GEMEENTE PUTTE (N.Br.) Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 11 januari 1994. Aanwezig: loco-burgemeester C. van Beeck, voorzitter, en de leden J. Adams, J. van den Berg, A. Gelten,J. Looijen, E. Meijer DreesR. Quireyns, L. de Ru en F. Schouteten. SekretarisA.C.J. van Kaam. NotulistL. Hoendervangers. Afwezig met kennisgeving: burgemeester C. van Liere, J. Lucas en J. Stuijts. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering middels het uitspreken van het gebruikelijke gebed en heet allen welkom. 2. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 7 december 1993. Aangezien niemand het woord of stemming verlangt wordt de besluitenlijst conform het concept vastgesteld. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. Betreffende het ingekomen stuk nr. 1 wordt het woord gevoerd door de raadsleden van den Berg, Meijer Drees, Gelten en de Ru, waarop wordt besloten een adhesie betuiging te sturen aan de gemeente Woudrichem. Betreffende het ingekomen stuk nr. 2 wordt het woord gevoerd door het raadslid de Ru. Betreffende het ingekomen stuk nr. 4 wordt het woord gevoerd door het raadslid de Ru. Betreffende het ingekomen stuk nr. 15 wordt het woord gevoerd door het raadslid de Ru en de voorzitter. Vervolgens doen wethouder Looijen en de voorzitter nog enkele mededelingen. De raad besluit het college van burgemeester en wethouders te machtigen tot het voeren van een verweer namens de gemeenteraad bij de behandeling van het bezwaarschrift van de Stichting gemeenschapshuis "de Berk" door de commissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften. Vervolgens wordt het woord gevoerd door de raadsleden Quireyns, Gelten, Adams, Meijer Drees, wethouder Looijen en de voorzitter. 4. Voorstel tot het nemen van een voorbereidinqsbesluit tot het wijzigen van het bestemmingsplan "centrum zuid-oost" voor het perceel Breestraat 2, kadastraal bekend B 1712. Hieromtrent wordt het woord gevoerd door de raadsleden Meijer Drees, de Ru en de voorzitter. Aangezien niemand meer het woord of stemming verlangt wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1994 | | pagina 1