jZA-yyyZy- /A aZssss> '/J/ -zAt^/ .-- .-. Z- 'SaA/zyz. yAy:zêz ^CaaA^^ A^sszyz^ys- ^^A/yzyS ZZ Zz-?'y-c-V -' S Z-' 'sf-'/-. /S/J. jA^AA&Z^AAssp- sA/aA Zyyiiy AA //9/ASAAZ' ///ZZz/yAi/zyy-z ^AA/yys/zAzs^AAZs s. ^zs/aAz^ yA/y/yA/S//zyz//', .Ayi A/sszyyA'SAZz yyiyAis/ZAAfzz /yyy/Zz? -yS- r, V /Zs/Z/ z Atf^ -S/AA/ ASs/^Asz-^Z/yzz/zS^Az- AZ-iAissis^iéy~^A-//z^/z/A. 'Ajii^AAAz^A^ A'Azzzz^z-^z-yy/yA^z-^y A/ü/z si .,-^^y.^^- - j/z/s: 7 s 's* f tv y* ■'/*-//'■: z'7/zZ --?. yAZyyyzyyzsZs^^y^sy/yy^^y^yZ Zyy^ /yyy a?a -■/yyAzyyy/sAAzzyz/ /Za-AA /ZaZz^ AyyAAy^z zz^/iZS AA'1 zZz/zAZyzAyAZyyiZy/A z y^^AysZ^ysyy^^ysZy^/Azyy^^ y AZis zAzy y^sy yszz-- AzzAz AsZiA/y-// yZy/z^?. /Zzzz-y 'AZAySz-Z-ySz/ --Zc,A 7 'ér-r 'ZZ Z ZZ z-/ /^ny/^/AA 3ssl. 'Zz>y'AAz- Z'z /A z AA/S z z-z s s/A// ü-- y yr //S/ s^/z/zA/AA^ Ay-z/A/s^/y^^/zz^? ySyzy:yAAAyA/y^y /r~Z~SZ/f S/Z Z/z /gAe/ s yy?*/// //<A/7^y /AiA^is AAz-z zz-zssrA- Asrt^z-^AsA zA/Azz-ysjAsAW's^s^z-^z/ ^/iW- ^yy^ys/z/r.-A A Asz,-= yA '/s^/Aa/ AAsaY/Ss/'zFAsti- y/'// AAk^d^^AAaAUi^AA/A^rTrA^A^^- j AAA/zsyAsAyyy gA^AtU^ zA^ yZ/yAy^-z^-znA/Z/z^y /AA- A/yAA sZ ^yizLssz/^ /C-p^^z^'/A/Zs ~y>z ~&A-7 '-^y AA/^y/^zs^A^^^i^cAsi'^zy /A., aAA si/ t>Y A, y. - Ar y Az? SS^^s{i'sii'/-TrsAAAzyA V// ~/ZAf(<A/A*>^ 'AA/-//~7SZSArz4^ y-A/iAsZ A/AA/AA/z?^?^-?/?/, /Z^tz^/AA- AA'7/^ yAzSZ-ZZ/Azy ZS-n-'Z^/zy /A-rzz?--?--?-T/7'siiz Z/Aiy/ts/A^'^AA/S?? A^y yS/ry/y AaAza i/Az/yzrry A/s /As -rr/Zz AAzP sAA t^^Aa/A/A^/iAry/Ayi/A-y/zi-r/z-Ar yAsT-r-A^^A-A-yè is. AA/ AA A/i^ 'A^s /A//^^^ /-SAA A-TAiAz ~Zn sAzis. AA si//.; A <AAz/Z>&7.Z 'AzA-A7r AZ^A z/ /z-yi- /At A^AAzz-yAASSA/v^^'1 /S/A -^/rzr i~-Az^ Azz-sA/iLz z-A szw sAA Azsz>z^y A/ s yrz z>AA-z/SA^ /AA /zt-AA .ATzAAz/rzy^z^yA %z>z?m#> s As// s/Ay Asz-z^AzAAAaa JAZZi A&z v/// /Ass&ZZz/A AAz/z/z^/zsAA-z^s/rA A/zs -Ayz -AyAZZZ^Az' s??zA ASzz/i/'Z- 'fz/ eAZ/^sz; z?/s: ^S' ^A; r- sA Z' A A'/ z z A/Z-z-i, zAcJ AA? yA y ty S AAAAz^Zj 7SA sS<ys/ ZZ '/S- ASS AAA^^z^y AAi Ayz zAs/Az z^Z^/Azzy^/p^ys aZz y,Zz '/A//z ?ss sK^-z-g-Z—cZ^^ y/Zryyyyzs^z^y^y^/AyyyyyAyZAZiZzó^y^.aAzz™ aA2 Zaz /zA' AAzAy77z>t^^A/zZ/z zzSAZ /A/zz-^^yA-z^zZAz/ ^zZz^yyzAssp zzzyzzyszs z/zys/? zAiAf /z/'Z/AA^/zy^-zysZ/Ss z A/Z/ss //S A- ^yys/Zz^^^sAAAz^yy^^A^A/y^^ /Syszy'/Az^ AZy-z^y^ ^/^^Z/SSSz^yz:yAA/S^'ZzyZ/^zZ/A^Z//yZA/Az^SSSSiA^^:)AzzZzAyzS, /A^AASZzz^Zi/zAAZSy/y^/S/z A^Ayzz/^z/^Zsz^z^z^j, ^Af'AZyz^ iZyy y/^//-z^z,zzsyyyyAsz^sr Ais^^z/zZi/AyAsyyyA^Z/ iA^/A/yy' -y^/yyS-Sz-S/yyysz/Z^z z? Z^^s-A AAA/A/S^ zy^yAAy^ f SSs/z-//f yZ/zsyisAA AAyyiyzyAZA'= A^ZZsy^yZyiyAyyyz-ycy-////^ Z//^/AAS/zy^/Z^jAA/^zyyAl~A^&yyz*~^~~zyy/'A- yZz-/'S AZ^AzZ-yyA^i/Zy- yy~/ AsA. yAZ /A/zz^yz/7-^zsA' 'ZZ-y-zy^y^y/y^A-yz-^/ ZZZ/^y yyAAy^AS/yy^-'^yy/A/yZyA sp ^y/AA A^SA>z<z/-ys -/z-zsy ^/~&'/Z-y sSy iZZZ/sZyCz aAZ sAs/f z/^AAAyy/ylAzy%ssyAiZrzy yiy-y A/Zyy JA/?' zzzz - t-s/AZszzz/z. - Az^/y^AzZ^y -^yS/AAi" ASZ Z^Z-/z-//yzSyzSy/A'^yA<zz-z'S A^Zz-- /-z-r" A/y. y zAy AA SZ /7Zz? Z'/ S/ i yzy ,-/<£'■ '/Z-> - - - - - /Zzzz*. t-r^ /Zj, A-A y c/ i—j _p

Raadsnotulen

Roosendaal: 1851-1999 | 1873 | | pagina 4