**if£ <<T *E» Z/a yy i (£eX. b. CJfzEitëX y 7 7 y 7 v y y <yfr JZJeccyrz/*?. /y £uzE$érv tffcvt. 2. _y y ^tvk. EJÊEzx*. yy éz-yZ zEzyZ £^£Le^^iyZ^JE ZzZyëEzEZz^'Z z/y cy Zg yc 0\~<Jz. S. Jz ^E-êcZlcocrzjEo^Z EEzEoycZy/E Ezr c/f EznE??#' zEkzc/co* -'S?&/&■-■ ■yzzyE/(Zo zE-< Ecc EcyZEzyyco- </c>Yg£éizeozzy^YzEyz?^^ /Z^tC-zEEzE^ y?0/YyZCr£c&?za/£j ZZCCOZ<EzécYYZ&7i'CX-^E yEoooi zEca ^z lE'EEEzy- EZz cz - zfazyy - Jh~ZEy - &TEtr:-- <Ee~z-z^ - é/ZY ZeEzz. Es~z z, - E//Z /EEE -~ y EZZtr. - Vzz /ZrZz- *- EEzz. /zzr-- /zzz ZcJ J2 - /Éz ^y, E?&Z EccazE, yZYytrcEzéyEcïYX'y*z^ E^ZEEp&O!- EcayyZy yZZcocE E'éE ZE3~cEE ZEoZ, ZzycccE'z^y/Z^^ZYcEiy^^ EEjT~. 'l^/^Tw4x£i/--é'/ZE> ZzZyEyy-ZZZEEy?.- S^E'Ezyy £- E^/- zf. 'Z /^r x y yy y y ^2^ EEzro-YeyyiE-Z1 'sycEEEzizEcYsyEEzkyy zzoz 'oE zEzE -^^COOZZ yZly^E CyZ^c^cZZyZEoCCZ^Z^ ^z^zZzfjE£Zl/Z^Z^^y/ZyacEE^êE/e£È'iz/jZ'yZzéoZyy zzEgy Z^jC<£2^ yE^'E^oezzZ^znëéyEEEy -Azz-ZzEéE^/Zey /7/,y^f -ëEEeyrv ZZozcoeyc-Z Jëoi' £co.YEyZcy zécZozcZZtEzzi-y zycicZ-zytEeyrtEn cCyZ/ZZyzc Clv t.-i. z/zzrr cEeczZ zEEz/'Eiy>~z£eEz-éis /£eycZ ZyOYzEcCCZ /Z-YzEé-j ZeZy/zeZ/eEE Z-O ZZE ZZoEzE' Si Z-yE/EZ- EEzZ^ vocj cEa zi/z-rzYcrzycoy/ '/&wa^! EezZcE £ctjéctyri/Z^EE ééy^ZZ^Z-éZyZ'y/E/" ZZZZ 3% rE) zEyock-Ez £e-EE>y zé/cE^ E é>E - EEëCT EjCyyscCyrE yEZj^ cVy 3, "^éEkyOccxyci. zEZyvq/ cEêsE^^jEiiZ'zZyyo/yZZyé.-c-y-EzE/y/Xy.yyi Zyy* &Ze éji-sYy ZyyyjEyf/ Z/j /zC-y-sZ-i■y^Cuxyy-E /Ez-yéë£yZ -<Zcf Z-9?yyy/f /-cZc' y^yyyyZ Z-yyy AJ^e^V-K/ /3z ZlLy CEzE y^ Yoy-y^yzJ E-ZsEs'ZjE zEey/ z/ï: E ssYjyZJ ëyy/ ZEE ZeyfEEëE Zë Eï/<E zEgyy" yyy oyyyy^E ZjEc zé^yEyZYZyyyy Z^EzEryy yy y ^^CYGyE Zër?yZEey të-C/yy/zEc. éë'Syyyyyyz) ^y-s& zEë.J <2^'ëE/ë^'yéz- zExvosix-oe>riyiy-z;EE £y-yy zEeJy. ytZZ^Zy/^ééEyeyYiE^ yYocZ-EE EZE/y e. £y ZYEEjPyEyYZYZyzE/2/ yyyyzyyYyxyyzEEy/ CyYYJY'-/-e:>y-yrzj zEe^ CY, /Zie EEzEeE££xJy/Eo^vJzzéccézi 'ygygj Eyyv yE/ceocE- y&OYyyE -fOCC y^/CZY/iEl'iyyy'ïCOy-y-YzJc'COe/ceyyyycEj z£Z7 zyYY/YJy-yjeyyZYëEE^jCZCYrjEY'yCZyzY^ ZZVCyZ Zc^^e/', EeE^Z/^/ E^y'ZZZsEzZeZ^ééyzE ZzéZ£yZ^ZZcEEYCyyY^£^^ZZ-ë/C^^/CycZy"CYCcZZ&yYCe/ yE^- E?„ &/EcYC/7Y&9yyyy zCZ/Cëor^y>-yycyyY<EEEcyyzEyczy'. EEErtE/z>Y%<ry £yycnyyn> ZcZcEcZéyyz//SCycEZyZ y @C"v\3E£. ^EozoZj?ycCarE/yEcEEyytYy yZO^y^Eztz/'yyy?,' ZZyicE. E EëyCEccEy y/Êzzé^Sy-Z/Y^-ff -C/yEy 'Cly/£?,E/écy ZEcccyycEzEZEcyYYy^z^ypZyE^yyzyy ZEz- ay oi yyyy yyE» ^cz^E/tz^Eeyc^nZ Z 3^Z&rr&cccxzfl^t^EéhccccE^sVcyYyYcEErZ zEc^eE/EzE Eccc OYJiyéj^Yyy/^yr yT^yyZy'^ ZcEtE-zééc--1 CC-y^sZcEyyZyY/CYyS?y/ CpC^cty. (^j' zEëy CC06y?YyzyccEE*Cyz^ f/re //ZYo c/c yZacjEjEzEEEr^/ZcxyccdEyE/Z-^EzczccEcE'/ézEceyY^ Zo cZ^J^Zyo-Yeyrz/Zey /uzy>v i ZCZVeyZ-èCZj yZZZyyy&£yrzY J2y?ZZ~z/C' 'Ey - oEyy Z/rOëcEey-EoY *yyY /?Z> -CjEzEyZC zEE* ZzE/vEyZ fl oééeEEevo ■ZZYy/-yz£ryYYcA^/ Yyy yyCYy EzEE yy cEzcZ yyocOOooo y^pyOyééy-eyE^c zc/ey-yyyf (S*C"<y \z. E££jyEyY^^yCCCecE^E^ny£^jZyEé£cczE&yz/'<y^/cEE<ëyCz/'zézy/ "£z_y -Z-yZcC-yO' ZZEyz/ZtyC Z'EEE..E^Yy/^2yc'J ^Z^yyEEcyc/ zE-CC/ZEEc/ j/z cEe ZEEZy^£zcYyëC'OC'Z/Zzc-riy zzEz'^y^yEcjyEoEj EEEcZyèyzy' zco/cy. y zéc-rzy - E^éycy?Ecyr'i/y - EEci Eocxocccy-eyy séyzEy'c&zYVzEcscyye^^yZyZ- /éo<yy? Ëj cZy^ z aZZhé/JeE^ZE eyyY^EyyyEcEc^y^ yyZyy Z y t -y, &bt. \o. ^£yCYSoEzCOOëyZo^yroyyr?^yYy>€}COiyé£ly^/£z~££Ey EEZZyz. Jy^zEc y j g ^EiZYOijijCycée/- {jéécZE&'yyYyEEyZZYrzEYYX^CociZ/cyyEZEéciccyyzyc, ^yéEEE£y^£zEEE //t> fz EZ ^//Z EZ E/ Ez EZ Ez Zz 4 Ez E/ EZ/C /lyTZYyZ A C SL-tYOZCC 'ZZ Z sc^is tyx^-^y EZ'ZEéyyyyyyj/ /?-/(? /ZzEzyZ /ZÏXsTZ/C^eyTZ' ^£zzyÉELE^£y/E ^orzEEéx^!. ZZZ i -^Z-zEZj/ Ot-Ofoc/Z-^yrv /m^E ZZ^t/Eczz ZZyiYaCZl EEzZ ^ZOTZYjCnZey /y^eyZ/e^^ EetaC/2>tZyZZ CKYCo-EEe&eZ zEeo? zEz/ ZrrzrZ-&£tz£$Zn /ZZZCZp, Eh AzE jé ZZZZyTyzEooy-Eé- ££zJ~Z&oeyrzE>.'*y£z~i 'SZy ZfZZ C"J ysyo//)'£-yi/ cy? CZZ Eyy cEE? CCyo EjC E /ÉEEiZg X Y-Cy y~ cEf Y/ëEcL'y, I Zyyyjyyr yz Zy/ZZy/ZEyéEë ryyi y<n> /Z£yZtyfX Ej <Er/ z/gy Z£yY-//e) '/?£- ■^ZZZYfoZe Éy/yyy- E Zyëi ZEë ëieyyEE' -/^yyy?Y}c/yy yz ë*y/yYYycry' 'y y?YCCZ zé^yC^ocyEcf-Eycz' EEz 'Ecsyx. Esc Eer cp.r E c^Cf y? ■OcCey/ ZcCY-yy/,. 'CCy)y y -GYS- y y-yyy yy n f z^ zC^fs 'OY-y?. ■yv^^rzyy<£CXOYyyzS jj Zz-Eét-^zy

Raadsnotulen

Roosendaal: 1851-1999 | 1878 | | pagina 21