^PpJA 'pa. P. y 1 y ■/CtZ-'-yl, d/ /y. -Sf' Z /y.' r/ss .aSZy ^/^r'pPMtz -zfe/y^spyy^f-r? y^Py'sp^pPyp ypy-Pyp W /Ppyyi PpyP^PpyyPPfs;~>? s ^/p^/zPfgpyp™ ptyyt^p^yyy ^ppp^yzytpp, ypy py?^ PP-yy- lP^ppp^p^P^^zyizP^yypép^yysyyyp ^2PP^pyy^/b^PppytpyPy^PPyp^^p, j ^SfpfZ#*^ WJ y/py-y# yyPpp^ Pyp/yaPfy pp' s^2 s(yPp/ '/r *-/%, Pp/sa -P'y /-p^y<y, yP<P'- Pp^/^z '&zs yzyy^j^z^' /2^y^pyp'y&PtP~y zz^/. P^P^/zyZ'?f p^^cyPPP-z-v-P^yPz rP&PP^PéPtP^yt^ypy^PpP pypzPpyypP&y - Ppyp4£^/py^ pPy~pP pp pP pPp^a^zpjpypy^'''^ P^' yp# zyy^yy P PP^#Py>Pétyyz- yp, P^y^£p^^/^ppf^yZy^Pp*&f2y~p^^P>P&/'- zzp^y^/^p^ppp-z-t^y^' '^tPPypy yo-t>?-?. PPa^PPPpP-i py pyp pp?-^»z pP-s.y-PÏP- yp pPP~ry JPy-T? P'<■- p /yz yz ^cyP^ y -•' yyppPi pyy p2yr-ppypP&typP97pyyyyP PP^yy p/v y ~<y pzyy& PppyZ^syy y^ PPpP^ p^/PT^Pyp/1,yy-yr^^^y** 4 y^y ^y p'/yyyy/P#^ y^y s- ^P^yPy -éZ-T-W i Ir S ^p£ Ppyypyypy p —y-z- z^'/7 zry&tyz',p?-p ~2p -.ypp^+ yZts P?S'z-'pé>Z^' /P^ tZ?^ 1 >27 P2zya z\P'*zy'/P''y a a-^z -> y'Z -z" z?y Pt? Pi^ y* rr-P^ySs yy y S 1 \Z>' j»25"2, -" y.p-.'- - - - P yay/>?~2 zp^> iy y

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1851-1917 | 1873 | | pagina 42