7, 7 7 7' 7^ 77z7&y 7cy7y 7^77777'.TTt^tTTp77^, T^JzP Zt yyyyy/ r' 7 7- ^£<7?/ Tg/ ófó je^^[y{77zo<J^/zz^rz 7777ó 0. £yb oPPT^^TTPyzyP cPé7TTC>z<yPz7--L^z zz/z 777y/^yz>z£js7/£y7y/'7iz7p. /2' P- i 777 Am 7 7ezzyeyzZ7/ZZzzzP 7eyzyeryzz7yy yyy£eztz-£t7eyyzy /2ZZyz7/J-yyy ^J^TTT' TT/-ZZlT^Z^zTZ/TpT/ TpéZtZzyzT^7>y Te7cZ<Pp7zy7 ^7^7zcozy3rz^7z^£zyy)7ypy7^££zzyy£yr3rz^e£<py7P'eyizy^ ^ZZzz^xyTT^Ty zxzxy^eTyyW'/i££yy 7T7& fó^&Po/éj£4^~~J&sV^es€^>7T//z4Jie^t74e^/4?-& 7^ iTv^^^yTe^eyyP-^^z^pTyP dcoyis 7z7 zzP&y 777^7yzy-£>zyzz/77z 7?^-zT^ay^PpTpyey^z) ^^Tj77ê£yP^/ZZZyyz/ yTTy-y'y/ 7y7z7^ T^yyy^z/ T^llTt^eyyp? zZzy>zyyzyyzzz^z7y^£^yZpP t 7sl Tz-//eZ c7c-fJ&ZZZ. yyy&gyy-i/zz. 77?TTpfayy^P^ZxyyPTy^ v-^Z^TyyzyPi y~ ^yyy - d-TeJ'&z j ggz&nztz- y'Tz-/77? 7zzTyy 7z£gZn 77- zz? ê//y£Z fi-t/it--?rtb'^77é?'TéZ'?-z</Zz7y'-/y7^j7yyt 7 -f7: y/7£'7z-z7' 7zZ c/ Jz, ^P^z-y? j7ry?zy T^gff''' z7? 6' /ZZ/./Se y 7r s /y^,-; zz7: 'zTx f g7 Tzg/YZ# 7'yyyZ Z 'CZ^^zZpyy, Zz, z/'zry /zrv77z7r Tsygczy zZz^Tzz 7 zZp Zg-&- /.y? 77 zPzz z/z 7? /7r 7 ^xV'^/a 7 *&y 'zs/gyzze ^TTzytzytTTiy gfe/ 7*7 /Z'/TTzs tZZ£ ve7azyr77t7rf? 7tf7777777yPP7sg^yrzy{£gyzS<>z<3Z7W 'Op 'yyz&y- 7/f j/tfTn7-&y-/7-t >zzzz7P-yy>7s/zz/zyz/zx P/^yyyz?, yZTTy&zTgn?» 'y/ozzzz/zyizxy /zz'-zz/-?z7-j zzy tr/z-yyy^ &ae^z>^Zc/yzyëzy'j<^e^~-/i',<:' y ^7c/z7<?^rzyzz'<zie//^^^77^ y/jgy-P^zj^oc^-2yo^jp77zcy/cfz&z'e^zyp&PPtzyyTTT^tzy, 7t:--7/zKze-yy 7f 7i/' 7>'( JZt'ea77</^zz(- /y7^ eZ^yP^. ^-é T^-PP-*'-*- <ZC6£/s? y Z>ÓyyZM^Z'^{X£^^y^rl^ y2yV-^£-Pv^2^ zrr^£7zc&yy7,-. ^'ipZ' y7'77p '7sk£'/ c/7£Z^' T^yfyx^y ZpP' y' Zy £y?y? '?- /zj-ó-TJ-f-yypTy y iPg/7c, zx7^7 777y7<27ace£^^z- ^/7p//f .y 7zza^ Ts 'Syt'? y/ s//<zP T??>s£ó^77-ey C7Z- y rj> 7/0^ r 'z7'7£yy^^y>-7z<yy'^^y/*- cy, octxyTzy/zzgzyTis /cyy^pyT-Py ~77-iyiy tc/ocJ) y7//£2Jé^/~77/i'y' ZZ/^PpyT/T^z^yzzy'yyJZrz/zypzïyzZztZy^ -£je7l££.-epT-^72yy^TZZZrzyJ'-y'- rf. ^rz^' p£Z^£.PoPpJl eyzzy^zp 7(Z^£<7^£!^?^jey/'jZéZTZ&s, /iZccmJ V*/* yyypz /vT/^y OCozri/y7^Z^Z£77Z.y 27 yr.y 7C^c27£7iPyWz/7 sz/r/ z^Tt pcéPyTy-77 Pycz-zu tpe£j>y^£Py/PPy?^y??'0' ocyP7 TTyy^^c £^TTyfyr£/yprz7 77o777c/7Pp7y y>77*7y-7<~ y'CeyZz/pTZ- 7/ 77yózxP 0£y£S7r£izP7sy7y7Z7*7^z7y?^y c PPyyyz y/ruoz^T^Prisy jyoocz^y 77, 'ZcóP^ yPTzz/^y /^tTxyypPj CZ,^yz£pZj7s^7y y&czy?-?y7mP PrzJ 7^P77£ez-z^^Z£ZC< JZttTjLZ 7zvyyPozoiP_,£22TZZrzA7y,zy,£-2Z^1 y77-zypp7z> £-7^ZztJz7OfTyPz pQ(7P7£pyz7ye77y£Mxyp7y?72£z>7c7/c ypp^ y7y Pyy^yy y^czyrzy Op zyÉZyoPTe-^yy-zy^yiyzy ^T^OZ^TZZrz/ CZ^ZXzyx£ 7o,7zxyyPcz7 Zy cT7s? ZZ.JZ-TtjzP/y. 02 P TP^rtJ^/^-Tzzz-êTz -ézJ' CS fy£ /Z7-/7££-'Zy.£7z. 7/y 7feySss.M£ S/ Zzy py z<7/: y fy/'f 77s7 s<! 7' <y 7* 7pT^^^aPeyyP^C^oP77777 ^yzzz£Z£^LzzyPj££^^yS/^7Z?^ytyck>y7yJ^7PyPy^yyz>Z.77 zlZZgrnz/Ty. 7j7GZ-7Tyy7??Z£7 7? êyyzZZppj ,77 £y£££-/7 -z^yyiy^ yi^ozyyTy ZZpriy *£s?77e7yy2r7zXyyzy7ys T' z ZpCZyyy/ ~#yr£yy?y réZrtJ OZyy- 'u/zy-? Zyy/J 77t L y zzy> jyy>- ZZ^y ZZgyzTzyz/jéyrzP £2/-y-y 77*3' Z Z 2£ -/ 2 /z? Z?c. - '7 I 7^£z-az77' yZ-y 77Z1 &ZZZ ~ézv/' jt?7yPty^yj-yz/ys 71 y[; y^ZZy y-yy^ Apy, Z?z7£z77 7zyZy2yjyy_^'yyz7y7yy7eyy7ZZyPyy^Zzfc jx TTtP^zzczyëzcy TyyTyyyTTj ■^zr-zT^, ■^zzzTPzTszzzy zytoyy^7 77 7-^7 z^cyMzy/Tzyr zTz^TP 77Ti^/y£~ZrZTZ*y£PeJy&ipzyTzZZZypTzP77yz£7T777:>z7<Zry>z7yzyé7 'e^zT/LnJ £yzy/zXzZ-zyy yt777> zz/jzyy z7£--7-/7yyyyy?yy7 yZA- C 'y yyzZyyy? ZZiT-zy-P yZZ^<z77zy^Z*yyz^S ^PzZg2Cy?^Zy7sy777&-7pP7z£z77z) ZZyy^y^Tz^pTyZyyZp&Z-g^y^y y Jj zzp£>—t706/ yzyzyyzy/yyz 7>"yZ'Zy-/ytSyz y7eyy'yZJ ZZ/g? dl?T£/e^^y&0e*rz/C*4xs0CV*z2?j£éZ-&t^*?' ■'Z'C&rt/: C^ '-^r z^/ac&c^-' £&£■--/ 'P^gyz/gZ'eyyyyy <7zZZ ^7 s't 7'ï'Z'ZZZ'ssy yc/yy? <Zyf fi^yrzJy^Xgyrz -y-Z ypPgyrz ZZ-Z y£ 7z>Zy?yy7gpyz/y^yZ'zZ?z77yZyy£' OOV£'S2-/(>>Zs, ■ZyZzoc^ozygTt/ /g£z£- /l?ozs?_j gcz&zz- pgyrzyZgyyyyyzTjeyzZzze^&Tp zyzzy*zzyyiyr gPn/. ^Xz/'i> ZJ. - C7c7~isZ,V -és??/yi-e^aZ^/77777^ Z r-óya„ sT^?^e?09&C>7T~é*y>~rt//ZZo<Z77y (7j&ZZ?_. yy^rThy^r^q' SZ'asr?y< yZZMZ£~y ^^72^7/Tfyyy^j) ££Z7ri/t£je2Z7e</y yp£££y/&]7o7i7/ Ps 7e/r?-7 y-^-cZ, Qzt-7oZ TyrzZ Plz cPj GZCTTTJ Z/p-yl/TZ&zyeTz ^£^777*7-j£^?PyTy 'TzZT^TpP^l/,, yPczP-&TCsrz/ yPe/ C£ey7-r-te^zzy/zy (z7ccP-(z/£yy 7'ptzcaesr-TpTP <7/7^7>ï' £-z-7^ziz# s-eypy-zzy' t7 Pyzez, éyy» ^^ZTj^ezPTTyiy-ZZ^Z'^^ yy^-tTy^Zp zzTt^^Zéyyy-?-yZZZy? P- ^yfoPtydTy'^ yyoZp7y^z) GTocyZ -y Zzyy^y'Jpyz. ■yrz-tZ 'y£&y>-i0' z/y^y-r y^y/y-zPyy. yyyT^yy/^ZZZpycy'yrz^' yZ-'S-'y-y~£Z-é-P, yZA£^z7zt>^--fyyWy£ '-ZyZyyjZt lyrt) r' sgyyy y??yC< /^ZXyrz/z ,£Z2Zy/ 'yy yyy yZZo^yyz/zZtPe, (2Z- y Zpgy

Raadsnotulen

Roosendaal: 1851-1999 | 1878 | | pagina 10