fy/<3k s' 7 j' y y sZ/CX/n/oZeyzz) y3-£-7yyj7-z-'yyyiy7Zi/ézyTyTyyyz /ze dezTtyex^/vy&zyyzTTZyepzTTt) GzyyytTTzyyy/ Z7r oz£/o7zr/ Zht> 7e^<rrz7éj yz/o eyrz/yZ/zacozyezfi o7y (jTr/'A yyy/7<y--z.SzTy'yyyzz Tg-Z zy.7ypyz^^yz-zT^^TzytzezTó- ^Tzr^ -^7^-^èTzz/^yy/zyyzyz7ery~ Z^/o y7y7z' e-y/Cz TTzTyzyreyyy/ z?:// ^-z~otf73^z y^zzezzy' (£cdc 1^. /ZrozyzJ Z?Aey? iTy-Zy/y/Te^^yTeyz) G y&^êe^yz^/Z'GKzz^/zey^-jz4zzzy'7/7zyzyj?y &&,2j0Zj77n&&*7yg/eyywey3j 7-7 zyTeyzy (SkvÜ-iZi Clvt l d. 7yy 3// zTÓ Zze yy y ■/y^T^'-Te ^1? <C?^ ztT/Tezri/zZYTrz/ 7l777é. -£ Tfóc/e, ^zzx/TJA^ C/^ TTT^i^/zzzzxy/zTTey (Zzyxzyz<73s^eyzz7zT^-^ey-z/zz^^yTz T^-yT, kVof. *i yg/CZZ^y/y^Zyg/ZByezZ^^^eyp^l^eZyeyy^^A^yz/ yy^yy^y^ v&SGCGCzzj3'6 dé-y-n/7^7 ^^z^zyzzP T&TrZy CtTzye Ttbrzs'yyn Zy/zy ^3ey- yh7/Ay77//-A, ^w»/v; -^/y <77yyy?y/y ziï: z~ A^ty/r/ez y' /z 7y fey-yyzyzycy' 77zy77z^yzZ/7eyy2y ■-yzy-yyy.',7J é/'&y fZ Z/OZXK 3//)3 Z Zt7 Z 7// ZZ C7Ó c33yy-y7^3x77^/Z/0Zy??y #yzT?yyyzry-ft/7y~l£r&ze^-y7-rfy/,. 7 ^7/1 7-3/zzzzy' Ay zZzTy//Zzy Té-yz yyzzyzz/^3 77zzz-yz3z}/z7/yy'/-z zzzzzzyzyT^TT) i(yyi/z77&/ eT'^yxSfC-y^77y3/, ii?C VtT 15. /Z//Zyrz/#?^yrz^ZGZ??zZ£yzr-^y*yyé>Z?&éy?z7^lryt^ Z7y~z7z/eyy''J^&yzzez7i/e7 77z</yyy?zy zx- y/zTy-yiJ zxzzz, /z zgZTl^^ ^TzT^y/^z^cyy z7i CZ y^C/'rP'Z^éyny' 77^ZTZXy7^ <#/^z3zTLyy/yx?~7y7z&yy Zy&ccy/y&Z'/tiJc^ 7/y/ys2 Zytrs y7yyyyZyly yry.<zsy/'/, -ZTroTey c7é%£yy y7j eyZyZyZGCz/e/t-/7y/^ zTyyyyy Z)Z^/^^/y/yrz^j7&éz7' jCy/yy/yycu yyyyy y^yny yZ£yyyzoiyn 7 73yz^yy7eyy7/^€jeyz7ozyi/-z-zyye7/&y /^iey/3 3' c^^^€^Z^Zy7Acs^)C9pyrie//z^ZZpc€^zy z^c/e^yTZ^ZzZT^Z^y^ /^y^ ^Zkyy?y^■£/Z^xTZy'/z/ïfieyty~^é7 y^/yyyy /77£/ 33/ ZyZ/ry/3/ZZZZZ/TZZ-dL/^^y ^Tj^pé^^gJ^oGC/yz^^ZZZaZyrZ/ £e^tje3?GteAz£é7y?yrz7>yz <y >rryy777T^7tf-gry(x^73yyy~ Z^ÉLst/yTTtyczy/Tf/fr y/xre&z/Tey ZZ7/3/yyyyyy~oó77' 37^7 ZyTzKy (X■XGy&f3yyüZ/>-07pdoc#-?*u}/X?7GZ>^y'Gg Zy^Z/Teyyj yZ/tSy777z>Zyyy^- 'Z/Zyizy zT/yfzZTCT^'Z/tyyt^gyp?) /yZyyZM-é/eynyyTzyyyZ^y /é//yyzy?^yty X7yzey~zz77yy /TzZGr/zeyypy'. ZyJ^ylT/^A* eyPcJ^G/oyy/ z7 T/'/ziSyyZyzé^ 7^/7 7y7t^77CzT^77yg^z/zTP ^zZg Zfc&zz£z.„ zzys/y/z/z, 'TYey^yyz^z?--ry-zz7zy>e7/ZP/jy' yeyzTTypj-y-zzzxyrz CTtT&ZzzzyTy zei-7 ZzTeyZ" Ott)/yyZy7^irr7!-3y~y&yyy^£>7eyyzX ZXOZyyZ^&TT&c/zTyyZ J2yrt/ -yJ-Sz /-/^ Zj/ozyzy ypz/y ZTyg/ez/ë-y T/ye£jyyjy?z/y/yA7z7-zj7y7e7 y^Zz/Zy/zyzyGuyyZ/z?s/7-/'(y^/zZz^zzzz/zzzy ZzTeyy/y-//^y7&£y7 /3/- J. '/Zyy/z-x? z yez zoZy 'zz ZZ'/c-' /3z-e.yzyz? cs/^;yT/pT/yf 3^3- y yy y^ 7 3y' TTy/y/Z y yyey -Zyy/y^/Te 7~77 3, 7y. szyyS-ésyï/ (z /3z>rr r/y/y/, ^ZZz^Ay, Zzczfz/Jf yz?/7. /fa-/z T:~y 7^jffM 7zzy(Yzyzz, ZzéeyyzS /frczyp T/zzzy/Tze-^y 'yt T^z' z'7 y y^T^T^r'^ZZ/zz T^yzy y/zcz zj/yyzJ, Z/zzi-~yy>zyf y^zzz/zy, oT/z- 7/f/ yy y/ ZT/^r è3?c Z^^/yz z-z/<yfyZ-z>-yz', 3^3'Szy 77 73éy 'Tt.z $yrz zScyry?/ z y 3y "^Sy/y y yzyzzz z y y y/7 y /y: y zyyyyy7 y s y7zyyyzyz3yy7y/,_-yZ/yz '7^eyy /^4^ y ^377?z/z?3y zryzTe'yZzy' "3?//TyTzzzr zzy pyr7 A^eytyzzTêyyzyjpyz z^yg/yy/yTTyji yT^Lzy^yJy/yi-- y/y/yzTyyé y&z)zyz?7/ y z/Zyyy A3y/y yS/y>y 7/cyy y^zyy&eyz^e/^tyy ■^^y7y/ 73z,-zy3)^^^Ayzzy^zezzypy^jyey3^yz/y3z77^/3<Z'Czzy7y yz?/è>^zyt Ty zy'zdgy /-/.Ty^Tyy^zy z7tyyyy? izyj?/3y zzTe-yz-Z. S7*7y -T^yj/s-Te-yy ~77£y/zyz, z/zyxyzjT&c^y 3&ysez/z7^rzz>72y/ya- yy /^vou>z>rj <2y ,e^^/Z'é/)^ex^£yy^/y T^Z-ZzzTyy^z zTf^ ZjTy/fósTyrriysyrzeyye yZyz2Zzy-yxyy?y zz7g GZozy^z^-écc^sTVZ-O-é^-^é^icazj&s^ zZy/tzyt^ezzi^ ZT^/X/ '^Y'Z^- &yz/Z>7eZ 7 3LpoZ7z/yz/ozyr7 7£7&3z7zzyzzTëz 77zy afyy - z?-z?y '77c 'c7yy/7~yi/z yyyyyyyyjAzzTz/TTyyTi Z^Éy/n^eypy/eJ ATAyy/y/zyy^yy-izy/yZ/yzyéPzTTyifz/^yZ'yyy^yyyyTyyyy^ yyyyizz Z/yyy ZZ ^9Z£yyz/. ^-z té^ZX9CyZz/3p Otj2s/y'yy: yy J'Zyxyy' yTzzAyf-y^z'z^v^ 7/y7/ ZT^Ó ^7-/y^7^/7yTyZyzXyyz/Zyi7zyz7^y^ê7[, ^yy^jyppy 7/yz/3zzy z7£3/^0'3//7y^yza/ji/ TyT/'ZZ zhï f /A/s*/yy/^Tyey/^zzyzeT^ ^yyyyj/e^Z^yyp^^yye ?/y tT'zzz yypyy zy yyo3p-yy 7z> 7^777/ ^T'/yzeeyiyTz) TTT^^^z&zzy Gzt/ .y^zzzyy S&-. yT72GC4&7l/s/ tz y/TTGZycz-y-yzz^yyiy-z^/ZXy/yl/yêsiS/&yyyypy ZZ7yyyyygyAyyyx_yyg./'y-y7. yzyyyïTf-^'jy Z3^3^77~ 7 i?/-o/^?' Z/^^7 c7yy y ypyTy..- y y^yj /y 77y yyyPy y/yy y -- Z^7y -^7? ^y/yy,- o/ey/yy écZ-y? /Z 'jHé/SZ^Z/ - D V-zZzyzyp. yTttyGV^ZZ Z7e y/ 7' zryzy yG/ éhz —z/7léy'yzy'/yzz. ezye^y?y'yzyzyyZz^y'y/ 'y^/yyzjyy^'y/z./yy/ zT^y/ c7,/Z/-y y y,-yyz^-zz7yZyy/y73?yyy7-/z7s c/zy yTy/yzyy/yeyyyy ?y yyyyóy yy z7: y <y-^^Zzyzyz^-y^zy&''-yy'~eyz^zyy'zy^yy '7zyyy /3. /z73 zt7. z7Z7Z)7zyyzy zyyzT^y yzZ/z2z?yy'7y<2y?yZ/Ty '7yZ

Raadsnotulen

Roosendaal: 1851-1999 | 1878 | | pagina 22