«S 7 TT Z l/fe" Z 7 /yz IM' ZPZ/'~JcAZZe--')tZyyyy%xZ 4)Zcy.a. y yix* /JzZn zZZ /i Zz'yy AjË~r> f' z 7Zt. ■ZZ yyx ^^ALyy?yêyr~iZZyZy ZZzaaJzz Zi U&hérUt. Jyy- oZc^ /PyzyYirz^yy^rz^- Z/ >-2-y>- yy^yy^y /oZyJ AAZy^AZi-èAy Z^ yJ-ZZofZZ y é-ZoyZ^/ Appy^cAxoiZ' yyyeyyyZjy yriaxyygyZy^^yZyjZZiyxAA'Z'-- ZjZ ^tyy^-tyJeyZoZyy^OCyTy cZéyrt/Gpyyyi^eyyZzL^y ZZ yZJJ:CZ.£XsrZ0€0Zé}Óu s&A's?Z'&g>7Z&Z ^/yyy^Jyyryi-yZï?. Z f yA yZyyyry^-eyyZZyJ tZZTfyyZtPZrpA S Xyyy *i :-X i/Zy'y-siA/p/Z'f 'J /Zr r yy Sy./y Z Z fc I u 1^yQ&y>yëZZ y C/r.y //Pw-y?^ '^AAAzZZZZy- '-^y cZcyey yy szyceyyy AZj4£- ZZ/yy-yiyyAi' tZxAAZ&y'yZZy- JZ'Z ^ÊuZy^i/ ZyüZ Z&c-eZtZAxZPyZ^/Z*€yr-/ZZ)iQ<^yZ yAcxytyyi-éy y-yi- yyyyZjztc^y^ZA ZcZyZ/Z' y yiyaco^yZyyyy^y-^yyxy'- yyyy pyi-OccZZZyZZp-roZ&^eZ /Z>0O7i^éZeyn/ ZZZZcceA) ^yZy^i^yyA^Zey^ZZZZ-^ -ZZoc Zyyy^yLgxriy 44xZ<Z Zy yyoiZZ -ZyZ^y^y^/yyyyy/yyoy'yz- je^yyzéyyy/^&AyrihiAZ y'y^-ycy^y tyysv1 Jt£yZ- ^^y-gi^^yZ^AZcxy^yZAyA yZ^^yyy-gzT^eZ^y/^tz-cZZZZ ypyZiZ^r ZZP^y y'dyeZ Z&ejeZZy%DtZZZ^zyAyyiA '.pZe/ Ze ZxyZZ 'Zyz>t>/x-yZ<y siy~0~ y~Z^ ZneZeyy^ty^cypeJ ZzfozzzzzzZyfc^>^zZ ZZe/?z£s ^cï'Atz'p '-=■ ^Z ZZ ZAoZyy^y^yZ^AAyZ-^Zxy y^iXyy^AZyz/'ZyyAZZPPZ'yZ'atyy/ Z/$yyyyZ^j./Zyy?' ZZy y^ocyy^/nZyr/ZzZe- jZyy Z^j ClZeZégrit yf yy?4, tyycZZZ yyfy ^yyyy^^yüZy Y^Ayy~''^^yyz/ éAxëy L leZeZe* yyyZê/zjzyny7, yy-zn/Z^ZZzZzZzZzs tyZ^yyZZyZZv- ZZQ^yZzZzZy. -Zal/ <Z ^Ayft Z^ />y- ZZzrt'Pzzï <&Zey Z& Zyy>' cZy- /yy/A^JZ \z yyyt-oZcZZZZ&iyy (Zs y Zy/ZyyyyyyyZZ ZcCcyj2y?y^riy oZZ yyo4r?yJ fX-ZjLijyy yiy-Éy-Z /uZjZ- &Z&yzZZ/~Z?Z-i oZycr/ ZZ-y si- ZZ? y yy ZZaAAr^?' P Zé>y/-iyy-eZ^<z4jzyA^yc&rzaZy /Zy&eyZtesrzy Z- 4/yZyy ly/ZZoA A\ -zyyyysz j Z~ Z~~Z7. -^yyi ZAZZé^yZé^ny yyyyyy yy-ë'/ZZ y Z^ yZZA Aa a/Z Zs Z ZZ-ZpyZ Z? Ayy-nyx-yJ ^(yry^AZ *ZZ> S>. Z Z 4^j^y?yzYYAZ?ZAZyzyZZZ A Z /Z<2yrrZ Z^Zf Z/z/iZ Zzy /ZZyyy&czyryy^^iyZyy^/zy-zZ^ y*Z/yy^^/yyAZA yv yyyy&i oZy-&y AyyyyZ-''yyyoiyZyyy Zoiyyyyyyo,; ?_sy£'i yy y Z'Zgxy^'y-yZZyy yAy ZA-y yA Jp£-'7 rux-yAe4 Zo ?--y ^yZZeyZ) /Z'Z/^i^,yi.yy/ryZ<ZZy y£éyy-z-4*^^yZ?lX^7~rz&y-i/ "^y/yy~/yt<3ia(Z^ y~iAiocZ&Ayzy~&-zry~~£^yz^> ^ZcZseAyZ^ZyLy zZyyyy /- yis >-. 4>ZA Zyyyy-y^y yZ„ ZAaZZZz) y-yyv Zyy Zy£yyiyyy^/A/zvyy^yy-e^YaZZzys&ZZZZs' y44yyyyyjzyZ>yyZ^ZP-^cyeA 4'yyy Ziy ■Cy-y-Zy/f-Zyy 'oZx-y y 4ïZ/y Zy Z-n i" /f t^A^yiAAyiyyZZfyyiyAyr- yyi Z y Z A eyyyZyy^oZyf' OzZyyS4 4y yy. yyyyy^Z&ZZ^yyAyZA^yyAy^yyZZZZZpyyyri/ ZA^yZzZ yyiyy/Zf Z Zty^4 y ooyyiyj-Axx-cyAy-yyoc e-yLy^y^v-^^yyi-zr-y y{ yyy' Z/yy/ZZtyyïZiyeZ' tyy Zz?44éWaAvyy/&0yz- Aé-yz yj7jzy--<syTsz- <!^-t /?Jcyy-yi yZyy-y4A~tyy-i^iyycr y-p-^y-&ca^aéyyy^e^yyyic *ëcy?-^ VC yyxzyyi yr yyy -£yJ- yZZayZy Zs, AZ jyyzyZoiyxzAZyZZA^ yzZyZpZéy^Ayys&rzZzcéjgZLy-Z&> o&rzifT&m-iy yzyy-cnr&ZeyrzJ, yZy IZiyrnxxyy Zïyx^, /gifrxyZt yyi^ey/ryruy 'Zyfaocj^&yryAf/A£yAyyv^rxrrvsnAZA4ryiy^AyyZZy<eyrA&fic<ycy$y77/ yyvoyiZ PZf f A Z-Cy Z)ycxx/y>vZycyi Zyy ^zZzyy-y -^gyrx-x-?/ ZZyz^-^y-g^^/y^tfZZyi/^ ZyZ^zz 'ëy?Z t ■Al/yy/-yyyéZjy/- yrj(yyf £yy> 'zZyyZ^ Zp^ZZ /&ty~0ryyz*y^coO^rzyd^&Z y^'t&V^e-zrZ &ri/ <2/öty2Z/Ze-/*Z{/vtt^otetw'i <ZZZ/?'1/ -ZZZ~tf^ Z^ s y t^y y Zos Z/i V. /X/p/éy óZc y tyyyyZzZyZ^/L Z- tfZyé^yrzyy-êxnyZ Z Zp&ZfxZecZZZz-tZjyZat/Ziy■va™/ fZyy Zcyjyri-/' yiAtCyyy'/yiZé--'~yiy/ ZZUgcj,oZ j &Cctyyi4^Zy cy-ZZyLgyZccyic^'L-t^eyy yey4 -éyyy A' i (X^SlZP r'ZZ£yrriyy^>cJ,^Z-~J= Z f j yy. r Ai- y f>-~i>^yiyZc^ ZCyy y?, ti yyi 'yyy yyy^-iyyyZy yyy yZyy ZZZyyyyyyf_yAZ-Z yyy&iyyZZZZly A 7 AAl-ëZ c*~p~>®p^ZZyü-êyryyZtfC.o(y>y Ai-ooyz- fy r - h 'Zhtr-pyj— C>Z_£y y Zyyyz s^-&~Zr~AZe-^yyZy yyyyAyZpy ■yy&ZzAiyi yfrMynyOZoiyZ Zyy ZZy-y-OcAZ ZëZ öZytf-y -ZcAyp-e^-neyyAAr^yyiA ZtZZZZZyzAr-tfZ 4'AY/Zyy,-,^ ZJ yTZyzyy-oixriyZAycfZ yiyytyyfyy-Z. Ayyyy- AZ-y "yZAyjZZ-yyi-y y/Zy yZyc y/ Z/o c Zr yysyys-iy óZ£/ ZZó- Zy ZyZ j J ozAA-y? gyAeJ cA&cZZZgyZZeZZZZZ r yLyy/yy--y^/~~yiyyA^yz-YyyZ-ZZZZyAycaZyê' éyy yx^ aZZyy ^yy Zp yyy- yy/ tZyrZ44yAyZyrr^sC^^7yyi^<r?^Y^Z!>Z~-ZéAZ^ Z~tZ^ZyZZr2yZ2/ZZyyyL-£y7Zy y>, ^/Z?y,y ZAj-y-yyêZyy-y'y Z^ryrv óZZy^/y>y^'zyyyyzZ& yyoxyyy- ZZ-dAy'yi^z.^ -yyy/ Zzyyë&yZiy ^'lyAyy/y ^Zy.ZA-iy-yzy/'^ Yyyz' y-VA-y ZZ 'yZyyiZé AyA). Zy-yy 'JZyyzyoZyy/^yzy ^yyy. yyyyZyy H' 'Y^-<Zy Z4 Giyyyyyy'yy '-yrZ^ /Zy Ayyy yyyeyZ-'y'y ?y ty^AZZyZy '-' - y - -/é/l, .yftytyz/ ZZZriyAyc^ï rr y ATA yyiyy^y -yy-riy ?y-yxyé

Raadsnotulen

Roosendaal: 1851-1999 | 1878 | | pagina 19