7 j7 y 3 yf/z/ze/eze/y^T^zc/yze?/£>er3 -xct/fr ë/cez <9tfis^c&oz/^céj '73/7'. 3 r==^^Cé/ 37fee 3z z//7^// -~33: /Czezzy zye^^e' y •s C ZA <r SexL 3^3^Z<zy3^/3ez^yzz7l3zt\ 'ds&brz/é/é/£3&c<yZsê3t3 7~£-^~ sZcy/CersAz^ /y e?szé3yy?zy> ??z^'j3^~ïy& s^n/ 33333zy 33z> y ziy nT&Te/ee e yeseeSz ^^TT/Z?'/téA 7y3c>Ze>/e33zé*/ 33 -ccce Ayz^eeyzAZ^ C?r yeeezrA^Ar^y^ y^'Z <rz3s/£e3j'3eJ z3*c ^^&&37^zJk2&. yezzxeze 3tyC^^eeSeze zyA j y&33 3zc3 z?/ze /z ye7s-ytee 33e"eztyésesce^e 3e^ tCz^y c/c I ésc3> ree ec z3e 3~3é/3èc Zi3eee e ze3eec -aZ^iZ^azZ7^3333^ <ee<az ^<z zA-ez^eZz. r ~~~~- Vzezzeeeaz ee-e^e-e~2 7, 3>3sz 33^3 7/zeseze33AeK?e<e2l7zys' 7,. ytccó'yy^-c-e?3 cytz-vzriy zceeez^iee-z-7" e^ce sce-rz. sicZze3y3'zee*eCyrf5 z3e yA^7zeeee?zi€- /AZf ^^ycAecezeie3e Z'zc e3'c zz c/cte>.e;z3 zreyyZzea.re>t z3 ^Ari 3<z irc Ae zz 3z'^^ycz-'c^c/^ cy3z7ezZezzcejc, ,zzseyz?.czz TTc r És- 3e tccr-izy^cc/ -ky<3, sze//r3r/e/e,-aze) ^e cz/oe? zez^& se /yteyTT^zy^&exy c/^y3/zy/<pe>tt'ce 33377zee cz&zscj,- y33e:Zz?z/z 'é'zz 3e>z <7^3/z3e 3ezzze-^zz 3, yzcc/'^ ^ee SyZsjtoe? z/3c, z.cc/T/e z z oZ^sTze es-zz eez3ec eit/seêl^ e/e.3 z7 3 oz ^Teyy33yezz3êe-zz. _e33^zyezecr AArf. .-3'zz 3s.zc c/es' 3ezzz.exzzz-z 3/ (f^y/yoz/yc'z1 /l 7e333/z ey^/ 7yé^ s337z37737^7%- aaa zy3zyj?3333 &yyy 3^eccyy yy/<?. 7 y^y ytcss7/^&3y>? ^77^^yjz7y^, *^^7, /7y3> ?'<rr,, ty-^yyy/ y 7' y /3yezy zc/z /yzs>zzye^^^^zex 71^73/3x^0^7/?? 73 f/ CzreesS'/^wz 3s- ^/SSZ/zzz/e rz/ c/Z^'z ;-ZïSe r/er3j>y /L» yf. e j7 zZe-C-Zet 7e TcJc-e-rz-vo-zeC zzc3/-7x€z^z eceeu Sssey s Z-e,/ y^'^ey-jzs-eA cse-czzze z* - - - zes aZZ^yTzc-ce^-^ esz£y33y7 --~77#s3yy/yy/3^Ws y -cz /zy3-^y j37z? zzz? 7z ze yzc-y ce-^ y z~z"z Z 33~ 'ZZcZezz' 3^eZceyA s? cc c-Si3. k'e -zZ''zZzzzx-fae^occc^zyAzc^yyT'/yeT-, z3acoezzécz/z3eji3z Zs3xjCK. xccac eeTcesZjz z?3>Z e- ^ytf.yyy c ^e3^ 33- 3 ^4 yy?-z3yy zy3c r/^ zyeezze^zyieyyyyzy3. A e yzy-<cy sze ■tz crz-z-rz s i zc ^z c eAez j-z/ y.ee-^z-éz ■e^3y zsyz3y s <s is st/y s r/ y^yéy^cyyi

Raadsnotulen

Roosendaal: 1851-1999 | 1878 | | pagina 44