A cyyzmzAyAr' zyy^y YggyiYyyiAz AAcyzAgPyyZ AjZZPyZ~Z oyygtg /z-OG-&-*z/zZr& /yyyYyPyZ, /ft//- y^V" yy '^A/z/yz Atys/gy AA Ay& Ag gYg/yy, (z&gtz. zpzzzzzzzAy /3JyfcaA//J'5 -yz zzz^zY^zyy^^cz-y/yzA zzjy ^yAp&z>&zA^sg4XYpyYA<^A( z/zz/zzz AZztczz/tzAzzs x fózzyYYGY 'iS' y/gcyy/Z Jzyéé'/i Z?t C^L 'Czz/'ff stsjA/>zPGyyyy Yp'YGY y YYZyY Z/yzygy s/z -P^ZZpAyZYy//Z ytYP^^y^YZ,'^eea/y&o&n tZ&erZ-Z Azyg Af Y/WYy/yAo<A//ZZYY<!' pAzygAAgjcgy^/ z/s t^yy^^Z^f^^z^^zzZ^-3 zZZ /nsJZZ^,. A/y'ZYY. ggygyZ?, /^<?f->'iZ>ts/c/p Ay Zyggy yg sg- A'g/yy Z^Y-ZZZ/^ys ZZsy y, 'y ^tZ^a£y^yzZZZ/s?-?z&/'e: CgAzJ^f7gi^c&z&?2&/ Z^py /yzzAzZt^AyG^ ^zzzg/zygyyP #é,-zy^éxc6^0^0%£Z4&jty<0ZaZg4^aZ^/ ZZz^gZ&ygy&tG&^Ap tZyGYPPYG/PGsyAGpy GGGy <£Z?vé)&/?z<s?é^g£&^^jfL6*?£3f?^zZJ^bé2Zg^t?-^ye*?yéz>^^ yyZyxz■GYYYYY^'^eY^ypGyGyt ~eZ^Zh>^7?^z£^Z^gy^r-zbty/Z&^z/fy^£~aZ$£^fó??y -AéAzZGGG^i ^/A^GY/Y>y Apyy^gygy-yZ, AhAzjA> y^é^i A//-YAiP^^PzYAY5^'ZiAyz^/Y^A^'^hiyY- AA csAy^gP zy&/z'^^%®^^i/, ^TZ^)zz/z^zczy'cys/ zyz/zzz 'yy^Tyz^y^y^ zzyoz^zzcezzzY^yè^zzz^z^ygr-gyzzyzzxz^riYy /&1^Y^LzZZj2rt^?^ YZ^Gp yyZ Z/Y/CYy^szy-ri</ ■■'/r/G/e^zy, Y'Y ZycY P, ypyPYy. J^ZZY-gAA PGGGi A>/f)2yy/ f5^/"< ÉGiY^GeAaïrZ i ^yAAtgiAzxzcAzy^yPAey^c^yeZyzzAA/ ZYZ/^yApZtyZé/Z^yyzpZzcyypïp ZZ/Zsf/Zi '-ïz/ssrAyzj/2ttzy& /Zyytzyy7XY?^y2y?yy >GCY"A{y ynJyZZGZ^ zz, yy/zZé:y7Z£.yyyl 'sz&zyy >-€//PzAy^'^^(z/'/uZ Ytey-Pzyz zjZpYie_fppZYpgPP es f> tzAzy& (z/zp AzzzYi&yut&yypz/Gpyyp ^/cPWz/& ~Ay(zZZc(yr/-&oCGzyzyes// y zyhy/z^joztA-. yyzA^z/yyy y^yt" - ^yYZY^yzy^ yYo^gPygiZy ^yzy^&s?2Yyy<2srz y^zAa^zp, y'yy~^?zY?z^c'<(rzryrypGz^zz zz&pA&GrtZt, 'YZY vrt-eyrtPi/Z t f-ZZepYtêa ZZy/YYIYY y éZZyz/ZZy-O sT-rz^Gs 'YYGt /Z? Ziy 'Zy>CGGy^yéyz(P

Raadsnotulen

Roosendaal: 1851-1999 | 1878 | | pagina 42