z '2/ 7 7z X m z^^Z: \<H y y yêz/z Je*. z'Aya^x:. yZZéZcZttzz- /- sy?zz^ï/ y y A y ytzO07?_yyky^ZZzZZZyzyztyZyzz., y yiZyy/z0/jzy zy yzzyy Ct ^eznz Zé Z'Z zy éZyyZ/r-zz &y z 0-ZZ- Cs y 0/zTé-é Zy - \J& w y/ezZ, - y/ zyxyy /y y yj 0 yr €- yycsczyy, ^y^^-cyZZ^ ^z'yyZ^y-Z-^ ZZ (ZZ -yy-C^ZZ^ytZyz^y yZZo^0~tzc)czrzJ é>~zs&?~-e~e^zS O^je^T^^7^l£y/-^Z^Z-iX^T^C-ie^ Zézy Z^ényrii ^Myyyzcxz^z^jiZ^^zfaZZz?ty^!yZZz-az7?sCz?^é/Zt -ZZ/Zs&s/Zz) éisr?y'yZ tf'tf'Z/ ZyZcZy - Zf Z^é^/zZ^ 'Z^éZ- '^é^Z'-ej-L y sic ykézSiy Z z-ycyz^y V/ o ZtxZ dyzZyy-z£zyzJ. CAOa? CcZ yzr<g?c/ .::s? f" -zZe-z-y Z zymz&-&Zez?y> j^ZZ-'^Z yceyrzzZzzz/ -,6> &Zöco<-~ Ztr'//<Z &/i--• y Z/f. éO^e/eZZ/cXOZ ZeZSc/~ZZ sC- yz? C-ézz'Zy C7£-A&£e',C£J /Przr* -^^^^7,yZZzs yZ^ 7 TLczi^zz^zZzTe^y^zyT^zzezZZzTgZZ) - yyZ <ycyyZz?ZZ/zZè--S~zz& YZy&&7&-er§£&*^ ^/ê'cZzL ~D yyy^<x azyy yzyny ^zZ^yy-z-z^ZZy c/ZZ^ztyry 'SJ-0yyZ?yz<?zyiy7Zc<y c?Z- -yz?/ZzzzZZi. Zéyyyy e^m éezyZeJ zïCc y Z/ez-z yyy&a-ZZZ) /?yyrZZ-yyyzr7Z^jeé7/ZZz >-zaez/yZ-zzyy^ nZyy-ifziZéZ /ZZ%~0?z- - y^zey-eyTy-yZynyzzzyzryyZzzZ yyy-y- y^rr -ZZis-C'Ty- zié: éy-yZzczz-zz^^^z-onzi nZ-yZhyyzz^ ZZnJ'0iZz7eZocJZZ>yf y/o -ZZ^eA^ppz^^ Z yZZéZZyy' zy- ezy-Ziyyy- 4/77// tyyyyj'/yy a/t ZZyé's&acZ&^&rZ' 1ZZzZZZrC? yyé -ZZ^Za zyyAzyyZyyyr-c'riyy 0/wZzrtyt.YzytJyyyT.^ &/Z Z^ zy&yZZry jyrzyZZzi- Zé'Zzl-'é yZZyzzz 2 <0 jéZ Aé/éXyZiz^Z- ZzZzZ-f -ZZC- zyzayyyyyAy^ yzyé-'ZZlz Z- Zl.0 ZZc-n- CC ZyryyJ óZcS z cZs yXyZéC Z.*/ y s zlr cZZ/s zwyz cZZzo^y 0^?'i cZ-Arj-A^ Z/j, ZP&Z- /^-e-'-y^ZZZ^ z-Azcy ^Ze s z d< -£ yêr Z.' zAKK z'Z. aZz's'/Z Zzzz'zr ZZ?t /ZZy^ceZf - ZzZcéyZ/ ^0-tA '//ëZz rAZ Z'Z/t ZAA' ZZzXzXzyA-A Z^Z- Zzrz_zi -?-7_t3Z -z~ZZzZz-i<Ai Z: c? s-l Ze^zz' AVc/Zzc/rr.'fZx Auc //éxZ'Z CaZ Zc GZ Z^Z^&^Z^tyxlAA^czezriyy^AAÉ ZZZ z^Cz~ë<^z<^ZZ0 Z-z*i?~vZ^-0Z^-é<^é^z'Z^' 00/ZéZ^f f'(yZotextZz-YX zcyy^C -é-Z. Z C' S-cZ? O'', 'r <r' Zr zf-Z A^'-ZeyzT^-'Z £Z ZZ 0Z-y& -<>~zz,zzZz? -Zz zZz^gZzx-ocZ ZoooiA^-z^yz' zzz zZ^^-zy/z^^Z^/zzzzZ '^zZzA-Z A^^yZ^A^zz/^ZzZz-ZzZ^ ^Z^Z^zz^kZ>^Z\ I z^zz-e^zte^nA zXzzz^- ^zx^zzczy^z zy ZcK.zxzA' (Z^ <3t-&zrrz0c4x.~ Zz2- fi ZczrZz. Z^ZZy? t y0Zez/zZAZ&ZZ£zyTZZZcz?-T^Z'Éz7TZl ^ZzCAz/az&ZZ&e~-i ^zn/ yLey rZZyz-, zy.z3<Z/k^Z-^ zzz-tf'/Z z^z^z ZZZé^cdyzz .yyA- zz zA <yz>(^z?Cez^ny jezy^y^-^ZyÉzyT^/yz 'Z z^& yzzzyZ^A /zyZ/zz&A sz Z> y ^-z> -. 'yzz ff z^yozzryy yjyytr -- yey aZ-eyrzyy /0zzc-z zy '/Z'Z^Zt eZzf Z^zZZwzyy éCy/ZZZzyzrzZZyzZZZZZyz&z^y g/ZzZ Z/ zZzZZzTrZ yy<S<yr Z/z - 'Z y^zAzzzzzzjA JTZZy, yyyeZtZZ^z/ /y/z/azzzy /ZJZ zzozZZy/Z ^yytyzzy-zy scéZz?y„yy&yZ gZ /y Z&yey z'^oezyZjZzziy-Z yyzZy^yyzZiyzz-^zzJ OCoczyiz^-teziznésr) z zyy<zcz7 zz oZzyz y y Zz-r^Zry &y z-y izc, eZ yxz -yenny/zXy-yr ZZ Z^jZnyiyyzsyeZj 'ZrryyZ/Zzy yyyyyZ ezyiypy^cayrZ Zyyyy-ë^yyé/' yy? Z&cZZyZ^yyz-t Zyyyy?y'y-zyZeyy-yéyryy yyyZ-^ ZsZZ-zryyZx Z/fyyZ/A yy /yyz/Zz 'Z^ZZezs?' zZy^^y'^-^yZyyyZZyy(^^^'0y^iZ^yyzcy'zz7z' >7zZy^zZZeyazy^ ZZz!yy^zyy£Zyy^y^sZ £-eZ<\ zCz<zzJ zZz ykAyy-yz// ^^zcZyyy-tyyZnyyztyzy-y^^yZzy-y^i^^zy-^fZy z&^y^ieyyzyZZP ctZZzt^Z <ytZnZnyyyzOzyZZzyZ<eyZ^ZyyZt, y/-/y^^/7«y z/Z0zcZZz?Z0V0yy>yez7zZ. ^yyy^y-yryzzzZzZyc->»yyyz^ ycy&yiz y- yyt-z-yz^-^ o(yZfy ZyyzjZyyyyyzzzyzyz^Zyyz-zZ ZyZ'yy-Zyy Z- yz/zzyzgzez-ZP z^zZ -y^e yZ^Zy yyZ-y&z zy/yy-yy] {ZeZ^y&yyZZyyzoz^u£z?2yZ/Zz^ gyt' ^zZZyzcyxyzZ-^^^y^^yzgzyXzyzy ZZzyyyyy^c^p. Zt yyctyyy 00^Zezru' - ~Z<^e~ezrizyzey-e.cy ZyZZ ZazzzJypyzC^yyyyzeZ^nZzzit. zÓ'/yzyXzri^'ZZ ^cy< ■zr yy^éy^z,y^zy^ .^ZZ ZZ y^ZzZ/y&ZZttfrotyxZ' - - 1 ZzzyyVX yyyyt yZny- yyZ'sZyzyy'L yzf_ z^z-^zz-r^tzcZa^ 'iOyjz^ZyZ&czv&jyZyI ij ZZ/Z eJ^yyZxzz? deZ/yyyZ'zz*' Zc&-y"yzyZTezyy^y^y/Zyyy'Z^z^-yyyz^ZyZy z^Z(3yrrz/0yé£óry y^zZzzzeye^/?y0yz£aczf' z?y #/Cs-0<z!z/ zy-aZzrZz yZ- yxyy^Zz tyw-y -&e. txL&zgyZ ytyyy' 'Al zyy-gty £zZZ ZdfyZyyyysyyycyZ/^ZeZ^zztz ZcZ .-iï&ysfezrg/^-rtZ/y ZZt?. -'.Z* ^t?£.x) yy-y-yz^Zé: sy -#-i?~& yyyyyr-rzZ Zy.yy'y& t^c^'sz£<c*3^Z>£ki£Ji fyyy <#-vs-"^v z?Zz< zy^yzjrzzzy^^^pzzgzr-^ i^&CzzyOt 'yyi^é- 0/jyz?zy^-r<L ■Zrz^ -0-g'- A<?z- zz?Z ZZ01Z? tT-zLj, AZ zzZ A A Z ÏZ4Z-/XZ tGLc^Z^OCOtAKS Z zAZ/Z tA Z'Z f - z - Z/Z--ZIZ? s 7 Zzz^zz A y/AZ^-z'ZZ'/jLz/ z?Z z f Z~ Z^f f sir fif ^.Z^Z ZZ*->'1 yyZ d7Zyk> sz <1^zz- y/ynZ V V F y7 zyz-ZZ'iz-Z Z ZAZ'zZfZz/-tycZy zzy-y-zz JZ00. ZZZZZ^Z /Z-/yzz z i^czzï.zz' /T/ZACzyzz Zgz^y Zy0Xz<yZzZ^tz^z-zz-^ zZUZz2S-Zzy"z' zy-rAZzz-zz Z&£z>z^<ZzC£z/~\Zfz&Z'y \ptotZz zZzy^Zy^yZ&y/ê^Z^yzA-yy-tZzyy sZ >(Xzz-l Z&z^éZAZy-z^ yzza/-zizyziZ'yy^V," Zn /eZ/z o£-&zzzy&yy&zznz yzzyiZy yy-yzLyaJ Z/y-A-A. Z>yZZ '^CZén>2, ■yyyy sZZZXZym £Zzyy-Z^ /y/z-sz?.yy2Z &-z-2zy/Zz^-yz ,yizCêy CynZz y-v tziz-zze- (z gfZ z^zZ^z'y ^z^y o^yyiz .^ZZgz< y yy ^ykzrz/zgyz-&-^-fiyZz?z yy y (z0 ïyy z y yyyi^Z^!yizz y<z z/yV z^yi &y/^y.ytzjf.s. yxzz z sz^ z'izg- y ytyA (55^/- ryy-z-rztsjy<r Z'f Za yyzzy/ yArzy'

Raadsnotulen

Roosendaal: 1851-1999 | 1878 | | pagina 5