J/fu^r >£w Jïï/ y j /é^&z/-(_ ytzéfz f/zz? 'f/acc-P ^cyyózz/y'zy??c/zz-^''Z'z^ r z $y&d!> -~7&cg'y/-£■£■c-^^cc-j^-dg?z) zz zzzcy ^Zpzzyszzzczypyzsszzz c^czzzyczzcyz zl? ZzyéycZy^Zzcy^ trz - yPc /^c e&ycz&n)y'^y^zy/^y/zpj^szZzcz Z~ c^y^zz Zyzcz^-zyz-y z ze <z*ac/é-/i^ a/taiy ct-cz^y ZzZ yZttezztc^ycoz ocZyzZ ZczzzyPzïZ'. -/£ 2 cz/e/zp /Zg-ZzZZZ' Z-Pe? .fczczZCCzo \<2uyycZ£/c/é v zp y Z PP z-cvacei/pPc? z^y'^zz^yz^zeZy cPzzc yya ^PPzzcz?yyyyzzc>zyyzz>z2z?zz?2y Y y z y s-. yZ?Z*z'/dyzzcz zc yz^zz-azzzz-zz/ép zazzzzyy zzczzzP/zyZyPcy/Z dzs? Z*z-Zd >'ZZcy czi Z'?z?PzP zypPPPzcz^ £Z?y y -yyc^ZzzztzU'&y éy~rzó/z,izc yPeePyzcz7*zezzPjc èzvzzzczzzzyzczypyzczy? cPcPz?.7 yyy y y y <PYoCoC zP'éi 'Vc///yzyczyzczd/fszt czzz>pPeci)yp>sScepPzyy^zPP^ yyc-zzpz^-yy^^z^ y^zt,zz>~zy,-90r00z£vvrt££^su*44tPs^/?& pppéz^y&yM^z, yZy.y y,"^aé,- aPy y?z<yy- y y 'yzPpzzA yPP.yyazeczcz/zzy/PP Pz-etPPtzz /^czf zczPyPz/Zz fz/zj yzzzz/PPzy yyzJj&y* ?Zzcc£y ob ^zyz^z^zzzzzêyz^ tyzyzzZ&;zczzzc /?zc yz ^- czzzcc c^z ~/y z z tzccc - y ,yy^zzcztz>ccyc. yzezzzz *&?-z *ycxzy£ yy2 ^y/^^%c^yzyyzzz^-Jzey'.J'zJzMczzz^ciyy^zz/^yzzz^y:i0zz/, <yféxz£y!> /C^Zi0Z!ZZZCe--C>riZZ ^^ZZéy> fji jyyzyy^-^^^^y, yc yezyzz^z^yzyA^cz^y^ny <ydzzy o^yuy?^c^^^il^(^cz^y^cyzzya^O^zzcycczz'- yytyz^yi y^czz fty^yzz 'f^^zz^zyy-y-i ccz^/^yyyz^y^yczzzzz-z tzfla&za^? yzzzzhyy zzccaz /zz" cfay'y)^ezz<z>tzrzcC/Zz?tcza<£yyy?z^z&yzzcczi£zc/ zzzz?czz£z<yz&y&yy 'yzzz/4< yg/zczz/-yyz/y zzz/za ewz/c c~^= -Xzzfyy/yycyO&^zyz?£zny z/zzy s ta >1,1 y yzz-zci z>zzyyzyzzc?zz>/cpt 'zz/a/f, 'y/ézty y>y^ë^/c^^y^/c^o c/y/^zz,zzy-zzy$(y yyyyzcyyyy^zyz, ^Azzztzo zzyyy /zzyyzyzayyycyyyziz^z. zyf^c ^^zyycyyo^yzczzycyciy^ y^zzzycy'Zyz. ayz^z' t c&zzJyyczzzzzzi/ Ztb ^z>yyc^ ^czzzZ e^z^zzyzyczoc yy^ oa^zzïz&rS^yy^zy}^^ cz^cZcykzy' (^oyz^aZzyyyy yy y>zz-zzy^y^y^ 'Zz^yzrzz^) ygazzycy^y, yy ^LzzzzyzyC^zJ^ Z2CCCy>zy^ ^z^^c^icyy^y y^yyzzz^yyyzz/zz^ézczz7?^yzxczz?zy£czy^y^yy^zcyy£cy^y^(z^cc?c^z?^yM)<c?y' yyyzyyy-zyzyyzzz^zzyyzz^■y?ó'i^pzczzzyyyzyzc^y^z^z^cyyz'cyz/z-^z- z/z.y y^Zc/ecZ^yc^Zyrzc^-Z yzczzyzz yzzyy^z^yzzzcyy^£z?7/ zZzz-Z'Z'Zzyzyzyy^zy?- y^yyzzzzyzazc^e^^zzyzcy/^^yzzzzzz jycZz/yaiyzezy^Q/^l^ cc .->./ ^^éyyzez^zc/yZ^yyy^^y^zzzyzczyzz -zZy^-^z-g>^^zy eyzccza(^cz^yzz^yy^zy?^^^^zzy?z^?^y yyzyy^ O^cy/yzccyy^^^zzcyz^y^J ^y^zczyycyyyyzz^^y/zzzzzyyiy^^ccyyy^ fj II iyy>yy[c2szyyyéJzyzypyyzzzizycn^ '- ^zzy>ê>1 a^^zzJey. zyy ^zeyyc^cz^fzz z^y^y^z^^zzzzZzz z/zcz' cyz.zyyzzzzz/x? (^^^^czzzzzzc^^yzy^y'Zczy/^ y^y^zy^^zi^s^zcczzy Zc^Zy~/^zzzc?.gcyy!^'^éZzykyzYcyzrZi£-z?7 o> -° y^yyyyyzzz"êyiJ^cyyyy^zzyzy zz^y^yy^yy-y7^^^? •zy^yy^y^, yoyya^^yzzyyyy^z z^^^zyy^cz^zy^zz c^^zP zyyyyzzc^^ yzzz-tyyzy, yyz7yzzyzJ^ayzzy^iy-zza^y^/ é^zyzz^^^yy^zy{zzzy-y y^yzzy^yzy^y ayyzyyy^yz^ (^aczxzk^J^zz^/yzy^c yyy^«mz^oc?ty% 1 ^ZZ&aZC{%L. cy^^y^yyz yzcyz^czxzzcyc^z?z/^^zzzcz^zzzy^yyyy£yyzyyy^~ cizzy y^yyzzz-icz-cyy?yyzzy/yyzyzyy2,yaczzz^y-y2éy^ y<azy?'tZeyayy' .z*z-y rz/%:z? '/z/sy z&z Zys.cz?. ZZ-ZZZZc-czy ycz^yc^z-z^^y-j ^z^zzzy^czy syy^zyyzzzzztzy2 <x •zo' V&€z>y„ ó^ezydc yzzyyy zyzJ/i &?zy^yy£zz ^^yc>czzoczyy, yzc^yyzz'y?zzc^z/yyyy cy<^zè> y'^cyc.y i0czyy?z4yzzz. yz&^cfzz/y&zta^é) cy^y^ypC^yyygA^^y zZZy-ytzzzzaczzcyLczyOicz<?yy^zzcy?zyf'' yy^yc/yz?zyyyc C y^zzzzy^yzyzyy ^ZZ' ZZZZZ/j Pz^Z &?z£PzeZ& er'/z y^fL. 0^2OZ ZZZ"?ZCr ZZ cP ZPZZz zczc?*' /Z CZzc zzczzzzczy, - ~y' «-: - «-"*• f 'y'? 'j f-ezz^e^-es-s"c-tzcz e^ccztzc^-/ cz~^i0r~r~ Zcy ZZ?sc4? Zc/ Pp cz zz-zyPcP CPzzzZzzs z'^/zzPiZzzc ZZZW >Zzzz>z zc zZ ZzzaczcZzz- \£ZzZ CZZZGcZz/zccZ^Zz Zp> ^^ZCz/'yzyyyJ,ZZ^^Z^yt^Z7yÖZ^ZZy<c^yzy P^yx^'zéZczcy Cz/'c-zyzZ'ZZZriyyZZcycPzyyzzPyzfcC-^^f'zyz-'ZZz/z.c ZeJy<Z^zayéy^^yZZyZZ&?zyy -ZCZZCf' Zz^-jzizzy .yyt^yyzzyyzi^? yz^ëzyeyy^ZsZZ-izz^zkc&yz lafzM? Pp dy^ZéZZZ-(Zzzs y/zZs^zJZzz ZZt&zZ zb ZzZZ-ZZiezsy.&yZ s'ZZZ zz ZtzZ Zzyyz^'-^l^ é-eJ^y z^ éyz /z^ £y^t*^ry^' y/r ■-ZzlzZZyZZZ-yZyZ, yZ/z?.Z-SZZéZ?Z /ZZyzZZZZZ+zZjyzzztZc yzzZZZz^y^ -■Éyzzzze ZZ2ZZZLZ s2.Z£ZZ2 - ZzZzyZ^y?^ ZZ'ZZZZlZi ,z<?Z>: cc Ó-wZ^ey^^c^c-Z-yzzzz^Zyz^eyy^Z Zfé^yz^cy £-ZZrZ Cf/ZlZ^Zz/^Zzyy cc? Z Z:'/<Z zz ZZy^y^c/ /Hzs-c - cTzzy CZzz-i ï-ZcnZs «^2^- ^C- -■ ^T-ï-rTpr^oi-yr -C-ty- y yy^ ZC/tZiZZZZ&Cyy^'-' ZZJZzz y ^zz/^Zz^C^yy^cZ^tZZCZcTeZyy y- - ^ZC(ZC$z&tXZZCZ/ZcZ i-Cccty yiZ' -y/ ZZOV/y, ZZZC H rjtf.i 7yy&yz

Raadsnotulen

Roosendaal: 1851-1999 | 1878 | | pagina 36