ff'v- z/o r Z: ~y^ A-.y.Z - yz aa/ZJm^z x '/y// zi v9 ZYYjyy zzzyysgsgge -? P^oppyiY yZYXyriz y/P zAzzMzZdY/e/éPyyy/ AAzy-ezy Z'"r yA'A'Pzzyzzyzzzz-zx-s z/o '/APpZg'.JrPP 1H' H aA/p <zz p£ Ailz/zzycZ zPzz-/'zXy AA Azz7.'£yf Y- -ztz/e/ AA Af /z/zzz' èi d&y YfyYz^zyzz zce^Zz'Jpzm /<_yyceY Ary-yJ Jzyy^Pzzz-zZzPYpnj yzz/yrZ Ayyyy'Az YzYyyyZjzyZ'Z<' Aé'J'/zizPtY>zzx jg-y? zJzcy AAzy; y zAzP' Jé/PpA^ z/cz Z-pYrzzye-P y/z-ZzA AA/ 'Y'/C/^^Ó, ÏSzz/A/- Y^yz/zzzy^z zzyP. -S-n z/y Az' zAzYpyzy'/YzzyyAy y/ycz-yy Ay'-a - AP/?y(2y^yzzjzzzyyzY 'J?//ztod2/zzyyy zxjPzAAzzzzYzxyy zPeP P/PriAppgP AAy/AzzJ - //yAAAA 'zzzyzzzozzcy zPtxyxgyrxczyzzzzzzz-^eyyzAyyTzyyyz-. aP Ztts/ztü&tzJ. f ?'- Yé~t>ï' aé^.- Y/ZZY). Y/P-gr. 3zrgr Yz, P//7f. - z^eAy AAyxAezze^cAA?2Z/ PPyJ^zAzAyy^ zAyzz PpAz-yyzyyp zzA Ay/ ZA■z/Z'Z-'vt> Yzz'z/jA^AzzyAy'z/P /?y* Azzi- xy' zAAY>yz y-/ J' "Pyy J' AtzjAy/PzyAAz). A ■YYyy /y yJ fYf /sjyJ' yzzy/y- zJy,/A/y£y£^j //<?ya ó'S éY8z9. tëzYI-Y/A JA 'y zZZzzyLéA/ YeJ'/A^A^ /YYnytéJiézJzzx/JzYyeryz/AyJ SAJ /yzYY-Y//zA/zA/yyi J/^rz z'YZYyi Z?/AJy^yyg^ezYsTZzx.a/? YP-/Y Jz^yYio/j /z? yJ yaz£>ynyn2<m tZ-y-Ly szUY.Y y z.v. -zj.---. 9o(Y. ohv."\.w< z*' É^Yz/cYy-CZ zzzoyoi, ■Y^sc/c&txyZ c/z^ZZZ AsJe/é/szZ yzYz/Jyyi^WzZ zZ YZ9 - ^yyi y/gy Ayzy&zyK» AzTzT Yf. YYJzYy 8Y 9>/Ayy:y zjZe^ Y/zz z/e< zé& Agyzz ZZoz/yi' zA^zz Z Y/z//Jy/ Y^y y^zy/y ZfA/gyrzzzZ-'-- yZZzZyA/AA^J^yzJoZziJ yzzYeJ^-Z/J/'YzSyzZ. /z/zzjy Az./AJz'JJc^ tz^ezfé!-yzy^ jgy>?s yzyyzjy/zyyp. AuyJ- /zzzyy^ J/^ Jyzyyzsz Y/yy jL'-ytyy-ryy/ JJy/y/ ^Aa j/y J/oz^^zy, JJyyrtr JgytJ gz-g?yJoJ JyZyyiYyZyozyzy'jJ 8Y/Y/I - z/yg /zy'z^J'Zgyy^yyYzJZyyzY^yt /YzzJP - ztzy>z?-yt e-rzZ jfgyrizy J/^Z))yzyy/7/~z//i z_y z/yy-Z'eyyyyZyyy gocyTyyYz^- ^y/yy t Y yz y A(Jygi8yAAzYyiyjJy/y'Yzoz/y?/ytC^ZYJzyZzZ?Yzzzzy zAyy- yZY)//' zyyy/yz^(*^yz-AAyj ^z/J yh Yjr&zWjZYzjA^é zY/yzJ//^AA£Y JJ/-A. YZZ^zA I 'i - r ts A^ AAzjZYY'/z.// yzyygzy?/y zy/zZ Z 'zAy YzyzfAyY'zyyg Yy^z/y yyAA/zg y* VZ7Y 'Zyzyx Z'/A z y yY' ..y/^YZ'^y-yAjyy A A '^^éèg^ytzzxzz^zzy A-^^^^-g^^r-sZSzAAjgyyyyy ty zY yy^yz-yZy-yy yY A Y ZS yYzyPAy Y> zy/z> Ayyy yyyAxzy zyz' fA/A/i^O YY-AïfA/yS/fi-y' /AyA '^AzYeJ/ Y'^-zyyyyygy'AcYYzArZg1 /Y^YYYy2//&/yy^0zy<yA. jAzAy^^/Ay''/z-e A797TL YZ/ry Z^Y/ zyy Az,y&g?z /cf/p -YlYyzy AAzz/c-az o/ yZyygy 9ZZ£. Zzr y y i(Z( Z (YAz AyYZYZy Ay^ zy y -^yg yY yyg? zzY? zzyz -y AA//z/ A./Y YYYy'. Ayyyze Az >yy* /AL-y-y jA /K JAP*' :izr 37/ /ézztyAytzy/ A^A J JPA/AyP. /yyAyZy Yfcyy? /eYes/zsyryrd yY YyZ z\CY/zrT-gyyu YY/zJcozyzAy AyAy- zrY>yzzZ,y zy Z/ y/YpyzuZi-pP A -Zyz Y? YY z* YpZY AzPYpytz/ZZZlzZn Y yy Sl ót- Zcyy-zJyZzozzziY -&-ët Z'/YYyzYYZ ZZ' /WcnJ YZz/Z ^ZZZ>7z6&7Zi - - CYocoP o7& ZKzxyriyz z^rrzePZ/tYY^zAA? y&Yy?zyZ£yzz rzz/ezy /zwzZz/y yzozv AP ^zzy AAzzz/yyj A/ o/yAz/yzAAA-/P zy zzyyzyzy(g(/iy^'?zypYyy?,ZzZYyy ZYyzzz/zyyj zyyi ZY-ygztrt A lS/z zjygyyzyyz zz&c <JA yA f>z-riz//tj£j, AAyyz y/Yzyyzzyyyty/y /CzzY/ys? zy/r 8yzyz^ yf ///AAjJAY/r^-Y/yr&a' z/yeyey </&y?v Y&xA^seyztyyzAey^ yYyJ^Y •dyc/Y-z/A/g. ZZ Y-Jzz/^jZrTyyr-z ty jYJZZZJZ' y^ï/zizayzvoAz yyZy-7/ z/rzyzZx/P Azyy/zcxyyY ^£<7Z/'Zytz&Z Je^^ouizyy/AA'^/ -AzAzZ^yYo^rJJzyyjpzJJieyriY,?^' //YZYzz/-» ^êvi/Al/Zztze/cyqz e zYgy/" /zeyyggLayYz/y^zfoz^zrzzYy^yiYc-cJL /y oYvycyzy^ Z>- *i£~ A Y l '&?-tyYeJyJ Y/pZyyyztiyz/^ J/Yy z/y> y Z z/EyZY^YZYyZyyzyyzy/z Yzf YPYxzyg z/yz yzyyzYtJeAyyy/ z&^c^ z/ey^y/Yzyyy/JzyzzZ, /Yyszxyyz/yYY AzzzjeZp/ JArytrzY ZYtzy-nJyyoZyzt z/ynz '///zyzyz//Jzyy-yyzye zy ZizJ/Ayz-y'<2Zozyy YZyyyzej iAy'ZY^y/^-yy 'ygizyozcz-^J^ ygyY/z,z yyzzycyy'yzyg/yyyzJ^/^y^ggyZ'yy-y^yzjyyzz yy-zzyz y-yz zzYy/yZ, P-g/yi-Z -Y~ZzA YÓyZ /Jz lYYuzjzyJ ccsz/z. i 'ygyyz/Y'Y /J^iyAy/yyYyg yz-Z/ z-szy '-ZZtAy/ 7Y'SZ ZZzzzzy YyYyyziA^cy'yAYzY^zyy^^^yy yYyyg /Yy AcY ,y yZYzAyyy oAy/zhY/Ji)/ zzyayy zzy, JfrZzz&yAyA yy" zAyy gy-y A ty*' z/Y /y Yy zzy z z

Raadsnotulen

Roosendaal: 1851-1999 | 1878 | | pagina 24