GEMEENTE PUTTE (N.Br.) Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 14 januari 1992. Aanwezig: burgemeester C.J. van Liere, voorzitter, en de leden J. Adams, C. van Beeck, J. van den Berg, A. Gelten, J. Looijen, J. Lucas, E. Meijer Drees, R. Quireyns, L. de Ru, F. Schouteten, en J. Stuijts. SekretarisDhr. A.C.J. van Kaam. NotulistDhr. L. Hoendervangers. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering middels het uitspreken van het gebruike lijke gebed. 2. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 3 december 1991. Hieromtrent wordt het woord gevoerd door het raadslid Quireyns, de voorzit ter zegt toe dat de besluitenlijst zal worden aangepast, aangezien niemand meer het woord verlangt wordt conform het concept met de door het raadslid Quireyns gevraagde wijziging besloten. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. Betreffende het ingekomen stuk nr. 1 wordt het woord gevoerd door de raadsleden Stuijts, Adams, Gelten en de voorzitter. Betreffende het ingekomen stuk nr. 2 wordt het woord gevoerd door het raadslid Gelten, Quireyns en wethouder Looijen. Betreffende het ingekomen stuk nr. 5 wordt het woord gevoerd door de raadsleden de Ru, Stuijts en wethouder Looijen. Betreffende het ingekomen stuk nr. 8 wordt het woord gevoerd door het raadslid Stuijts en de voorzitter. Betreffende het ingekomen stuk nr. 9 wordt het woord gevoerd door de raadsleden de Ru, Stuijts en de voorzitter. Betreffende het ingekomen stuk nr. 10 wordt het woord gevoerd door het raadslid de Ru en de voorzitter. Betreffende het ingekomen stuk nr. 12 wordt het woord gevoerd door de voorzitter en de raadsleden Meijer Drees, de Ru, Stuijts, Adams, Gelten, Schouteten, Lucas, wethouder Looijen en wethouder van Beeck. Betreffende het ingekomen stuk nr. 13 wordt het woord gevoerd door de raadsleden Meijer Drees, de Ru, Quireyns, Schouteten en de voorzitter, wethouder Looijen en de sekretaris. De voorzitter vraagt of het college door de raad gemachtigd kan worden verweer te voeren tegen het bezwaarschrift van de Stichting Sociale Culturele Evenementen Putte betreffende de subsidie 1992 bij de AROB-commissie. Alle raadsleden gaan hiermee akoord en het college wordt gemachtigd namens de raad op te treden. 4. Voorstel tot het delegeren van de bevoegdheid tot het treffen van verkeers- besluiten en verkeersmaatregelen aan het college van burgemeester en wethou ders. Hieromtrent wordt het woord gevoerd door het raadslid Stuijts. Aangezien niemand meer het woord of stemming verlangt wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1992 | | pagina 1