4L 7 7 7/ /y 7/ X 7 n 7/AtfAZcATsS 7zS/S ZZ'Sf.sAs Z/l SyZgXfXg.'/ff 7AsJss ZZZZs/rsV T^ZS 7/': £Zy?_. ZSZ: (As/TT-'<7zA/zSzZsZse^ZcAéyyZ'e zAzA rA? Z> <</'7aaAsz f zst-AA zAs 7/'7XZ'A/cyZZyZ 7s SAZ-SZyfi/ Z£yi£'sg/ s7eAeAsAsyc/e s^ (PA/As-s?. Af7sz 7yZ*-zz: ysyy/AsyAys- Ay-AzAs-y /f7'/ /'fTs#'// S&tot' 'slT/s* r Z€ Z'7/ \7a7 i cAsa /7i <7ss7fzsszxSz77<77 AzTtA/^ZzTsZyAAS/ZysAzT/ tyA7Y<p7777sszAAArstpA 7fzr.f£/Aff/z£ 7 7éXS c7s /i -.Tfi. /L} 7zz/iyyy 7/7z s/At Zsyoesss sAZ/A-n^ '^/AsSsZgZyAf/y Afy^ /AAtstZZ/sZZ/TTys, a7-7As Tza^ApApAAzz pyZyA - PêZSy ZZyTTZZ-y/A ZS,A/ffsZyZ£AsAsz7^y'-ZZzAygyZZ S/Ag ssAzyyiy sAj£ 7/7 'Tf^ZyA^ Zy'2 7? 7szysz/Ajz7y,AzZy?yAa'/ cAcyy/y/zAzesz-ys zAAs/zszssAs^zPytxg&y zy??yZ>//g&Z 77sssyi^7?ó7^yzy/7A7f7p7yA^7yri/7 y 7'AAy/gAyyyy AtA -7yisy-zAyAj^ TzzzsTy 7zz7'yy ZZ" <o7y AtATTTz? ATaTzZ 'pz. sAz 7fg/gss7s7ffy;, ■Tzsy 'sA-u£AySS^/7(AAs^7z' pyST&cAP zA/Z/s SgyygA^Zzszsgs-azygyyzAA'e-y'f^Zyy/ yyyA 7? ss ~zAssz/ AAY/Zz/T/Z tsyy sTz TpeyggsAzyy yy TTzsz.^ /Zzgygy 777eJy2yyA7^--y Ta c7A ZTziz y ZZyzA^rs'zs^'s' y ^/Z/ssyyis A> 7é-Azp7zyy 77.s7s/yyyyZzA'Z yéf4 'ZssAt', sys' 7^/yiyyy/z ?As£y/ Aj A/s TsZYéAAyA /AZZz7cAZsy''ZSzAyyZpysz/zyyZ~tZssyy/^yyg^Ay?yyzy (ZAA'AsAyy/szyy As:'/.//?., Tsss/szZ/A /a7) /S'ZZsAsy Ayy/7' (7/ 7$ As? t<7S/'Sf/Ay/^ /A^A^S'A 7///srAy/y. •=777f YssA x7^£zZyzA7zsz7 s7zAzzzyzszAy Zzyy77/,. f 'c, sS", £s<-'c CCCCC' 7e Zcs &sz/yAr (A/s?y /Zs'S'sey A j Aê/yy&yA, z/sA/yy^yS^yy^S/yy- sAe -y -cy?y/ A/yyyyAzyA;Ay' fszAA/y/Ay^y' aAaa éZ/i-Z' 7?'/y t 'ZS SI A;7jt o>AAA -/Zs/yxZZyy^ A£yzAAcyxyy2sA/Azy7'yAyyyAe7 y. AA/AA/ 'AssiszAAzyZ, yA/zZZA/A/ //zsysyysy 7zszsy~zAos/'A77//?A s/yfjAAA/ 7fszzA77777sz£!&??y/ zAs/zy '/A^AAA/pzZ/AAy,, Sf.Sgr7xS>s77sS/^//'yy^ Jy/z yy£ ATaZ'7A7s''y-l y/ zAy-y Azxys/yj/, zAz'/f7/ézA/Ty^ zZ'yrzrAAi/, '/-/ü-JïfyXsS'Z/yé-y? AA/^7/'zzA.A£/y7>'£s<y' yAfS'A A/zs-sst sAX er y slyZz AaA',)oAs7^üzirAcy7^y ^S/zz A/y-^7/'y-y-y/As X,zs&zsZ/zzzT/tZ^r Z/yy' /l/ 7 (AZyTest/.-ey' zAz 77^7^7/'y^S/séfzA' A*/ AAAs/ AcAyy A 7 /f£y^z 7, ^x77. /y/y, Z-i/y-AAzesTzzrf A-y/ 77'Zyyf-ye/XAy/iy, tz-A sZsxsn/A'S Af 's-sc/A-fé£Ass-> ss zyZsA7-£/fyz7/iyAffyAAj?ySyy-z riy ZJfjZ 6eASyS?.7s/ y y 'y Z AfA£ /Tfz ASZsAé 's/y'A, i 'rsz/c z Ac 'SyyyA f 7-Z'/zA&yAs'A'SZ z/S/ y/y//zy-y/yy-y/ f XfZ/yoyyy y/A)- y'^7 I <y77^Ayzz7fsyA^ cy^yy,y^:Asy<sz Az'/yyy/y'Aayyy Ac-Z/A/sysy:-y'yAA'A/ ZyvA £/ty A<ZS.c7y/aszs/yyyA77/7s77. 'Ayy?yZA //T/TTAAz, xAa Ae AzZzAyrA sXSZZyT-Ayyyyy^y yy yr-AA ySGeyT-y A' f/AziAA'yZ A/syz/Ar A AsAozc /A AsAsAza As ss s 'S .T^f^fyA-AzyTA/tt /7_Ay/f<Ayrx. /rri^yyosAêA Tey /ZzzzAAzy szjzS Aey AAsySyyy^ 'yyuf zAczAy/zocSTx-A AaAzzTyyAfAzz A/y-<z7-yiAzzyyr Ay7ssyZzy'7y>'yy'Ay'-yy AA Tfy/t 7s i//y, y-/7y z7?y'A Tf/A/zs^ssT/ A/A?v j£Z/XAs%y7y^A/2A/7f??zj£y?~zy'£AzjC XXyyy A sA/Aa/ ££/7k AA A z/zz<y/' ZS esAA /Aszf/SKzyAA/-ysz7's'lZyZZ'zA7Aszs.gy 7AA-y?Zé'ys/Ay'-/yryzAyAZ'/-?yyZz7gr„ Jj;| As /77r- //s 7y? zsA7/'<?ss7rZ/sAs AAs/- 7yZ/Zyg/z/A/zs Zz/zT-yTA 7/sz77 Z/z>z&,Azz7Ay/~<AAss sizzs Asz <£z77xsZ//j y - 77 ACzAAAzAs^sssy 7/'fs J| 7sz /IsA^yA^AstsAAyZ.Z/^ZZZ^A' ÓyZyZZyzAA^yAzyzAz/ AxySzAyy/AzZyzA/Zgy^,, ZZyz/Zs^yy/SssZZS/A SZ sZgZZ-ys "SézAf/ZSeA Sy7sZSSyZsz//(AszA yZZzZS. 7 Z y /Z sZsyZZ-yszf/yg Zs'/iAj zAszsses'yszAjzy'yzss zAa7szsA zs Zzs TrzTézAzAAs TzzyAT/'A^ AzyiAzsyz/S A7'S 77sy,ZZZ'z7-Z/yyyZsAzy/ AsZ£zZ/yyyZ^y/y// 777 y ZS/SZ/ygyr s ZZ As/yA7'Z 7z77'yyZySZzZ/-sZgyZyyyyy'''SSy/ /g yyzAy yAt/7 Z 'ZyAs?z7A„ 'ss zaAzAAAs A^A/A/YAZzzZZZ£zssA/zz As^Ay £As A AyZZZ?gZ. z -szyz/AzXzzAAA/AfT/Tyyf <?Ay ZZZAy/zszA^sPZys sAz- A-yzz/yySjAz/Aeyy.sA^AzsAzzzyAAzyz^zzyy^TsAc, AAzz'Zy-Z?ZSSz7sA7'7 A7sxsy/7z/As>/77zA/gy <AA Z/s ,ZZzz- Axszzgiz 7 Azzz's 7szA' 'AxZ' z£Azz.zss-zsZsAAy/ZyéZ'zAsAysyAssTyygzAyy-'. zTgzA <77 sz zz z z/zgy-g éATÊfexAo ATA? AZsXUÓrsZ Sj As7yZZy£sysZ£/yZsS.ZsAz>7 7yyZ -/Tzgygyy^nZ- óSzzs iZ AzszAzzy'yzsyzzzA yz 7r 7^77^/^y Kr e7z /s. zAf-zzs/zAc 7'7' 7s/7y 'zAA 7/ Az^zszsyp 'Arizsz/A/y ss/zZ/Az AzzAA/zzAey ZZZzyrzAAAA /A^zvy?vczs7A/zATTa ZZ-TyzAA Yz'^ CSSsC/y. z/£s? s' Y7z f //yj^ZS.ZZZ'ZlZS, yZZZySAA/SzT?/fAZYTZy/Zg syy /As gS, sTzSZ^ZZ'SSZZtZS/yzA-'^^SSZX&yAzssZyAz/' ?7 y^?^iy Tg/7sA#s//?Z2sZ-. aaaaa', - y/SSSS'/.y S S S' fAVVs^7& £~Z7£ A- >-> yy f,cc i/y:cyA<Sy s '7"y^c.y7c y'/'Z-' S*'s yp A/TTh A iy iy t~-t—y 1 x- -t T/c~£>yy ~a7/7/7AAAAcZ 77r /AffA^^sS pfs/" cTT/SsA <AA A 7 'As?zSyS??Sps/cy. Ayyyyzyyyy/ V rs/su A" &A A/Ayyys&y; AZ/y/yz'. - tyyycyyyyj, yyysy/£/:yA.£ y ?AZ7.Z£ axaAAaa aAaA a;/x CA AaAAAAAA'sA Aaa é/rAZSy7y/(yy/cyy zAê-XzA AAAysAzszAzAAzS'7 y y a Ay Ay/Azgy. &AX, //yyz/yy. ëZy/y-zypy Z-£/77ryscy77A's7rsy'i/s'7^ /A/TsAyzA s^yZss&syyyAy/é As/yv, AAZ>Sy^zAAyy-XA£Z ^ZZZsyzA/AZ£A 6>ZA„ r& ySy SiAA/y z/ Xz/ZSyAyyyyyyy TzZ/- sAryyy y-g,yy A/y A^f ^xAryj'y/yy y cS 7 cs y> sA S ygy/gy yZS g/ysAytx/sA ZX~'7zeA7Ax.yyyyyA./ yyyz/A^yAA>77A7t/y' c 'ySs'yyys/ Sgy y YAAAlz. y'U y/lsziZZZ yszsA/ Z£ 'szAscZ) yZZszsZz A AZZAzzAj -Z^z-zr/ 'csyyySZ t yA/'Z/£x?' A

Raadsnotulen

Roosendaal: 1851-1999 | 1878 | | pagina 49