatische lediging (prao-advies no. 22). 20. Alsvoren tot'beschikbaars te Hing van crediet voor de aanschaf fing van een roltromme.lauto voor de vuilnisophaaldienst (pre advies 110. 23). 21. Alsvoren tot het verlenen van garanties voor particuliere .wo ningbouw leningen (prae-advies no24). 22. Alsvoren tot wijziging van het onteigeninssplan "We si" (pr.-.e- ad.vies no. 25). 23. Alsvoren betreffende subsidiëring van de Stichting R.K. lees zaal en Bibliotheek ovep 1957 en 1958 (prae-advies no. 26). 24. Alsvoren tot het a. ngaan van vaste geldleningen met de II.y.Bank voor Re clGemeenten (prae-advies no. 27). 25' Alsvoren tot vaststelling van een algemeen besluit tot het a-n- gaan van kas ge ld leningen en het opnemen van rekening-courant- gelden gedurende het 4de.kwartaal 1958 (prae-advies"no28). 26. Alsvoren betreffende wijziging kind ertoe la geregeling voor se cretarissen, ontvangers en wethouders (prae-advies no. 29). 27 Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor en onderhandse aanbesteding van de aanleg van rioleringen in "Centrum West" (prae-advies no30). 28. Alsvoren tot benoeming ven leden van de huurcommissie (pr e- advies no. 31). 28a. Onderzoek van de geloofsbrief van het nieuwbenoemde raadslid F.M.'M. Peters (prae-advies no32). 29. Rondvraag, VOORZITTER do heer A.M. F. Freijtersburgemeester. -Aönwozig- -3- AAF-E2IG MET BE VOORZITTER de heren L.Theunisse, AGMVos, l.H. van Beek en A. .Sinons, wethouders, S.SohaafsmeJ.J.A.Loos, F.3. Noorman, A.J.P. van Gom, mevrouw A. A. Els inga-Looy, F.C.0. Broos, P.J.O. Ramp; art, I.J.R.L. :1e Jong, J.A. Bruijns, M.G.H n- öriksF.J.L.E. de Jonge, A.A.J.M. Rademakers, J.P.1 van Overveld, mevrouw M.0. van Overloop-BoddaertM.Eoppenol, W.J.A, Br. at, M.Maehielse, G.P. van Easmu en W.Moerings (laatstgenoemde hoeft de vergadering wat later betreden) AFWEZIG de heer A.A. Goossens, lid. SECRETARIS de heer H. J. VERSTEGERgemeentesecretaris. B' VOORZITTER opent om 3 uur n.ra. de vergadering met gebed. Hij de 11 med -dat de heer lloee'ings heeft laten weten, dat hij wa rschijnlijk wat later zal komen. De heer Goossens verblijfr in Canada en er is een vacature. Hierna stelt spreker achtereenvolgens de hiernaverme1de punten aan de orde, waaromtrent de mede hierna omschreven bespre kingen worden gevoerd, resp. besluiten worden genomen s 1. VASTSTELLING- VAR DE NOTULEN VAN Dd, VERGADERINGEN VAN 10 JULI 1958, 7 AUGUSTUS 1958 ER 2 SEPTEMBER 1958. Nadat de her HENDRIK heeft verzocht, in de 0tulen v 1 to ver gade ring van 7 augustus 1958, sub 16, de naam Koppenol te ver anderen in Noorman, worden al do onderhavige notulen, met inacht neming van dit verzoek, vastgesteld overeenkomstig de door burge meester en wethouders aan de raad voorgelegde ontwerpen. 2. MEDEDELING VAN INGEKOMEN STUKKEN ER MEDEDELINGEN VAN BURGEMEES TER ER WETHOUDERS BETREFFENDE BESLUITEN, DOOR HET GENOMEN IET GcËBRUIKMAKING VAN 'DE DOOR DE R AD AAI! EER GEDELEGEERDE BEVOEGD HEID (zit 'SCE;zeetel::jke egded lïng) De heer -RADEIliKERS heeft het bericht van de aanvaarding van de benoeming door de heer Feters niet-bij de stukken aangetroffen. De VOORZITTER antwoordtdat dat bericht zich in map 28a bevindt De hoer BROOS wil een vr g stellen naar aanleiding van het laatst-verzonden kwarto,.lsoverzicht Op verzoek van de VOORZITTER stelt hij dat uit tot de behan deling van d rondvraag. De ond --rhavige voorstellen worden hierna zonder hoofdelijke stemming aan 'nomen. Vervolgens zegt de VO .\.-!ZITTER het volgende "Dames en Heren, bij de stukken zult U hebben aangetroffen de door de heer J.11. Vos ingezonden brief, waarin hij meedeelt, dat hij heeft opgehouden lid van de r.ial te zijn. Hoewel de heer Vos vandaag niet meer in ons midden is, wil ik toch even mijn erkentelijkheid uiten voor het go- n hij als ra- As lid heeft willen doen. Ik mag wel vaststellen, dat de Nispenaren in hem steeds een toegewijd en vurig pleitbezorger hebben g -hadAls raads- -lid- y

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 104