y y y%yzy? y< yy^^yy zy^^y^yyyyyy yz yyyzyzY^^ ^y\ yy^*^ zy^ynp^^zz^yy^ yy s^yCyyzf^yyyz^nz^z - ^zyy^^^yz^np^yy^^yyp^ ^^yLy y-zy^ ^éz^zzz z^yy - f' zyzCy^yy^^y yy^yy^y^^:y^\ ^y^^yyzyy^p^z^ p* y y ■Zn ZZyYpZ, '■yp yny-Z^ZZ tZ'^Z'y' éZe^mnp^e^- zZ^ y^Z^Y^Y^y^^Z^ynyZ} ^Y-Z ^^^,^yyZZ^yy^n^yZyzZ^^-y^^^yf^p;py^ZyZyZZ^^ pêYp^YZ <y ^^^pg^z^^^^^yCyyyó<>ZyyyiynyrZyyZ^' Z^p^zzz^zèz^ YnnnyZjZyp^ZZZZy» ^^^ZypypZYYZ^'YYZYYZy^pyyy'ZZf' Yznpny n&Z^yp^^^p^Zé^Z^yézyzyepy-^yZZZ^e^épzs r^ppppYZZ^^^y-c ^zyy^yytn^yzz^^zyz^ny^zyy^yp^y^zyn^^ény^^. "ïzz-?* y z/yp*~yz**+np*e.' y^y>yy>^y<..yyy^y^zf^ -^z f ppzZy-pZZ(Zyy s~?^ I Y sfZ Z&YSZYm yp-pzZZZ Zzn y p*n* y. /ZZy'^p yZy-t z y ^y - y z w Z^ZZ Yyy yzZZ^y yv<y?zZtZy ZspZp pZ zZZyY >y-y y Z Y^Y yy^ZZéz Yzypz-' z? s s yZyZp-. Z^y? -^ - ynyYy Z/ ^yZ^^y^Z-y-yZY-ypy y y y~y y>py- n'ZYyZZpp y&yp ïy yYsnye. y pp pZy^p yZ^p y yy n ^yp p YY p^Z-c, AZy ZZ ppy^yf y^y^epZ^p Z^^^ZZ^yy^ZZynnZZyyy^y^yyzyyyyz^ Zfy^yyZyi-y*- y^ y^nf'r^'y ZZ^/Y^-ns yyyyy-ty^-Zy aZ^Zp^^^Y-XiYy^Z^ZZ^^y^^'^Zy a^^y. ^y Zé Zé yy^yyy^ y' ^/y ^yyyyZ^ZyYY s^y^zZZZ^nzZZ Zypp- yZé-p przn'ypypZ^-^yy^ y'yyZZy'y''^ k yp-yyr '^pZZZeyyyz, Y> ,pZZ zZzC-e y^yy^y'-^n-zZeyy yZ ZCZ ^y^-hZe- y*yyyypy^ e^e<p-yp^ tf£ép*>é^& ï-Yyy/pyy&pryyp <S pp y<Z ypy<<rn^ r ypy 'ypypp^yp Ypyppe^npY-yyp Y>pn ^yyyn-^yo -^'^- CS - - <pr - y' y^r-gp n~p p-p-py^ Zy^ysy. |l ^zZ^Zyp^y^yyyyyZ -y Y^zZZyyy yyy nyympp y- \YyppY- /&- yy C s-p t-yyp ^2<^C-

Raadsnotulen

Roosendaal: 1851-1999 | 1875 | | pagina 46