7 fjL/ê&c 'r Z 7 //rZZ f/<>y/ r/ey ~7 f *T r éyZ^^yyzééAZZ. -^//^yOCCo^ Cs7V £6<5C/^-yjL>^ Ö&JZyjrrrz/'^A^yzyyyzPzzyo/cy? y 7Z^^yyyg> yr/yj^y^ //z^/zy^cyyf7Z/tfri''eyr^r y, f&/y^yryyA 'ry€jZ0cZxazy?z&a(rz-Zy/y//ZZzf7/- Zff- üfó/ceA ^eoyte# -TsZc-ë-y-gsy-zy/. ff 77/<XOCyy/0^2y- TZySyXyxyziZZzfè'^ GCzycytPAfiAff&zyr7yf^<zcyz/yZeyzyMSyrzyy:'éfyZ~yyzyf^ /yXzxyfZtc-/ yy/yiyy?,^ob* Zr^y/ZzzZZZigyrzy' ZZ~ f yAoc^A /^a/y/^yyïy yyyz 7/ZZ- AyzyzrZ/^/jG/eyzZzZyy,/Ze 'ey/yryYZy/zy^CyZyiyT^rZzyfZxy^^^/ZK^Z^ Zxyf Arz/f 'zZyty^ i^tzZy/Tzy^yZ^Zzyj^S^^yf 7py ZozZ Zfy#7ZzZ>zz>zjf!' Zzs7?C}Jt/ (Z £S^ey^&c7'VAy>7f /TZyxZeZ^yzyAzry-zf~7--^ /i f^fY^CxJzr?Py////^eezZeyrz/azy^yiZ(<y' iTZeyzZ^yyozyy^J>z?yiyhy fpTAyrtf^Z:zyyZZyy'/é A>ze^&yfy7'£Zyyzazyyyy-z?//yz^Ay>cy3zy4/y i<Zey rfzyysiyyzy-yfzy^ey z^T/iszTyr' ,^zzzryy^f&^ 7/éy^'> 77&zzzcootzr/y?z0cooy-Zy^Jkyi^)/oioc^yA^T^^yy^-^y ziysyyzz'^yy^y Tyjfzzfy-yy^ db 7/xyy "7zozozy7/ /zfy'y y^ez/zZzzcey/yr'zzyGz^i- -A2yxzxyy~0^yzAzyr^r^Ty,^^x 77^ 7rf7<Zyyy-zzySy^y7^7^-7f^^r-Zz-r^zt^yT^^ f/^-ZZT/77yTr/y^zrTo^zfzPZyfy/Tyz^-i /7~ë //y^y/bzyriyTz^y/yffézb^Apyvjeéyy/éyz/ TZ/Try-z^yTT-zyy^Ayj rtez^zr2yxMyr~/7/'Ayózzz r/y/yéyyryyz/^ yy.t-y"'yt>Syfy/cyt ,yyy ozy'e/zy/yyeyi/ayyi/ y^y-er-y-^^^ fy?-r-z^z^z/^&fê7y-£^y?féyyzyzycazyriyzyr~e~-y-~~ /p/zUyfsZzzoCyfeyy^cy,t/. -é$r^zA#y^y^''zzA'(~y^r^yyÊy'zy/yzyy.^-// C fy^ozysziz/y-T^r^yzzz^yi7yyyyry/ - /ft'Kyty<A€>cazyr?/gyyf O^OcZUyr-^zy óf/ <2yZZzTT?frz^ TTyZynyoSéyrz/yez-zyez-zy zzfeyZgA y~f &-/yyy£-£yy o/gyyiy' C>fcZy/yp^C£yf(?c£f^eéy?Ay/zy? óf/éLy-^r -Tozyrzo/z^Jyz/C-zz /tT^^Tz/èzyyzZjZ yfr<Xy?z/(^$fcfé#^/azz>zfZ^Ze^y-g?-7y<3fzyy-rff'Zy-e-y (7f zPfTyyJ ezzzizz/^Ty^^yyzJzgy/^ f^6znz^zz^&yAf7e^y!Ji7\ Z f fz /&^7y^Lz/y^/Z/C>ó^^zr7 7^/gyA/^fS^y/TZ>Z^y//^-- Z&yzytzfyc&> <2&- yy/fé&zzx^/yAyZzZ&yy^ y/eyAzzyt/ y/e yryy/yzyy^zyz/-- /Tyiz>zz^'Aóey^Z^l7yt&/yJ\ /Cz/-y>. .-//' 'zz-tvzy /ö-/ yyz'/ <o/Z y^ft/zzzy^A - y~rïïf r/P /7 y y yzry f A y /^Wt" ^^T^yffOPyffjl G6/f/ zyyzyyyyyff^ozozyy zA JJyny zA^zizy/f yTrfpfryy zytfy^y^rf^ry^ji 7 yr^rzyr-yyz, ^^S/fA'zZ/yyyy7Zazy fy Z-tyc/ypfZ r. zZzypf Z?fpy yyye/Zf '&zZ/ifp# M /zZz/éyir- Z&yzyfi - 'J^^A'Z/ypyycyTyyyyzyyZ fTT^yyzAyy^Z^y-yyyy^yy^^afy^yyc^y/?//^^.- ^zrey?^p-vyP!y0ZZOZy/£y^ yy zyy-zfeyyiy- IffT^'t 7 (Zccy^-czyTcT/. Z/*t ^jyyn/' Zeyyif ^Zrpy-^^yt/Z^yy/fZZZ^fTZi^yz^ZrZé^y- ZL* ejy<Xyr ^^Przy/yz-Azyy yyy? ^cZpzyzzy>feyfj CAC-yjcy/ ctscr/st r f^y^fLy S7é/ €P-e/af<y-e. y&^y-Zzyzz- J'j yf/y/y/. y y-yy^y Z 'S&7?S,-Zy'<3&7Z OCo£yyT^Z(: Qyn/t, fyn/y. 'ynz tXyxyrtzz zZzyazf fAP2y fyyrzz &ytt/ 'y^éeZ y^&ygyTï /tk/yCö£y?7yiy^&/)^£yr~iy/yZy0-~&~A~o/py-ZyZ/p/Zzy-ZeyZ-cyy^aZ JZyA/ty&y '/^yyyAyZizffyyy?^ y2y^(yyr-Ar7y/ëyr2//Z/^y-'y/Zzyz- yyy^L<fyy//jzy'' -éZrt/ ^/y(yoryy^^2yoyyyyy zzyZzy^Z ffyZt/'/zZyy/f^ /zy/yyyyi^yy/zffyiy tzyxyyy&tfyyyy' /Zy<zk>y?y^ /Zyüty//yy~y2y'-l7-y'--y~/7^J- jflf/éZyzr^-Zy--/^ ZyySy/I-yf^Z£A-C-CyfZ^yr7?z&oT/&z3Ce>z?^fzjzz)Z-rz A ~/^^Akzy>ezzyyyy/^^y>yy,ozyXy^f(yZy^yy7y2zYyiyyz^y7zzza^<zyz7^yZ2yz/7zzzff^Zt sr ^/f77&0(OZyy/^/y7?~&y?-z/y7,(y/ctZOZyyyiZjzJ z^f y^otyz S<7Z/(Uyrt o/é-éL/y, 'yZzZtXZZéyrT/, yyyz&zoyyi /Cyfz^Al, Gff/r-lyZ y/Z'-déy/Zfcyz-ey-zy<X^z)^xzzyy'zy/&y yf- 'yyupZ&yy A&y^fiyyylyyyy/^ /Z&cfySCc/ //AAy^yyz/gy{"oz^^yyyWyyz zyy/yAzyrZ/Lyz/y&-yyyyyS/f^y^ /z*'' A^yyyz/r/Ayf'/^fyz y^r/z^-yÉ. Syy ^eAzszyz? zAz?yfzyy AJ^^zyz^-eA^A/c/y??- z%/zy~Z/^izy??S yz-ZZZ!(yyy^eyTy^^yyyZ^/<SZyXyy-ZZ~ff-zr-pArC-^z~^—^-z^-^--zyf1^y A/f y ytZOZozyp y/\A Z2Z, JA.9C&? y&COZyZy-iyyJ, Syzyzj/ <?yïyyr*^y%f^£ffyf/ySy -^Azzy Z^yDZyyy ZA^yyiy (^i^ZyyZZ4ry--?-i^yyc^rfzyrz/Z?f2S iToc/én oféyyyf 1Zyy-r/-r-Ly. y/i -/(y'^r/y -Zr^T /yc/ezyz <J^y^>f!Ckyy2y'/&é>zy?y/ ^7yyzy<zr^Lz/yy/zA yy>? (^^-é^zAr yyyyy/yyyry- yé-yy/ -JyzyyAozotyy'/Zy1 ^yyzy^/^y^yrzy&yreaz^A^^ cz/eyyy^ez-gyy-re^fz^fyyf yyy 'yê/zyyc zyy cyy yy yr&yyyy Z\ 0 A /^>y, Z^f SS y,y A y y <7 M ^^óJjSy/yZ-Z'yLyy^ 'n ft ,-ZZy^yZ yZzgyy^jZy/ feay fypyz. '- Tf/zrp^fyzzZzri gfSrt/yty&zyrz 7z7'ZtfiZcf!&Z^^*fy^0&^y^0cazS£/^/ y^zxyf^^ {yZ/oz, z yzjy. 'Z&f' yp ^zvyyi/yzzzyzyyi/ jrAyyyyyAy yzA-- J-zjz- yyyty fyy^yG>^P03Pyézy7^rz<cZyy(P^ye<>Ty^^■'Z'CiZzzz^'/r'ézZy. zy?y-z OZ-7/ri zy/Zzcgyy^zp/ért^yfC/APZ^Aré^S/Zyzvyny y?y2-, yZy.- cy2Zy}y/?yz/tf^gyy^y /^AsCy^cSyf~^^^Jy?^ yypyy'zyzz ZZ-f3y> ~Z' yy-^y'. /yyyp ,/f r é^-y y zZyy y?- yy/zf/zy' yZZozyy-z/j(L-éyy<y yozy-l/é Jy ét-y-y-y-/ zz>y~uyyz^ 'yyzSzZyZ/ zyyyyyyfk.- zZPé-fyTzK. 'S?yZyZ^Zy<3ZjyCyyyj£Sy^Lzy$^y^&y7^y/z>-Zr7yZ_^^^yfl^7zzZy>~i- ~yz/z3zyy?/iyS>t/zy/yc z2yyyz>/yy <o/ozczyy~&^> ff ZgytCyyipzyU'y^y'?yzy?7^/eZPr^fZSe jf? Sy&Z azyy-y-i'Qyyf yf^yZ^eyziy/Zyty/z &~éyyzyLy ZZcyyz zdeyrTyf<J2~ -yïy&y/Jyy—&yfy^gyr~zy/y'ézyyyf''y' &j.

Raadsnotulen

Roosendaal: 1851-1999 | 1878 | | pagina 55