M 'h /y pA^-ZZzpz^i, iZZ/zzZ^Z As///? >-/y y yy£zyzz7Z/yy'2^syyyx&c<>y/?zzyz^'/zyzy^y^^z y?* I-I /7 /n&COKT AJZzzZSZzzAy z/zZeXyCcZ V/ZZ^, ^y^AyyzyAAZ?yyz2z^Z: AzZZAzZ /zy-fAyzyyd-e? jd-^-SZ-ë-S^ ^7>?%ï//^ *rpA*yy^ ZcZ t^/^ZèyyyzyZ^yzyzZAeZZz^z^t^y^^ ZZzyy Z^ZZyz-yZ-ZyAz£g?^sg^>zZ^yAyZzzxyxsZzZz-z~-y~ zZz*y^zyZ/AZZzZ>/ Zzyr<y^ zZy AZyy&rzAZëZZZ/ yZyyyy''Azzy /AyA//iczZ^/ézyyyyy^y/y.y-yyzZ-s-y zZyz/xyzez-yZzZyzzyz<yy- -^zzzyZe^Azyz^y ^CvyzZ/ZA //y^C/eZt/^gjAzzZzZATZéye/yyZZ'(Z^Z^/Zz^ éZZZj zZZz/Z cZyzn ziéZ- /'ZysZey-sz/Ê zzz^ZZ^Z^ZzA ^ZzA^^e^z^zZyczZAAy yzZy^iiAZZ^/zè/ 'JL/z A OtZzxczyrz^yz Z^-ZAyzy>y^.1 'Zzy^zzyey A/Ze zZez zzzzzeyy/zZZzezZ y^y/y^^&<s^/ZyyZzzZy- AAz-yyAz&y z u ■yzA//g*&yzz^zz /yZZ/ '/v ^r/- Z/ Zy/' A /zyz /AY r.ZZz/yZ-' /Z e YZ^ZzA^zyZyZzYyz zZy S/Z^/f AAzy/yzezzZZ^Ay,Zyyzyy?yZyr-zyyA/>Zy,é r ^J^ylzzzy- yy/zz /znryZy^zzZzzZy. <y(>9^ye^yyt^y^j^zyz 3/y' ^-r* ''?Z /f/ W Ay/ZYczzz-oZy zZZdzz>? Af/Ar z/zyzz A/e/ZZ--Zz /oZzzy^pZyZ^/ZZZyyzZryZZ. ^y^zyzATZA^^Z/^z^^^u^z éZ&s&rzZ y&z /za<?&&-<■ Jê /Z^zyz?-i> y^pzAz^pz zZyyrzzezyy^y ZzzZZ -z^zZ^a Zn/£^yZz^€-yrzZyppA^ypp ztpzyyzz^s zZ^zz/CzZzy/rZy yAyZz/ pé^zZz/CZt-zs zZozzy yyZyy'yvyYzZ y rZyz^zZy -z/ Z&zzcZZZ' Ay£z2zSZZ&/é/0y2Szz*y*Z /Z/zzyo^rzy. ^-éZ/zyry zyz- cZr,y-y -zzxyy/tZ Zsy coZ/\ ysz&zy. 'ZXeZyAtzazz- - ^Zé<?^ ytpc& yyz!ZZ>z.y <rbZk '/zy tZzzzZZAZz/yA 'yeYYZ/- ^'Z?/é aó z/r. Zyz/ayy zA ?<-/ ys/'Z^yy ZrZ/^&y/ yZ/zzz/-^//' //y/i. y ZyyZy'A zA/yf/ZzifZ/y// y/tom sr-yA Z~fpb/^Z^z^/ZZZzZZZy Az/z&yyyAi zZ/Ay, Z - Z^yzzZZ^Zj' "z/Z z/r- ayzzzyAy yC* yyzY^-zAzZêyz/yzZYzy-AAyZZr^ yyzzyryy^/y-&7y&<zizy^zz/Zy2^zi Zfz^z~~ yZ^yyyy^7~-^-z?-^^~ /aZ Yz^yy yyyyz^z^zAyzZ^^ y? yzAzyzA/A ZZZ /AZAz/reyyA óZy ZAZ/At- /yzrZyA'Zt/Z-pé zzyy zy/a yZsZyéz y?> cZZ s^czo^z/yZyzz/ Z^/y-ZZZZ/y?., -Z^yapzZu y-y yZZy Zy Zxz>y^-> y ^rzZ-ézis&sz y zz yzzzy/ArA zAAzAz yAy&Zzpzzez^y zZZzyZ^yz-Zy Z&zz^Ayz^zzTrzz ^zz-zz/zz yZs zzzZj^zyzzzz-Tyy&zpzsz^yyyyérzA <y*^AZyZzy^yyyZr cZyzZZ/zzzey/z- yZzys/pózzzjzy,^ -yzz^z^p zZe- /- Z^ZZz^?Zyzz?zzr£/(Zz. Z? ?zZyz/AZz/-zzz/yC'zizz?-Z:^yz /ZZyj/y/zzszzyZ^ ^(&?2S/?ZZzv zzoz-rz' ypzzs yZzyyo<Zz^zz&-z-A- Sz/sz^A/zZ-Z^z AeeZiz'z'z zw ieyy^s~ó ^/jeZzzz/yz^ tZrfe. /zz/z'z'zZs^z?y^ yyzzy ezzzyyzje-sTs zZy/ /éy/Z^z zZzze^y /A/zyz/Zzepy^-yZyZzZZ'/y- pA zZ& y^ey^y/ZzZ Z zz/ZZ^ /Z/ZZ/o ZZy-zzzZe^y/ZZy Z^^zyeeacyyzzGzZ-tzzA/yyzZyyyy v/w c/t/syy,- ZA y/zrA/Ae/y/c '-z^zzzy/AceA ozZZz/Z) zyyz>ezy y/jezzzj&zyzzyzy/yZ-rz- (êzzzz z^^A/yz^/z? AzzA/Z^^zZyyezz/Zzzzf-zA yZZz^yyyzy/ZZz -yyyzzyy^y?z. ~JsAzXyyz/{JA/ZyZ zAy-zyro/y/py/zZ/^edzAy^ /Zy-rzy y/cy/zzz- Z' -z/zzy-ee JyzeZy-yZ- ^zey zA Zzi yy'Ai yyazzz z>rz ■Z zZzy£yzy<3zzz-zz/zZZZyyezz%yrz/zZZ>z/z/zyzyZZZ>zZ - /(£--£-/'ZZzzzy'' ZZ-yz zzzyzzéy^AZyyZzyZzZZ/ZZ^yz/zyzz -zzy' -yy zyz^yzZe'eZyyrzyy ie^e Z^y/ i //ytz. dzpp^L^/Tlzey^zepyyzzy-yTezZppZy^zzzyZ^'ApZyy^Z^k^Zy yZzZz/Zz /Ze -y /-"y/^zr s~yZZZ^-zyéye-yy-/Zzy£ZL^yz'ey^yZ A-A-JeyzyyZ^zy^/yyyZ^iyZ/zZse2/zyyy'7/yy^Az /J/yZ ^p/zy/'/Z^yyzZt/^/Z/yyz^yyzzZ^/. yzzyyz Z^y:?.ZzZZ^Zz>zpy/yez/yyy ZyZye??, zZy zzZ<Z%yyAre^ Zz^Ayyyyzzêy/'ey'ZyyZy^/Zyy JZA y/Z^lzZyyAf/A Az'2'y'z?-yz3zye^ ezz/y jjz2Tcz^Z.iA yy zZf/y yyAyoczpy/yZêy /^y^y zZyZ .^y/'/hZ/pyï /Z/Z/ïT' *zZ(Z/yZyZzyy2zA/Zy'zzeyyy7^zyyzZy?zyrZ/Y:'ZzyZ'd/Z'zZ& y/rsZe/ y^ZAAy^ozzz-yty^zZ^/zzzeyrA/^i z zZz&zZZZcdZzyZzt?^^ (yzzZzz 1yzzee {/Zozzn eyzzZZyyzy^yZyzZZZzZz 'y c/frZ ^zzzz/p^iyZ^yzzy/yzyy, Z^ZZy/Zyzezyziy Zy/z/zyyizi/ ^ezAzzzzy-zrZ /y ZzzzyT- zZ-zyZ/7 yzyZ^y^zïZ'&z&ZZy/Z-y~- - yyz-^Z^zy^zZ -Z/zZ/fi^zózz'z!,/ z?/z/~ y'sys,s/aZs/Zy-rZ, yzz/f &zz. ZzZzy-yy/ZeyA ,ZsAyzyz-Z -d^zZZsy -zA^Az ^zZ^JeA/Z'yZy */Z>2 ZzZzZy* Z J£z/JzZ/ZaZa&zaZ/£-< yrzzzZéZ ZZZZzy^ ZzZyxersT^oi/ZZz'/Zjtj /ZzZ/i ZZZZZZZy^zZA^PZzy^Z^t^yyyy^ Z/t czyy/z;yyuzzt//7z- s yZ/z/oAy ZY>ZZY 'ZZZZzy, if, <Z2( I yyz^e yfy?? (£-/- Zyt ■ZKsy

Raadsnotulen

Roosendaal: 1851-1999 | 1878 | | pagina 50