-16- jectontwikkelaars graag een graantje meepikken maar hij acht het heter om deze zaak in eigen hand te houden. Het raadslid de Ru herhaalt wat hij reeds eerder gezegd heeft dat het tijd wordt dat er iets voor de verenigingen gedaan wordt en dat wilt zijn fractie ook, daar willen wij zeker aan meewerken. Zijn fractie zal dan ook met het voorstel meegaan alleen met die aantekening dat de V.V.D.-fractie de plaats erg ongelukkig vindt. Zonder dat hierna nog iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 15. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het nemen van een voorbereidingsbeslult voor een gedeelte van het bestemmingsplan "Kom Putte". Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 16, Voorstel van burgemeester en wethouders tot voorlopige vaststel ling van de rekeningen der gemeente-bedrijven alsmede de gemeente rekeningen over 1978 en 1979. Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 17 Rondvraag. Op de vraag van het raadslid Looijen of het college al maatregelen getroffen heeft tegen het illegaal vuil storten op een terrein in het verlengde van Hogebergdreef antwoordt wethouder Huijbrechts dat de man een aanschrijving heeft gekregen en dat daarnaast de aandacht van de provincie op de illegale zandafgraving is gevestigd. De zaak is derhalve in behandeling. Op de vraag van het raadslid Mevrouw Bmke hoe ver het staat met de procedure ter verkrijging van de verklaring van geen bezwaar voor de aanleg van de tennisbanen antwoordt de voorzitter dat de betreffende provinciale commissie advies heeft uitgebracht. Dit advies is doorge zonden naar de provinciale griffie. De financiële afdeling beoor deelt daarnaast thans de begrotingswijziging. Hij verwacht dat de goed keuring binnen zeer korte tijd zal binnen komen. 18. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met het gebruikelijk gebed en wenst alle aanwezigen een prettige vacantie. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1 september 1981. de wethouder. de/voorzittefl

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 98