evenementen bij te wonen,. Door bedoelde contacten te leggen kan het in de toekomst mogelijk gemaakt worden, dat verenigingen uit Putte in het Ravenhof evenementen organiseren. De voorzitter verklaart dat de raad een besluit moet nemen omtrent de vaststelling van een gemeentelijk plan, Er ka.n een streep gezet worden in degeest van we doen niets, maar dan heb je ook inderdaad niets tot 1995, Dit voorstel beoogt de continuïteit van het besluit vaui 1979. Daarnaast is het zo, dat de Wet op de Openbare Bibliotheekvoorziening een ontwikkeling doormaakt die vertraagd wordt door de bezuinigings- perikelen waarmee het kabinet zit. Het is de bedoeling een uitleenbibliotheek te claimen met in de toekomst een openbare bibliotheek. Dit hoeft nu niet te worden ingevuld. Kosten zijn er thans niet mee gemoeid. Komt er een uitleenpost of uitleen- biblictheek dan subsidieert de provincie daarin voor 40$. In de-commissie algemene zaken was dit niet duidelijk, maar bij nadere informatie bij de Provinciale Bibliotheekcentrale is gebleken, dat dit geldt voor gemeenten beneden de 5000 inwoners. Ten opzichte van de Belgische nabuurgemeenten acht hij het goed dat contact gezocht wordt met beide gemeentebesturen en te vragen wat hun plannen zijn in die richting en dan zeker ook de financiële perikelen meenemen Of dit alles past in de vraag of de gemeente Putte haar eigen bibliotheek moet vergeten. Ais Putte beven de 5000 inwoners komt, zal deze wet ook hier van toe passing zijn en dan moet er iets worden gedaan. Zonder dat hierna nog iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 8. Voorstel tot vaststelling van de 28e en 29e begrotingswijziging 1990 en de 1e en 2e begrotingswijziging 1991 (overbrenging restantkredieten kapitaaldienst van 1990 naar 1981 Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 9. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de vernieuwing van de uurwerkinstailatie in de kerktoren Tje begrotingswijziging 1991), Het raadslid de Ru vraagt of het mogelijk is om de oude installatie in het gemeentehuis te plaatsen en of het mogelijk is in de raads zaal een uurwerk te plaatsen. De voorzitter zegt toe dit in een college vergadering te zullen bespreken. Zonder dat hierna nog iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 10 Voorstel tot het al dan niet verlenen van subsidies aan verenigingen (4e begrotingswijziging 1991), Wethouder Buijs hoopt dat het de laatste keer is dat gesproken wordt over de subsidies voor dit dienstjaar,. De aanvragen zijn uitvoerig besproken in de commissie financiën. Het college stelt voor de Stichting Peuterspeelzaal Duimelotje een be drag toe te kennen van 5-000, Het college is van mening dat de ouderbijdrage! te laag zijn. Ten aanzien van de tafeltennisvereniging Tornado d 3 5*990,vraagt stelt het college voor het gevraagde bedrag te voteren. Benegora Leefmilieu vraagt 0,05 P®r inwoner cf 195,<5. Het college stelt voor dit bedrag eveneens uit te kerer,, evenals het door de Stichting Puts Gemengd Koor gevraagde bedrag van 1.100, De Honk- en Softbalvereniging de Batters vragen heel wat meer. Het college steli' voor 5 500,beschikbaar te stellen. Het totaalbedrag is 15.665,75 welk bedrag in mindering wordt gebracht op het bedrag van 40.000,dat in de begroting voor dit doel is gereserveerd. Daarnaast stelt het college voor afwijzend te beschikken op de subsidieaanvragen van:

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 9