-10- Bij de dorde stemming blijken te zijn uitgebracht 16 stemmen op de heer van Beek, 8 stemmen op de heer Rampaart en 1 blanco-stem. Be heer van Beek is dus benoemd. Bij de vierde stemming blijken te zijn uitgebracht 16 stemmen op de heer Simons, 8 stommen op de heer Schaafsma en 1 blanco-stem. Do heer Simons is dus benoemd. De VOORZITTER nodigt de 4 benoemde wethouders uit, aan do bestuurstafel plaats te nemen. Zij gevèn daaraan gevolg. Spreker zegt, daaruit te moeten opmaken, dat zij hun be noemingen aanvaarden. Hij wenst de benoemden geluk en verklaart, dat het voor hem persoonlijk zijn voordelen heeft, dat er in de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders geen verandering is gekomen. Het vertrouwen, dat de meerderheid van de raad aan de benoemden heeft geschonken, is z.i. zeker aanleiding tot het uitspreken van een felicitatie aan hun adres. Op de vraag van de VOORZITTER aan de heer RADE MAKERSof deze thans nog nadere beschouwingen wil houden, antwoordt laatst genoemde, dat hij dit zal uitstellen tot de behandeling van de be groting aan de orde komt. Hierna komen achtereenvolgens de volgende punten aan de orde, waaromtrent de mede hierna omschreven besprekingen worden gehouden, resp. beslissingen worden genomen 5. VOO STEL YJJSf BURGEMEESTER EN EETHDÜDERS TOT KhGhlhB^ARSTElLBTG- VA N BEI AANVULLEND CREDEOT VOOR DE AAR LEG VAN VERvE.EMlNGS ±NS TAL- 1ATIE BI EEN KLEUTERSCHO0L IN "VROUWENHOF" (PRAE-ADVIES 10. 1). Zonder bera d sla ging en zonder hoofdelijke stemming wordt dit voorstel aangenomen {zie her besluit tot 30 Je wijziging van de begroting IS58 van de gemeente). 4. ALSVÓREN TOT ONDERHAME AANBESTEDING VAR DO AANLEG VAN RI0IERI1TG Bi' HET PLAK "HEERWEG" (PRAE-ADVIES K) - 2). De heer MOERINGS wil nog even terugkomen op .en voorstel, dat onlangs aan de orde is geweest en dat bes tratingswerk betrof. Hij heeft toen aanbevolen, een openbare aanbesteding te houden, maar hij is ter plaatse gaan kijken en nu gaat hij accoord met onderhandse aanbesteding daarvan. De onderhavige weg is vreselijk slecht aange- Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voor stel aangenomen (zie het besluit nr. 1/8374) 5. AISVOREN TOT HET AANGAAN VAN VASTE GELDLENINGEN MEI DE N.V.BANK VOORBED. GEMEENTEN (pRAE- ADVIES NO. 3). De. heer MOERINGS meent te mogen concluderen, dat het rente- gamma zakt. Dit is dan wel een reden om voorzichtig te zijn. De VOORZITTER is het daarmee eens. Zonder hoofdelijke stemming wordt dit voorstel aangenomen (zie de besluiten nrs. 1/8375 t/m 1/8377). -6- -11- 6. AIS VOREN TOT BET VER IE NE N VAN SUBSIDIE IN VERBAND MET HET 40-JARIG JUBILEUM VAN ROOMS TONEEL (PRAE-ADVIES NO. 4). De heer MOERINGS deelt mede, dat hij en zijn fractiege noten volledig achter dit voorstel staan, omdat ze het zeer bil lijk achten. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen (zie het besluit tor 106e wijziging van de begroting 1958 van de gemeente 7. ALSVOREN TOT HST A. NGAAN VAN EEK BENZINE-LEVERINC-SCONTRACT MET DE I.P.C. (PRAE-ADVIES NO. 5). De VOORZITTER deelt mede, dat burgemeester en wethouders alsnog bezwaar hebb n gemaakt tegen de zinsnede ''waarbij het zich ondergronds bevindende materiaal door koper bovengronds zal worden opgeleverd" in de 12e bepaling. De I.P.C.stemt in met schrapping, zodat spreker namens burgemeester en wethouders voorstelt, dat ge5. Ite te doen vervallen. De heer 'ENDRIKS zou uit de vijfde voorwaarde, sub c, willen doe n verva Hen de woorden "alsook om vooruitbetaling te verlangen"' of die woorden willen doen vervangen door "alsook om vooruitbetaling van het bestelde te verlangen". De VOORZITTER antwoordt, dat hij het prae-advies niet mee vastgesteld heeft. Hij is ook op de door de he r Hendriks bedoelde conditie gestuit, maar later heeft hij zijn bezwaren laten varen omdat z.i. de inhoud van artikel 14, sub a, daartoe wel aanleiding gaf. Overigens kan hij met schrapping volledig accoord gaan. De h r RAMPAART spreekt er ijn verwondering over uit, dat, hoewel deze leveranciers in kartels verenigd zijn, dit toch geen invloed heeft op de prijs. Kunnen de plaatselijke handelaren nu niet als tussenpersonen optreden Hij zal het wel op prijs stel len, dat dit eerst zal worden onderzocht. De VOORZITTER zegt, dat er verscheidene offerten ontvangen zijn. Drie daarvan bevatten dezelfde prijs, maar al de andere kwamen tot verschillende bedragen. Wil de heer Rampa: rt, dat bur geer ster en wethouders al de laa tselijke pomphouders offerte vragen Be heer RAMPAART adviseert, een steekproef te nemen. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten, dat burgemeester en wethouders terzake een onderzoek zullen instellen en dat het onderhavige voorstel is aanvaard voor het geval inschakeling van plaatselijke leveranciers tot prijsverhoging zou leiden (-zie het besluit nr. 1/8378) De VOORZITTER deelt mede, dat hij thans geen vragen kan beantwoorden. De RAAD besluit, geen rondvraag te houden. -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 102