lwi/A n y ^y "y^yyyy cy c /dry.#^ y Jj '7 a. 'c zs-zzzzz Y~/o^ /9c&e£ /èoó'ri c/'éW<n cs^/tu^e z?zé 7 y .X //bey^/</'xy#^ £-f/i<?y^eAacdLiS/. c/& /ZfQco'i//yy^yïyy -&^£&cée4^/&0&7i/ de-rt- azn&^e^^ycx^ ■-&-n/ /l^tryiïb /&-n/z Jtz/yn ic/f c/j ^z/ZzieZ^ z^zzZ^y^z?/z>o^ yZrxyzzy -y^/zy^^y^zy 6-^rZï'sé- t-yzy^^x'^^^^ZeyZ as/iy i-n/S-r-y Z-y/ -^yy^zzy '•^7iy>y<£-f'j£,yii iks Jdti Vzv/t os /'/f/.w yy yyyy/'zc^y^eo^zy fyz/aL/&n ysyyy'ayêyy^y'^' (/z y sx^yy^GTiys dGfy^z^aye J^Ó^t/z J!zezr7jey/?^z<x^x/yiz/y$Lyt W^b/ ^-j y ''iHÏ-yrZXZ, yey/ZysZ; - --f sycczV/Z. yj^ézdtzey^^ y/ZMyrfzyyeyyny'jy-ZG y/{GozW srzzr^yejyc/cd/ e4yiZ/'Zrvi 1j0ylZ 67-7 /iscj-~i~rL& k.y Ti' /ï'-Ct-'t IS/TST- C£ SUZ IS/ ZSjCz Z~z/Z* ydj Z-yzz'Z'ozd^z/ zzzz Gziz YzzzdtJ ZSY>xsz'zzy^z^/y-r'zz cZt/ozgZZzZ Js* /és: i/zf,' SzzerrZz "eznZ jC/ó/c 6^s-tf/}/o£ocs/s-e>r/^zy. 7^ <0^ oc^f-Jiy ^CtzrZ^ e/dzz-ee-z ts Q!^^zJje<>^4^~c?r7CdQijocsr'4 yz^Gsszy /OZ-OC-^&o^J ~r- 1^- o^£zZzrzGVz/jZ-z /h£^^?-ï^r7Z&?-Lys&£X<?-ï -tfyyé^dOze<y~iz <^y/^/2<C)C{Xyr~ï 0~?r~0lj2sh>7i éX SzV Ao&rlJ <3 dZ&Z&T-z/, ó/oZ/Zz/tZ. tf/ocg'Z>~-gyi ^yl^zz~'ézzi/ o/e^^y/l^drd/s^^ y/<_'c ^zJ^rzezz^y/óZzz cSz:s<-s y/tZSZrrz'. ïy czGZfzi üb/¥£^éri£<riJ fZl yzs£ ZZ&dK sZzyGZZZZJ SZ€)<zyzS Vyz&Ü&rriee, ij fyi-é/cy oz-z z/Z^r c z t1 o/zksxy-w zV^zZzzt-s-L. fl/zXrf /Zyz^yszaZ-zs /''ZZ^-ZyZ ^^iy?-z2Zeyz /zy. /Éf szzZzzi'Zzz JCy Zth zz zye-z z 'c/Z^yZ^z AZz'yzCsz zz Zz-t'ZA£>rzy*Uy -n 'yyvZzzzz zzzz^zz' sce^yz g/drzy }cy fz'y-y Z-z Z^GZzzZz? C^zxWsZf<ySz^Z?^é^Z£^ f^^yyzz:-&-yy n T <é&?z£/0£&s l^z- irf~ éZn y yy Z^TZ-^/eyz^zZ^. Z<yZ^^yM^^yê^'/2y^^y^^i^yyyyzXyzcyzya^^fy/ty, y9i-<- ez/Z/z&sz- ■ZAdeyy'y /^TOCe*^ yi^y^, ts&tz cy. /O^tS £éynjgZ/L Y^CyfLeyy^eyy-zddz' /Zmey?yz£t Zy/Zié~&')£'/ZA& /Z rey/l<&? yzzrzz/i&z j y/o<- l CCtX-y? a^êyC-CdyTZ C?c£/y%' z&éiés/yizxaz/ yzzasdlCy^Ch v,/ <52^^^. si y ré-y zS'yLcy-.

Raadsnotulen

Roosendaal: 1851-1999 | 1878 | | pagina 59