^zA/zJ?.*&r y y 7 y 7 I 'f<?7. y< X Tttz^azT^z Jf 7zz7z jpjLLyppJA/cf, 7y7y <~'7 7/7, yy y?yy/A&-'Scyyy/7r-yYl/üt.yz^é.yZp.77^ ygyY/yeyy-xz ec/zZTvyTpyyvyAyc,^ TzZzzTlyocPéyrZ <X&ofe&r~'i ^^/xp/yy^/PP^JTy-y-yyp Op/oTyyp-, zWPP?* SOoytey/yiTTTzyyy^/T^'^ oyaa&yTp 7x77' y/fc£x2x7e/xZ7zey>yzyryyj2^/^x^^y7zo772 S^ Ote&ZXXCeq^Z/Zg/yy^O&zTzgo-zY oTyyysy-yy \7-y-c77zZ977ycxAjy-- ~7yWyy^c>yP^7eyy'7xyx7T^TTpoTT^expyz^/^ o7yy7 <y^Pz Oy^TzTcy^fPe^ry 7^7y?yy zTTzzt /V /pYy O'7/Xy r ^77^7'* 77^ye//Zy7^^7y^a^zz/ ^O^Zy^zrThz^ PT^TzzyOoTzPyx^y/^' y^-Zozzé^zzZc/TTxPyTz? - - - - ~- Zj77zjA7^- 7^ ZzP^azzzey/y s/ - - - - -7y^Z^.^7- ^éPl// 7yyxz}/txy7''zz'zzzy i c LjP zZy/yz/ZoTzZ/7^Lz777., /xyy- z~z 0t^/axrPx%> zTyyy/Tyzzy'-t J-Zté^rfdy ZtyyyZZyziy ZZlzZr/y^zye^/yZeyZ^c oT/Tri! OOZszyz&yxzZ'zTzO??/ TTy/ozP^ Pp^/0YZ£pPPp^Pr?o' xZCZzz^x77/7&z2-'Z~ ^Z^yp^y^é^ypyyyy-yZ-py^^c^/Tc^y^P^AYyy/P'Zey^zyzyyPzTT^^' o/o&Xx7y T'zTAprz^TZrz/Ty/YYyéYzrzyzALyycy/* y '/pA 7 77 T77yZxi7^yz?^pTyyzzy^zP <7A 7. 7/Z 7Z y/4/f/J^ -Zvyy/xT&z? #77 tfy^T/ZZc e^y^y2^/^y0yzzZz^z7^7/y/yZxyy^ Z-Z^Yy' PTzzzyxxY-ez/y' OCOyziZ ZZL ^/yxx/xyry t 'z-r? y/y^C€xi/y?^r-^yyyyx/xJj -é^&Tpcpf Zy'yzZ^izxzT^yyyyP-rx.,, zÓyPzzTTyZZ 7ez~ OxyTzy y/Xz-y,^, /7zzZY?9Zé-z/ y/e*?/ - - T^^T^ZZZZzTAozf ;^/&<Uyrp77p\^j7f/Zzacxzy/Pp?g/7zy&Ptf4^g^p3(s^gsxiyé&yzyr y 7 Op-z P/P/ 7 ■Axzzyy7z?y77 y/zy-ZY £^X£-Xy cTsyrypH Z-XZ-Yz/O 1 PZ'Z/t, //?7z/^ 7ÉP, /Z/Z&yYZzzg/tgyyyzzZZë y?Zëoyz? y^zzAzZp^TyTyAA^Tyz/ 7y, (Pé y/Tzyy-xï Az^z/Ad, AZzxyz/^yTX czxz-yyz-'xzpzxzyy, ^-y-ZYpZyZ-g'- Y^Z-pyz-z/ zXyzyzzzx'T^^yyy-yzzzxz/P'/iyc -y/zzzy^ZZydz77yyyy^ j f O-P /AZ'ZZY 77oy z7o// Z^yyzxz/y TyxyAP) f77y/7yyYyZzyy7, oZéy/zy-y-ypZy ^^AoyPrixypyy *7.y z yTzPoyy'Zxyy'y/g' y-y" Pxy/^T^ xXppl-yyi-y z Py7 777^x20t yzTZxZygyyzyyTp<£-7y70y7 yyyy_ OOxyyp. O OyyOyx7/ pypyx -y Oy?- X?yy2yyy.t yz^Opyyy^sexP ypZ07yrzPryyy y7y/r o7y Pyy/ZzZ yZyzx^y^-yzyyiy'y yZ P OZyt yyyy 7^07 7x2-y, P> Pr yZo/y .^sïZ gyZ P/yzzz 7y70f770Zp/Z.7?/é<0. zzycsy'ytz. /ZZYTTiZO^yZZsZtt>&rrz7&7Z ycTpczz /^yyXXpyyO/y^ /^y-2- 77yZ<j-y yrZxs ■A yZyyCGXXZyt OpZyOOxZZyy ^7/ép^^^yxeyyXX7yC(Slz77^cy'yZpzy-ylPzxx'X2^yyz zO-7, Li yyiy/Xi^yTy yz/yXTypy-Tyyxy-y <pyyy^tgyrz^7yq?^yyeyyxy? 7Zxyyctxxrzy/yrz- y^Z x.c 7-7 ryy,y?y. zTpr yy Z^cyyxzx-, ■Tip y /zz/yz^/r c/r YL P fy/f/cyz' yy;z r/Pa'syyses/r 7y >7 /Pyss.yts cS f/c 7/ y py. /pyyyy f/ïr~ zyo/o/yzary y z/ryy '/zl^ y, 77 o7y o7 ycxzyypytPzPxTCyL 7/ OpX-ty-Tyyy-yz/'z y/ ZTZzsTP*. /pyyyzzyyy /TOy?^7A TyzzyaoyyriyOpxt'yPyTPyoPf/fre-exyyP/y7y<7/yZ TTyxxyxz z^y Pyz2z>z7S^zzP<yoz^, zZZV&xzY. -PP'PTPyPzxyy é^zzSzTp^Zp éxïzy/yé-ecyzpT^gy^ Gyyyyc>yy*zzy Zppy'* ■ZzOa€az?T^yz77yyxzzx&yY~ cy7i/oc(xy?Z~*pcc Z^7zyyp77 zyxzy/éTyTTpyzzyZTrZye /6-y z7 o7cc Op£ Z£yP.yzi z.é-y- 77 ytZyxzx^Pt^/TTpA -y^yyzTzy y-xyy y^ie Z^rxxzyxT'- Zz^yTyypygyezfyy zP/xx^ PzP Yn éxz/ziO y-yyxv xZyyy-y-ey PxrS&yz. 7 OZocyyyxzy, ypTTzyzz- PyPoz-z/TTz/ (OTzzy/P 77ê^yyycx-yzypy-iyy2, 7x 9/7. --Oxyyyy ry/zzz/ Zy-^ycxxzyyyyz 77^ czxyy/z z">?xyz 7/P/Tzzz s Z^yy/7 zi^iOz^s:?; 'cTeyi tTxycayy ypyyyTè- tTPz^zz yyyyP^Zo7-7xyy7p^yy~y yy*sz.x7yyy7j (yOczx/zxi czcxytyyy^Zypzy Zz^yxycypyx/ - Tz~o7Pxy /ppyeyyp/TTTzzP yz77 0?y2<w7 y-TzzTycyx/yY 7^7- 7-y-Zyy/y- pyZy?<y Xézy? pyZêxyxZyXyxyy/tTZe y7y* pÉ-n^-XyycyyvyryotyYOOpy'y - 7/zx/zz 7pa0^yxzy<z7yx7ypz^x7Z^^ypT^xzzytZyqy^ATz^T-. yiOCZ,7/& e7TT?Z7X7ZZeyzz/y/eyzz!0?yzyy7Jyzyy7 yCotyXZl Y/Zpf ///ss 7 7ryy'yyigT 7Xy^YXy/yOpx Xy/-y7fyxZp7yOy^r^yyX-7y7y£yyJ Opyyi-y^ /Zzzzzt^ttz YZOY. i^XZ-OY^gW-. y ri -^yi/^l^ZZZZzp ~ÉY yAz/z/z Zp/ Y/ZZZyzzy Op. z'To /Oz'7 z7z7/^ yp/zZ/Z/ïy/^ ■■'■Wy/x7 7yc77czyzu 7s<Z. '7?Pu ZZ é<zzZ/£ yyye/jzy^/Azx/xzYzzxxzz/e^xz^ yyyyyx yyxc 7/yy'dzy 'Yiyyiyy' q/ y&OCt zya^jS-y 7 T.éyyxy'XOfS-y-y-y' yy f oTyy yy y yy>v- y 70*£s^-fZe ,'.:;y, Cs<i-'i-e/ 7x? OtOXjes'tZ-é.-yyzyyy'yy /- Z ^Zé-xz- yyyxyyy^ yyixjO-o yêyeyy /'Zy Yy/C&XZ*e£'ZOO y/oc yy i yyyy -7 Yy??^ yT&pzy^ y

Raadsnotulen

Roosendaal: 1851-1999 | 1878 | | pagina 51