^Mt y ^yy^y. V y y •szz./y// y -/zz zz/z/. /y y c^' z/^zzzc* y /y&yybzt^zz/y^zYe z/-/ (sc^t.^i. (sY^.ble. yesz-züzjy^ yy^y^c M^zi (Scz-t, y~cjf z'/zz 7c •sc saz ssssr y/7" <zzz &A zT^/czTe*-/ z7zz7sée/Z z^ó 77zc7zzzzrZ„ ezz&cz- ^-ec-z-ezZs Z\ é--sz~ zz. 7> //zzJ^z^zJzz ^^t&y -Ziczzz zz^zzzzz^s y£Zzzrs C/6 c/c /zis/Jïz/zlz' zf/$£z^ycCZjeJ/y£cZ/tezz^zz6£az.tfz&zZs /&&zzy'^6^0 ^yyjlzZsnJc/z/.-u/C/Zzzzzzzizb/£uz^liZs?y/ZczzZ^ZssJZ9Z 0^2£Z~ZZ'Zsz/zzz c/z/^snseyst/^//Z2yy^^M66CyycZsZZzzzzzzzz^ /Ms^zzzziszz tz/zzzz/ yy^/^ZAZz/ z^sue^y^z'^zzz/ y y&zzz Tzz /y^/Zi ozzzr//^ ysi/ct 6/ ^>uzê£ü /2&/ZZz Zs/zJ^ Zzsocozz- ^z-zz/zsss^. /uzzCz-z zc-tz 'ezzzZ/Osyssz ZuC Z'z/z Zczryz&gzzz yCóezzeJcx sz LzC~c}/ a xtt, &Zué %zzz& -Czzi o/zz z'zzzzisz/1 zyyz/. <3 y^iz3zHzJ!z^yyites?uJ/y^ z/dcerzc/z^^ CPc c t. X u'/ y^CZZz/z/sgzesTzS y/zzz c^czy/z^z^yzzzzczszz y yyy-??y,' y^zz z?zcz3 /cyyyeöz?' zz^/tz yy^iyzsz>'~yz3xzx>?-?s z?zz3cz?/z?3z yy^uzycy/, /cczut/z/zj c/zyyynz /y^y-ez?//72séyy y/ zyz^zyyCcZ-zrzc/z/zzzzsy ^^ZZszs Z^y's-A C&z 6-czzz/zy3z/y/66/zu? Z/ZZsziy CZZzyzz^ ZzAzZyiV^zzsYzCzzszsyz/ZyZszZ/iY^y^'C"A ^££^6,. /3zZzz>zzyZZ/z-sz« 'ZocooZzf1 y^^3ts^/lzz>cc)C^y zsuy /zzzzzrt^A,/ 7 s^iz. - '^Z-Zls-zZ/rzZ //7y ^^zzsi yz sZsscJy rl/ OZZTzrTs XZ- V ZIZS/'Z/ZS Zt£ yA/T dcede^i), <?cos/s-^^s<rA/s> sas~/cj ^-Zn^/ac sa z st /7' ru /ze c^Zs zZo TccZ&za Z/Zzsiz-ezZ/sCcsszzsi TéTc-ziC^ ZZccCZcza^ z7c& s zzces .zz-zcZcsye^s' &ni -^édtuZyC^s?uZ sU^czzT^euêy 3r --/ss# s z7 .y, ■>-cca7z7z css c7r,cz/7csyspcs-7£/_uj6 ^sss/'r/£/ée- 'JsyZ^'/sïé tZf éJ&rU sczzu/csssszACey//) Zzssszzzü tf swZtSs? SS AS? yZ^szuZ^zsz^z'sUyPCCzzzcs Zzzc ZzZ/ ZZ/szsuZ Zrzc/z-si z77z sZz-gryuTisx yjÓZ/£ {/e ts 'cf^essz/sa ^é/i Cyczxzszszs7ysC7z?s*/>y zzscs/ c/zecs fsss ss-syy s "f £s?-c zzez/pegy cTcZeZ Z/CzsaZz ss7 y^r/yS''Sy-s'; z/£a/Z?7s' lfó,&CS^CsP- zToccesZU ZZCsTsZ Zsy zs CC Z ss- -rfzc ss/Z/ ^s/ '-^Os£- 7^?&£s*rzyy y/Z czf/, /ZZ<zs?yZtocs 'c7z z/z zzzz^z/suZ/éTccy ^7^77?^/7zy zz /Zzzg/Z^ysgsyzuZscz^s* aZZZazTu s-y/Z-y.sZsrysAzSyy/Z/'z-s'-zzzCzsa/^sz, CZzzsaj /Zzzzz3s/-7czzzy 7cyszcZz-^ ZzszZ- ZzZZSZs/Ztz-szZ/ ^ZzzczZzz/zZZU cyczze/i^ozzzzszCzz^^ss^zzz/Ts^/cu^oZzsz ^yZ'7^/zzAzrrz%£s?j ZZZCzzZS Cl sC? C /ZZ'Z>ZZZ£g/,Zs2sZ zzzss'zZ y^zzAAZ^zé7sy6zsis7 'ssZ^Zzs ZZsriZsZ Zs/czzzTzz yz3^rïZZlsCyZiy^cn£s/z/cz ZsZ/Z^oczCy^szsAy Z/TuCz^" ^ZyTZ ZZ^s/A^isy yzZsAiys?^s7, zZ'CZzZui 'y/Zu ZZZ^^'ZZzTuZCsZs zT/ZCp-zTs/ ZZ/z7eusz su/ y/sss zzjz^zy^y^sy^uz, ó/zZs' s^y/z Z)/CZCCszTez c/ZCZ2z7zZ,Cl/ZZZyézc^yéC^zi/s CususuC: zzzoco/sy Z Zu 'ZsT- /ZC-CZZJ^ V^Z'lzTcT'jZZ'S IZZ/ZZ Cl SSASSSAS ZZslZZZZcZsrCuZ iztZZzis/iZz-rn Zzi </zuy' yyezz?zz.s,.y yy/ts/^-/Z'/zzzzrz/r--&ZZ- /^y CzzJz'J'/ê^y^Z^zzzzzuz^y^SéAsizCzs zC^Z-ZZZzyzsuys's^C/6 CZzs ^jAzÉjêsy-Z^jZzCZ-zrzzuZZZzi/y y^l/zsis/ZCZ/SZéZn-/st "~s d'^Z.Z../?/7 ^Z Cy^zzy^zz^uizyzczs ZZju-, ^eszzbe-ezz^s C^zéz /z-zi/f/z-siJ yy//szCsiZzz&z</??^ S Z/ Z Z tZ z, zsz. ZczzzzZ-ézczz/g-zti, y/Z^y^/Zz fz/ézns /zzzsi/ z^ziyuuZs^ysZ/zz-y'-Z'/e zu £/ZyzzuZZszsz//z z. s s ■ZZZ. 'Zzs.scz Z UZ Zuziss'LZ/ Zasiz z/rz/szus-z. ^f-ZZZl Zs3z>-ZTZt/£Aisxsz/3 OZzxzn/ zz?z aZ^ GZOZZZZZ1, ZaZZ/Zs?TZ/ )i y^zuuz^ysz^yz^ sztzz^szz'c z/yy^ zydz/ ^ZZZy^yZ/^gssTUZzs/uZ/QZsZz/sZZZZZCZZd/ ^yy&C^yu/ y ^Lzzzz-s/ G&Zszi/Zt/uez /3ZZ//Ae //C Cy^ZZzzZy^ts/UsoZszzzszuZy1 zc/s/suszusz//ysA. Zyy?/C/z£A-Z^ZU/£zzC y^sszez/s/y/CZ/yuz/rjUssA y^y CZZXA^cssv y^7ZZ^^^^Zzz)yCs-Czz£ZZZZsZZZ ZZZ/s zZZZZZêsZZ/ /Z v/ Z^ZZJZsz/zzZzZZ/zzuuz-êzzzy C/6 sgsziZt <Zss ^Z/Z -ZZzs-S-Z'Z su' z/zzi' tS-ZzZs/t <Zs" ZC&ss/ Zfz j ■Zy/C-ZZUssil/s'^lZ "U-SsZsZ/sSZy 7u/-Z<ZZZsuUCSZzsSUss-rjZzCZZsu -ZZsUSsZ sssz ~u(!sXQ/~Cs. 'ZZsz c<67 zzzzzy/zczyy>7s zss^ yyy^zu^yzzszzizy ^v?^. TZzrzz 's££ t/6/Z-zrzZZz67's"^ULézuz3z^z663?yy^ZZ-Cy?uuiZ£szszZz/ozGzZ'-<zZ/ ZZz- zszzsuszsszZ- zZZ-^UZZ ZUJZyZsi_^ru. CZZzTzZzTz-ysys'jCzu^ ~z> tl ^Z'Z^UUU^^ZC'Z-ZZ^ZssS^Z^s/ s/^1 Z>3c~C~7 zTz-y/^yfyzZsZ^^szsZz^ZZy^ZZuu/Tr^^z^T^sC^ Z Z J7rzZsU/ZOS'Syt/^-su ZzuZZssZaZéZs-Z/ C/tZ/t-Z gZ Ztg^wcZz 'z-r«-f^r ^ezzsz

Raadsnotulen

Roosendaal: 1851-1999 | 1878 | | pagina 29